Άρθρο 18 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η διαχείριση των πληροφοριακών και επικοινωνιακών υποδομών και η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου και της συμμετοχής στις δράσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
Ειδικότερα, στον επιχειρησιακό στόχο της Διεύθυνσης συγκαταλέγονται:
α) Η ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού και η υποστήριξη των χρηστών του Υπουργείου,
β) η συνεχής, ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία της συνολικής υποδομής εξυπηρετητών, λειτουργικών συστημάτων, δικτύων, επικοινωνιών και βάσεων δεδομένων,
γ) η συνεχής παρακολούθηση των λειτουργιών πληροφορικής και επικοινωνιών, η αξιολόγησή τους και η εφαρμογή βέλτιστων τεχνολογικών πρακτικών, προς αύξηση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,
δ) η μέριμνα για την προσφορά δυνατότητας τηλεργασίας,
ε) η μέριμνα για την παρακολούθηση της παραλαβής και της εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ),
στ) η εισήγηση για τη θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστημάτων ΤΠΕ και η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων και της πολιτικής ασφαλείας πληροφορικής και επικοινωνιών,
ζ) η μέριμνα για την αξιοποίηση των υπηρεσιών του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», και
η) η παρακολούθηση, αξιολόγηση και υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών.
2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) το Τμήμα Ανάπτυξης Δικτύων,
β) το Τμήμα Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Εσωτερικών Συστημάτων και
γ) το Τμήμα Διαλειτουργικότητας και Ασφάλειας Δεδομένων.
3 α) Αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάπτυξης Δικτύων είναι:
αα) Η εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών και η μέριμνα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, την αποκατάσταση βλαβών και τη συντήρησή του,
αβ) η παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας στον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών και η διατύπωση απαιτήσεων για την αναβάθμιση ή την αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού και των εφαρμογών επικοινωνιών,
αγ) η ανάπτυξη, η διαχείριση, η επίβλεψη, η υποστήριξη και η παρακολούθηση των συστημάτων εξωτερικής επικοινωνίας (internet), καθώς και των εσωτερικών δικτύων (intranet),
αδ) η περιοδική και έκτακτη αξιολόγηση των δικτυακών υποδομών του Υπουργείου και η εφαρμογή αρχών και προτύπων για την ασφάλεια των δικτύων από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές και κινδύνους,
αε) ο προσδιορισμός των αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων που δεν διαθέτουν υπηρεσία πληροφορικής,
αστ) η υποστήριξη στελεχών των διοικητικών υπηρεσιών σε θέματα χρήσης εφαρμογών,
αζ) η διάθεση και υποστήριξη για θέματα ψηφιακών υπογραφών στο προσωπικό του Υπουργείου και στους εποπτευόμενους φορείς,
αη) η διάθεση ανοιχτών δεδομένων στην Εθνική Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων και
αθ) η τεχνική υποστήριξη χρηστών και η αξιοποίηση υπηρεσιών οριζόντιων συστημάτων και ιδίως του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ), του προγράμματος Διαύγεια, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος gov ERP.
Β) Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Εσωτερικών Συστημάτων είναι:
βα) Η καταγραφή, η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων που δεν διαθέτουν μονάδα πληροφορικής,
ββ) η παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορικής και των προηγμένων επικοινωνιών,
βγ) η συγκέντρωση των εισηγήσεων των χρηστών και η καταγραφή των αναγκών για θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών,
βδ) η σύνταξη μελετών και προτάσεων για θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών,
βε) η αποτελεσματική λειτουργία των εφαρμογών πληροφορικής, η μέριμνα για την αναβάθμισή τους, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου ασφάλειας των εφαρμογών και των δεδομένων τους,
βστ) ο προγραμματισμός, η προετοιμασία και υποβολή προτάσεων για υλοποίηση έργων σχετικών με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων και λοιπών ευρωπαϊκών στρατηγικών σχεδίων σε συνεργασία με την αρμόδια επιτελική δομή του Υπουργείου,
βζ) η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκτέλεσης έργων και προμήθειας αναλώσιμων που αφορούν εξοπλισμό και εφαρμογές πληροφορικής και επικοινωνιών,
βη) η διασφάλιση της ανάπτυξης προσβάσιμων υπηρεσιών και διαδικτυακών τόπων του Υπουργείου και η αξιολόγηση αυτών ως προς την ψηφιακή προσβασιμότητα σε ετήσια βάση και
βθ) η συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον προγραμματισμό δράσεων για την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας και της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
γ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Διαλειτουργικότητας και Ασφάλειας Δεδομένων είναι:
γα) Η διαχείριση και ενημέρωση των ηλεκτρονικών σελίδων του Υπουργείου στο διαδίκτυο,
γβ) η επιμέλεια για τη σταδιακή ένταξη και ενσωμάτωση των δεδομένων άλλων φορέων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου,
γγ) ο καθορισμός των κανόνων ανταλλαγής των δεδομένων και η προετοιμασία και η σύναψη συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων με τους άλλους φορείς,
γδ) ο προσδιορισμός, η ανάλυση και η ανάπτυξη εφαρμογών αυτόματης ανταλλαγής των δεδομένων, καθώς και η μέριμνα για την αδιάλειπτη λειτουργία των εφαρμογών ανταλλαγής δεδομένων (διαλειτουργικότητα),
γε) η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων του Υπουργείου με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας άλλων υπηρεσιών και γενικότερα η εφαρμογή του πλαισίου και των εξελίξεων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
γστ) η συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και γενικά των διαβαθμισμένων πληροφοριών,
γζ) η περιοδική λήψη και φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων, καθώς και η μέριμνα για την ανάκαμψη από καταστροφές,
γη) η παρακολούθηση και η διαρκής ενημέρωση της εξέλιξης των τεχνολογιών σε θέματα ασφάλειας δεδομένων,
γθ) η εκπόνηση μελετών και η διατύπωση προτάσεων για τη διαμόρφωση της πολιτικής και του σχεδίου ασφάλειας που εφαρμόζεται από το Υπουργείο,
γι) η διενέργεια περιοδικών και εκτάκτων ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των κανόνων ασφάλειας,
για) ο σχεδιασμός και η εφαρμογή διαδικασιών εναρμόνισης των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου με εθνικά και διεθνή πρότυπα ασφάλειας και
γιβ) η διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
4. Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου Πληροφορικής όλων των ειδικοτήτων και, ελλείψει αυτών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) κλάδου Πληροφορικής όλων των ειδικοτήτων σύμφωνα με τα προσόντα του π.δ. 85/2022 (Α’ 232).