ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 25 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται το είδος, το ύψος, η διαδικασία και ο χρόνος καταβολής του οικονομικού βοηθήματος, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 4. Με όμοια απόφαση δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του οικονομικού βοηθήματος του ιδίου άρθρου.
  2. Με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ορίζεται η έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 15.
  3. Με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ορίζεται η έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.