ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Άρθρο 11 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σικιαρίδειου Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων – Τροποποίηση άρθρου 3 β.δ. 579/1971

Στο άρθρο 3 του β.δ. 579/1971 (Α’ 174), περί του Διοικητικού Συμβουλίου του Σικιαριδείου Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 αα) τροποποιείται ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αβ) στην περ. β οι λέξεις «ένα μέλος με τον αναπληρωτή του» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δύο μέλη με τους αναπληρωτές τους», αγ) προστίθεται περ. στ’, β) στην παρ. 2 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια, γ) στην παρ. 4 στο πρώτο εδάφιο τροποποιείται η υπηρεσία προέλευσης των υπαλλήλων που μπορούν να οριστούν στη θέση του γραμματέα και του αναπληρωτή του, δ) στις παρ. 1, 2, 3 και 4 ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αντικαθίσταται από τον Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
Διοίκησις
1. Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσάρμοστων Παίδων (εφεξής Ίδρυμα) διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αποτελείται από:
α. Τον Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Για τη θέση του Προέδρου απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών ή Νομικών Σπουδών, με εμπειρία σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας.
β. Δύο μέλη με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από τον Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
γ. Έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
δ. Έναν εκπρόσωπο της οικογένειας Βασιλείου Σικιαρίδη, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την ίδια οικογένεια.
ε. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων του Σικιαριδείου Ιδρύματος, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον ως άνω Σύλλογο.
στ. Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων των παιδιών του Σικιαρίδειου Ιδρύματος, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την ως άνω Ένωση.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής. Για τον Πρόεδρο του Ιδρύματος δύναται να προβλεφθεί μηνιαία αποζημίωση και για τον αναπληρωτή του και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλεφθεί αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία συμμετέχουν. Το ύψος των αποζημιώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις καταβολής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Κυβερνητικός Επίτροπος του Ιδρύματος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Με την ως άνω υπουργική απόφαση ορίζεται και νόμιμος αναπληρωτής του.
4. Ως γραμματέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής ή της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων δ’ και ε’, όπως διαλαμβάνονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προτείνονται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος συγκροτείται νομίμως.
5. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος πρέπει να καλείται ο Κυβερνητικός Επίτροπος επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης και της τυχόν απόφασης που έχει ληφθεί κατά τη συνεδρίαση αυτή. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Επιτρόπου, πρέπει να καλείται ο νόμιμος αναπληρωτής του.
6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει ως εισηγητής άνευ δικαιώματος ψήφου και ο Διευθυντής του Ιδρύματος.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται εν απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα των απόντων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν η ψηφοφορία είναι μυστική, αυτή επαναλαμβάνεται για μία ακόμη φορά και η τυχόν νέα ισοψηφία ισοδυναμεί με απόρριψη.
8. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν, σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα τούτων.».