Άρθρο 8 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης-Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 ν. 4837/2021

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), περί σύστασης Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, τροποποιείται η αρμόδια υπηρεσία στην οποία υπάγεται το Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Συνιστάται «Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης», ως συλλογικό συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.».

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής.

  • Στο Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης κρίνουμε απαραίτητο να συμπεριληφθεί εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), η οποία αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

  • 3 Απριλίου 2024, 08:00 | Vasily Psarommatis

    Well done