Άρθρο 7 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής – Υιοθεσίας-Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 4538/2018

1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του ν. 4538/2018 (Α’ 85), περί Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής – Υιοθεσίας, τροποποιείται το αρμόδιο όργανο και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1
Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής -Υιοθεσίας
Συνιστάται συλλογικό συμβουλευτικό γνωμοδοτικό όργανο με την ονομασία «Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής – Υιοθεσίας Ε.Σ.Αν.Υ.», το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σκοπός του Συμβουλίου είναι η αποϊδρυματοποίηση ανηλίκων.».

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί λειτουργίας του Ε.Σ.Αν.Υ. αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής.