Άρθρο 16 Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών

 

  1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η αποτελεσματική διαχείριση και ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που σχετίζονται με:

α) την ακριβή και πλήρη αποτύπωση του καθεστώτος υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων,

β) τη μέριμνα για την εισαγωγική, ειδική και διά βίου εκπαίδευση των υπαλλήλων,

γ) την παρακολούθηση της αξιολόγησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού,

δ) την οργάνωση και την παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του και

ε) τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων και τον ορισμό των διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων.

  1. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού,

β) το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης Εποπτευομένων Φορέων,

γ) το Τμήμα Οργάνωσης, Αποδοτικότητας, Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Απλούστευσης Διαδικασιών και

δ) το Τμήμα Κεντρικού Πρωτοκόλλου.

  1. α) Αρμοδιότητες του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι:

αα) H αποτίμηση των αναγκών και ο προγραμματισμός του Υπουργείου σε ανθρώπινο δυναμικό,

αβ) η μέριμνα για την πρόσληψη, τις υπηρεσιακές μεταβολές, τα θέματα αργίας-αναστολών άσκησης καθηκόντων, διαθεσιμότητας και της λύσης της υπαλληλικής σχέσης του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου, καθώς και του προσωπικού των Ιδιαίτερων Γραφείων,

αγ) η παρακολούθηση και η εφαρμογή των διατάξεων για την κινητικότητα του προσωπικού,

αδ) η μέριμνα για την κατάταξη των υπαλλήλων, με κάθε είδους σχέση εργασίας, σε κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες και τις μισθολογικές και βαθμολογικές προαγωγές,

αε) η διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του, με κάθε είδους σχέση εργασίας, προσωπικού του Υπουργείου και η σύνταξη, όπου απαιτείται, των ερωτημάτων προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, η υποβολή καταλόγου υπόχρεων σε δήλωση πόθεν έσχες, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης του ωραρίου των υπαλλήλων,

αστ) η μέριμνα για τη χορήγηση πάσης φύσεως αδειών στους υπαλλήλους του Υπουργείου και η μέριμνα για την τήρηση του ωραρίου,

αζ) η τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και η ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και των λοιπών βάσεων δεδομένων του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου,

αη) η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μετακινήσεων εκτός έδρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου, καθώς και του προσωπικού των Ιδιαίτερων Γραφείων,

αθ) η μέριμνα για την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για το με κάθε είδους σχέση εργασίας προσωπικό του Υπουργείου,

αι) η μέριμνα τήρησης του φυσικού και ψηφιακού αρχείου των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου,

αια) η σύνταξη της έκθεσης των απόψεων της Διοίκησης και η προετοιμασία του σχετικού φακέλου προς τα δικαστήρια επί ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που έχουν ασκηθεί και αφορούν σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού,

αιβ) οι διαδικαστικές ενέργειες για την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων,

αιγ) η μέριμνα για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων που λειτουργούν εντός του Υπουργείου, καθώς και η μέριμνα για τον ορισμό μελών Συμβουλίων, Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

αιδ) η διαδικασία για τις πληρωμές δαπανών που αφορούν υπηρεσιακές μετακινήσεις και υπερωρίες και τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών για την εκκαθάριση των εκτός έδρας μετακινήσεων και

αιε) η μέριμνα για τη σύσταση και τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων.

β) Αρμοδιότητες του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης Εποπτευομένων Φορέων είναι:

βα) Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη του πάσης φύσεως προσωπικού των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

ββ) η επεξεργασία και η τήρηση στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων,

βγ) ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων και η κατανομή του σε κλάδους, βαθμούς και ειδικότητες,

βδ) η συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων, Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων,

βε) η έκδοση αποφάσεων διορισμού διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων και οργάνων διοίκησης, καθώς και ορισμού μελών Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων,

βστ) ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και η μελέτη και η εισήγηση μέτρων ορθολογικής αναδιοργάνωσης και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού της λειτουργίας τους, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες,

βζ) η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και τον ανασχεδιασμό περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας των εποπτευόμενων νομικών προσώπων,

βη) ο ανασχεδιασμός και η τυποποίηση, σε συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς, των διαδικασιών συναλλαγής των πολιτών με τις υπηρεσίες των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπου έχει προβλεφθεί, ιδίως ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

βθ) η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων,

βι) η μέριμνα για την ανάπτυξη και την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων,

βια) η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και

βιβ) ο συντονισμός των εργασιών κωδικοποίησης της νομοθεσίας και των διοικητικών οδηγιών, από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες των εποπτευόμενων φορέων.

γ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Οργάνωσης, Αποδοτικότητας, Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Απλούστευσης Διαδικασιών είναι:

γα) Ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης του Υπουργείου, η μελέτη και εισήγηση μέτρων ορθολογικής αναδιοργάνωσης και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού της λειτουργίας του, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες,

γβ) η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού και του Υφυπουργού προς τους Γενικούς Γραμματείς, προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων,

γγ) η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και τον ανασχεδιασμό περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας του Υπουργείου,

γδ) ο ανασχεδιασμός και η τυποποίηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, των διαδικασιών συναλλαγής των πολιτών απευθείας με αυτές, καθώς και μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπου έχει προβλεφθεί, ιδίως ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

γε) η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων,

γστ) η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του,

γζ) η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου,

γη) η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας τους,

γθ) η εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας με σκοπό τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των υπαλλήλων και των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες,

γι) η μελέτη και η εισήγηση μέτρων προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών βάσει σύγχρονων προτύπων και συστημάτων πιστοποίησης (ISO),

για) η ανίχνευση και η καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων,

γιβ) η μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση και τη δια βίου επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση υπηρεσίες τους,

γιγ) η κατάρτιση εκπαιδευτικού προγραμματισμού και απολογισμού,

γιδ) η μέριμνα για την καταγραφή και ταξινόμηση των αρμοδιοτήτων με βάση το περιεχόμενό τους, τον συσχετισμό των αρμοδιοτήτων τους προς τις δημόσιες πολιτικές σύμφωνα και με τις αρχές του Διεθνούς Προτύπου Ταξινόμησης των λειτουργιών της Κυβέρνησης (Classification of the functions of government – COFOG) των Ηνωμένων Εθνών και την απεικόνισή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

γιε) η μέριμνα, στο πλαίσιο της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, σε οποιαδήποτε μεταβολή, ανακατανομή ή μεταφορά αρμοδιοτήτων της τεκμηρίωσης της αναγκαιότητάς τους, στο πλαίσιο της διεθνούς ή της εθνικής εμπειρίας και των καλών πρακτικών,

γιστ) η μέριμνα για την απεικόνιση και επικαιροποίηση της διάρθρωσης και των οργανικών μονάδων και θέσεων του Υπουργείου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του ελληνικού Δημοσίου,

γιζ) η μέριμνα για την ενεργοποίηση των ρόλων διαχειριστών στελεχών του Υπουργείου στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών (Ε.Μ.Δ.Δ.) και την επικαιροποίηση, όποτε απαιτείται, των ρόλων αυτών, στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Μ.Δ.Δ., λόγω γνωστοποιούμενων υπηρεσιακών μεταβολών και μετακινήσεων του προσωπικού και

γιη) η μέριμνα για την εφαρμογή κανόνων και την ορθή λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων.

δ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Κεντρικού Πρωτοκόλλου είναι:

δα) Η τήρηση γενικού και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Υπουργείου,

δβ) η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, όπως προβλέπεται στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

δγ) η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και λοιπών μέσων επικοινωνίας,

δδ) η τήρηση του εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου,

δε) η μέριμνα για τη λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης,

δστ) η μέριμνα για την πληροφόρηση των πολιτών σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και

δζ) η υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

  1. Στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών και στα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού όλων των ειδικοτήτων ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού όλων των ειδικοτήτων και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.