Άρθρο 4 Οικονομική ενίσχυση ωφελούμενων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών και του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης

1. Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.), τα οποία έχουν συσταθεί με το άρθρο 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16) και στα οποία λειτουργούν Παραρτήματα Προστασίας Παιδιού, και το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης, χορηγούν ειδική παροχή στους ωφελούμενους ανηλίκους και ενηλίκους που διαβιούν εντός των ανωτέρω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, η οποία συνίσταται στην καταβολή οικονομικού βοηθήματος, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους.
2. Ειδικές παροχές με τη μορφή οικονομικού βοηθήματος, που καταβλήθηκαν από τα Κ.Κ.Π.Π. και το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης στους ωφελούμενούς τους από την 1η.1.2023 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1, λογίζονται νόμιμες και δεν αναζητούνται.
3. Ειδικές παροχές με τη μορφή οικονομικού βοηθήματος για το έτος 2023 που δεν έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται να καταβληθούν αναδρομικά στους ωφελούμενους. Η αναδρομική καταβολή των ειδικών παροχών πραγματοποιείται βάσει των ποσών που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 26.

  • Για λόγους ισότητας και ισονομίας, δεδομένου ότι και ο συνταξιούχος που διαβιεί σε ίδρυμα λαμβάνει τη σύνταξή του, αντίστοιχες διατάξεις πρέπει να θεσπιστούν και για τα άτομα με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύματα και είναι δικαιούχοι επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, στα οποία πρέπει να χορηγείται το επίδομα. Σε περιπτώσεις που ο ωφελούμενος δεν δικαιούται επίδομα, να λαμβάνει οικονομική ενίσχυση από το Κέντρο στο οποίο διαβιεί.