Άρθρο 20 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι η αποτελεσματική διαχείριση και ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που σχετίζονται με:
α) την εκτέλεση του προϋπολογισμού, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και της έγκρισης των δεσμεύσεων και της πληρωμής των δαπανών,
β) την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, την επεξεργασία όλων των απαιτήσεων, λογαριασμών και τιμολογίων για πληρωμή, καθώς και της μισθοδοσίας και την υποβολή όλων των απαιτήσεων, λογαριασμών και τιμολογίων για δημοσιονομικό έλεγχο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά,
γ) την τήρηση των σχετικών Μητρώων και λογιστικών αρχείων και τον έλεγχο δεσμεύσεων και δαπανών και
δ) την κατάρτιση, έγκριση, εκτέλεση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και την εκκαθάριση των δαπανών αυτού.
2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) το Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού,
β) το Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών,
γ) το Τμήμα Πληρωμής Δαπανών και
δ) το Τμήμα Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ και Παρακολούθησης Έργων Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ).
3. α) Αρμοδιότητες του Τμήματος Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού είναι:
αα) Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου και η καταχώριση μεταβολών του τακτικού προϋπολογισμού, εξαιρουμένων των δαπανών μισθοδοσίας,
αβ) η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων για κάθε διαχειριστική πράξη, των ανώτατων ορίων των πιστώσεων του προϋπολογισμού, των λοιπών λογιστικών βιβλίων και η υποβολή των σχετικών αναφορών στην αρμόδια Διεύθυνση,
αγ) η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και η καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων,
αδ) ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,
αε) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.), σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και το π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες,
αστ) ο έλεγχος και η εκκαθάριση δαπανών σύμφωνα με τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, καθώς και ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών,
αζ) η έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής,
αη) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,
αθ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου,
αι) η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής,
αια) η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντος αχρεώστητης πληρωμής,
αιβ) η υποβολή απόψεων στο γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του Υπουργείου και στα αρμόδια δικαστήρια επί υποθέσεων αρμοδιότητάς του, η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και η κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων, από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα,
αιγ) η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών,
αιδ) η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και η τήρηση του Μητρώου αυτών,
αιε) η αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών,
αιστ) η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες,
αιζ) η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη,
αιη) η παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
αιθ) η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται και
ακ) η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014.
β) Αρμοδιότητες του Τμήματος Εκκαθάρισης Αποδοχών είναι:
βα) Η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού που μισθοδοτείται από το Υπουργείο και βαρύνει όλους τους Ειδικούς Φορείς (Ε.Φ.) του προϋπολογισμού του Υπουργείου,
ββ) η διευθέτηση και η καταβολή μισθών, αποδοχών και αποζημιώσεων στο προσωπικό του Υπουργείου και όλων των μισθοδοτούμενων που βαρύνουν πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου όλων των Ε.Φ. σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών,
βγ) η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, σχετικά με αξιώσεις κατά του Δημοσίου, όπως οικογενειακά επιδόματα, αποζημιώσεις όλων των μισθοδοτούμενων που βαρύνουν πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου όλων των Ε.Φ.,
βδ) η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και η καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με το π.δ. 80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες,
βε) ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,
βστ) η σύνταξη έκθεσης προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και το π.δ. 80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες,
βζ) ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών,
βη) η έκδοση τίτλου για την πληρωμή δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,
βθ) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,
βι) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου,
βια) η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής,
βιβ) η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντος αχρεώστητης πληρωμής,
βιγ) η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού και η ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος,
βιδ) η υποβολή απόψεων στο γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου και στα αρμόδια δικαστήρια επί υποθέσεων αρμοδιότητάς του, η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και η κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων, από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος,
βιε) η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών,
βιστ) η τήρηση Μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού του οικείου Υπουργείου,
βιζ) η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις, για το πάσης φύσεως μισθοδοτούμενο προσωπικό από τις πιστώσεις του Υπουργείου,
βιη) η παροχή στοιχείων μισθοδοσίας στο Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Εποπτείας Νομικών Προσώπων με σκοπό την εγγραφή πρόβλεψης θέσεων σε πράξεις διορισμών, μετατάξεων και αποσπάσεων στο οικείο Υπουργείο υπαλλήλων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
βιθ) η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Υπουργείου, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του,
βκ) η παροχή στοιχείων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα,
βκα) η μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων,
βκβ) η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις,
βκγ) η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και η τήρηση του Μητρώου αυτών,
βκδ) η παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
βκε) ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών και
βκστ) η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου και η καταχώριση μεταβολών του τακτικού προϋπολογισμού των κάθε είδους αποδοχών, απολαβών και δαπανών μισθοδοσίας.
Το Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών ασκεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες για δαπάνες αποδοχών, συντάξεων, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου, των φυσικών προσώπων με οποιουδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου που βαρύνουν τους Ε.Φ. του Προϋπολογισμού του Υπουργείου.
γ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Πληρωμής Δαπανών είναι:
γα) Η δημιουργία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς,
γβ) η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών,
γγ) η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων,
γδ) η καταχώριση στοιχείων και η τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων,
γε) η έκδοση Βεβαιώσεων Φορολογικών Στοιχείων και
γστ) η εκτέλεση εντολών πληρωμής των δαπανών των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
δ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Εκτέλεσης Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και Παρακολούθησης Έργων Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) είναι:
δα) Οι εκτιμήσεις πληρωμών τρέχοντος έτους και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του Μ.Π.Δ.Σ. και σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση για τη διαμόρφωση των συνολικά απαιτούμενων πιστώσεων του ΠΔΕ,
δβ) η κατάρτιση, μέριμνα για την έγκριση, παρακολούθηση της εκτέλεσης και εφαρμογής του ετήσιου ΠΔΕ καθώς και η αναθεώρησή του,
δγ) η απόφαση κατανομής πιστώσεων του προϋπολογισμού ΠΔΕ ανά ΑΛΕ και οι μεταβολές του,
δδ) η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων του ΠΔΕ και η αποστολή των μηνιαίων καταστάσεων στην αρμόδια Διεύθυνση για τη μηνιαία ενημέρωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ-ΔΠ),
δε) η παρακολούθηση μέσω του Διαχειριστή Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.) των απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των έργων,
δστ) η έκδοση αιτημάτων χρηματοδότησης-κατανομών και αποφάσεων κατανομής σε έργα του ΠΔΕ,
δζ) η εισήγηση, έγκριση, έκδοση και υπογραφή τεχνικών δελτίων προτεινόμενων πράξεων που αφορούν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που χρηματοδοτεί το Υπουργείο μέσω του προϋπολογισμού του,
δη) η παρακολούθηση του έργου των υπολόγων – διαχειριστών-υπευθύνων λογαριασμών και η έκδοση σχετικών οδηγιών σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία των πληρωμών και την επίλυσή τους,
δθ) ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η εκκαθάριση των πληρωμών των έργων του ΠΔΕ από τους υπολόγους-διαχειριστές- υπεύθυνους λογαριασμών,
δι) η έκδοση ισόποσων συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής προς τακτοποίηση των υπολόγων-διαχειριστών- υπευθύνων λογαριασμών των έργων,
δια) η έκδοση καταλογιστικών πράξεων,
διβ) η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το ΠΔΕ στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται,
διγ) η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών,
διδ) η καταχώριση στοιχείων και η τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων,
διε) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών του Τμήματος και η υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,
διστ) η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων ΤΠΑ από τους δικαιούχους και η σύνταξη των προβλεπόμενων εκθέσεων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 128 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167),
διζ) η ενημέρωση και ο συντονισμός των ενεργειών των δικαιούχων και των εμπλεκόμενων αρχών στην υλοποίηση του ΤΠΑ,
διη) η μέριμνα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και οι χρηματορροές των έργων και των μελετών του ΤΠΑ και
διθ) η διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και επιτόπιων επιθεωρήσεων, σύμφωνα με την υποπαρ. 2 της παρ. Β’ του άρθρου 129 του ν. 4635/2019,
δκ) η αξιολόγηση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) σε συνεργασία με το Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Εποπτείας Νομικών Προσώπων, καθώς και της πρότασης αναθεώρησής τους, όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη και
δκα) η σύνταξη έκθεσης ολοκλήρωσης του ΤΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Εποπτείας Νομικών Προσώπων.
4. Στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και στα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού όλων των ειδικοτήτων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Διοικητικού-Λογιστικού όλων των ειδικοτήτων και ελλείψει αυτών υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.