Άρθρο 13 Ζητήματα συνδρομής μελών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος» – Προσθήκη παρ. 3Α και 3Β στο άρθρου 78 του ν. 4488/2017

Στο άρθρο 78 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), περί εγγραφής και συνδρομής μελών, προστίθενται παρ. 3Α και 3Β ως εξής:

«3Α. Με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ, για εξαιρετικούς λόγους και έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου καθώς και προσκόμιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών βάσει των οποίων αποδεικνύεται η συνδρομή των ως άνω εξαιρετικών λόγων, είναι δυνατή η απαλλαγή από προηγούμενες συνδρομές για όσο χρονικό διάστημα συνέτρεχαν οι ανωτέρω λόγοι. Οι εξαιρετικοί λόγοι που καθιστούν εφικτή την απαλλαγή από προηγούμενες οφειλόμενες εισφορές καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ του ΣΚΛΕ. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδρομής των ως άνω εξαιρετικών λόγων.
3Β. Μέλη που οφείλουν συνδρομές άνω του ενός (1) έτους έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης καταβολής της ετήσιας εισφοράς του τρέχοντος έτους και μιας (1) εκ των οφειλόμενων εισφορών, ώστε να θεωρούνται οικονομικά τακτοποιημένοι για το τρέχον έτος. Η υπαγωγή στην ως άνω ρύθμιση γίνεται με ηλεκτρονική αίτηση του μέλους, η οποία υποβάλλεται άπαξ, μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού μητρώου μελών του ΣΚΛΕ. Η μη εξυπηρέτηση της ρύθμισης καθιστά άμεσα απαιτητή την εξόφληση όλων των οφειλόμενων εισφορών, προκειμένου το μέλος να θεωρείται οικονομικά τακτοποιημένο.».

 • Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, δια του παρόντος σχολίου αλλά και με έγγραφες αναφορές προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από το 2022, αιτείται τις κάτωθι τροποποιήσεις του Ν. 4488/2017 με σκοπό την βέλτιστη λειτουργία του νομικού προσώπου, ως εξής:

  Στο άρθρο 75 του Νόμου 4488/2017 να προστεθεί παράγραφος 3 ως εξής:
  «Ο ΣΚΛΕ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής. Δεν ανήκει στον δημόσιο τομέα κατά την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και δεν αποτελεί αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα, κατά την έννοια των υποπερ. α) και β) της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), ούτε οργανισμό δημοσίου δικαίου, κατά την έννοια της περ. 4) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου. Ο ΣΚΛΕ έχει δική του περιουσία, καθώς και οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια. Για κάθε θέμα που αφορά στη διοικητική και οικονομική λειτουργία του, ιδίως στη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του, στην εποπτεία και στον έλεγχο των οικονομικών και διαχειριστικών του πράξεων, στην κατάρτιση πάσης φύσεως συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, και στην ανάληψη υποχρεώσεων, στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας και στο καθεστώς του προσωπικού του, καθώς και σε κάθε θέμα που διέπει τις σχετικές έννομες σχέσεις, εφαρμόζεται αποκλειστικά ο παρών νόμος. Για την επίτευξη των σκοπών του, τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του, την επιμόρφωση και εξυπηρέτηση των μελών του, ο ΣΚΛΕ δύναται να ιδρύει νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή προς εξυπηρέτηση των σκοπών του. Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45) εφαρμόζεται στον ΣΚΛΕ».

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 79 του Νόμου 4488/2017 να αντικατασταθεί ως εξής: «Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας του ΣΚΛΕ, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων του ανήκει αποκλειστικά στο Διοικητικό Συμβούλιο, στη Γενική Συνέλευση και στην Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή».

  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του Νόμου 4488/2017 να προστεθεί εδάφιο ως εξής: «Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η συνεδρίαση αναβάλλεται για την ίδια ώρα της επόμενης ημέρας, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών».

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 84 του Νόμου 4488/2017 να προστεθεί εδάφιο ιγ΄ ως εξής: «Επιλέγει και προσλαμβάνει προσωπικό για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΣΚΛΕ».

  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 84 του Νόμου 4488/2017 να προστεθεί: εφόσον είναι υπάλληλοι του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα ………………

  Στην παράγραφο 9 του άρθρου 97 του Νόμου 4488/2017 να προστεθεί: εφόσον είναι υπάλληλοι του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα ………………

  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 114 του Νόμου 4488/2017 να προστεθεί εδάφιο ως εξής: «Για την πλήρωση των θέσεων του παρόντος άρθρου ο ΣΚΛΕ δύναται να προσλαμβάνει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».