Άρθρο 26 Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την προκήρυξη και πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων των υπηρεσιών του Κεφαλαίου Β’ σύμφωνα με τα άρθρα 84 έως 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), προϊστάμενοι τοποθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 4492/2017 (Α’ 156).
2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 26 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής.6.2024, η διοικητική και οικονομική υποστήριξη των υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας εξακολουθεί να ασκείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 26 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής.6.2024, η Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξακολουθεί να υποστηρίζει τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.