Άρθρο 15 Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία υπάγεται στον Υπηρεσιακό Γραμματέα.
2. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η διαχείριση και η επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου, ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιακών μονάδων του, προς όφελος των διοικούμενων και των πολιτών, η ενιαία δημοσιονομική διαχείριση και ο έλεγχος των οικονομικών θεμάτων και λειτουργιών του Υπουργείου, καθώς και των φορέων που εποπτεύονται, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Υπουργείου.
3. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών,
β) τη Διεύθυνση Προμηθειών, Μέριμνας και Περιουσίας,
γ) τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
δ) τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Εποπτείας Νομικών Προσώπων και
ε) τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.
4. Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐσταται υπάλληλος σύμφωνα με τα άρθρα 84 έως 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) και την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/25-9-2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 2595) για τους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών υπουργείων.