Άρθρο 24 Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4356/2015

Στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4356/2015 (Α’ 181), περί σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο η αναφορά στον Υπουργό Δικαιοσύνης αντικαθίσταται από τον Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, β) η περ. α. τροποποιείται ως προς το προεδρεύον όργανο, γ) προστίθενται νέες περ. στα’ και ιη’ και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:
α. Τον Γενικό Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Πρόεδρο,
β. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
βα. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,
δ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών,
ε. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
εα. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας,
εβ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού,
στ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
στα. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας,
ζ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας,
η. έναν (1) εκπρόσωπο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων,
θ. έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,
ι. έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,
ια. έναν (1) εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
ιβ. δύο (2) εκπροσώπους του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας,
ιγ. έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία,
ιδ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών,
ιε. έναν (1) εκπρόσωπο του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας,
ιστ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.),
ιζ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),
ιη. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.).».

  • Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει ως βασικούς σκοπούς, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο άρθρο 111 του Ν. 4387/2016, μεταξύ των υπολοίπων, τη μελέτη των κοινωνικών προβλημάτων, τη γνωμοδότηση, την παρέμβαση για την αντιμετώπισή τους και τη συνεργασία με τις αρχές και τους αρμόδιους φορείς καθώς και τη συμμετοχή του στη διαμόρφωση και σχεδιασμό της Κοινωνικής Πολιτικής.

    Σύμφωνα με τον παγκόσμιο ορισμό της Κοινωνικής Εργασίας (2014), όπως αυτός υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία των Κοινωνικών Λειτουργών και από τη Διεθνή Ένωση των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας:

    «Η Κοινωνική Εργασία είναι εφαρμοσμένο επάγγελμα αλλά και ακαδημαϊκό πεδίο που προωθεί την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την ενδυνάμωση και απελευθέρωση των ανθρώπων. Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συλλογικής ευθύνης και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι κεντρικές στην κοινωνική εργασία, η οποία θεμελιώνεται από τις θεωρίες της κοινωνικής εργασίας, των κοινωνικών επιστημών, των ανθρωπιστικών επιστημών και τη γηγενή γνώση και συνδέει ανθρώπους και δομές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής αλλά και να ενισχύσει την ευημερία τους».

    Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος αιτείται της συμμετοχής εκπροσώπου του στη σύνθεση του Συμβουλίου, διότι οι σκοποί του Νομικού Προσώπου καθώς και οι αρχές της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας και του επαγγέλματος του/της Κοινωνικού/ής Λειτουργού απαντούν στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (άρθρο 17, Ν.4356/2015).