ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Άρθρο 23 Μεταφορά του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας – Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 4356/2015

1. Στο άρθρο 15 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) περί σύστασης του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, τροποποιείται η αναφορά στην αρμόδια Γενική Γραμματεία και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 15
Σύσταση
Συνιστάται συλλογικό συμβουλευτικό − γνωμοδοτικό όργανο υπό την ονομασία «Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας», το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής Συμβούλιο).».
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία, περί σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.