Άρθρο 9 Μεταφορά του Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας – Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4491/2017

1. Στο άρθρο 8 του ν. 4491/2017 (Α’ 152), περί ίδρυσης Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τροποποιείται η αναφορά στην αρμόδια Γενική Γραμματεία και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 8
Ίδρυση Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Συνιστάται συλλογικό όργανο με την ονομασία «Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού», το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, εφεξής «Εθνικός Μηχανισμός.».

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί ίδρυσης και λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης, στις διατάξεις για την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής.