ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Άρθρο 3 Διεύρυνση ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους» – Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 4756/2020

Στο άρθρο 15 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), περί στέγασης και εργασίας για τους αστέγους, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 2 αα) στο τέλος της περ. β) προστίθενται οι λέξεις «ή σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης», αβ) προστίθεται νέα περ. ε), β) στην παρ. 5 βα) στην περ. β) τροποποιείται το εποπτεύον όργανο, ββ) προστίθεται περ. γ), βγ) η φράση «αναπτυξιακή επιχείρηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού ή κοινωφελής δημοτική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,» αντικαθίσταται από τη φράση «νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας,», βδ) προστίθενται δύο (2) τελευταία εδάφια, γ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 αντικαθίσταται, δ) οι παρ. 4, 8, το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 και η παρ. 10 επικαιροποιούνται ως προς τις παραπεμπόμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15
Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους
1. Θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και λειτουργεί συμπληρωματικά στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης αυτής.
2. Ως ωφελούμενες μονάδες ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες:
α) Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων και Υπνωτήρια.
β) Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι που διαβιούν στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα ή σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης.
γ) Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.
δ) Άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Προσωρινής Φιλοξενίας Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης Πιστοποιημένων Θεραπευτικών Προγραμμάτων Εξαρτημένων Ατόμων Φορέων του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.
ε) Οικογένειες και άτομα που διαβιούν σε δωρεάν παραχωρημένη οικία από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
3. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις πυλώνες:
α) Επιδότηση ενοικίου για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, καθώς και κάλυψη δαπανών για οικοσκευή και λοιπές λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού.
β) Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.
γ) Υπηρεσίες ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία, που δύναται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιδότηση εργασίας, κάλυψη μη μισθολογικού κόστους, επιδότηση για δημιουργία επιχείρησης, επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων, μοριοδότηση για συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και εργασιακή συμβουλευτική από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), ένταξη σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
4. Οι ικανοί προς εργασία ωφελούμενοι του προγράμματος που είναι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, δικαιούνται να λάβουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Δ13/οικ./53923/23.7.2021 (Β΄3359) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Το πρόγραμμα προκηρύσσεται κατ’ ελάχιστον ανά διετία, κατόπιν δημοσίευσης δημόσιας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης σχεδίων από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Δικαιούχοι φορείς που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης σχεδίων, μόνοι τους ή συνεργαζόμενοι, είναι:
α) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, σύμφωνα με στοιχεία της τελευταίας απογραφής, διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, ανεξαρτήτως πληθυσμού και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, στους οποίους λειτουργούν δομές των περ. α), γ) και δ) της παρ. 2, ανεξαρτήτως πληθυσμού.
β) Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενα από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
γ) Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και τα οποία δραστηριοποιούνται στην πρόληψη, αντιμετώπιση, θεραπεία και κοινωνική επανένταξη των εξαρτώμενων ατόμων από ναρκωτικά, αλκοόλ, τυχερά παίγνια και κάθε άλλου είδους εξαρτήσεις.
Ο δικαιούχος φορέας συμπράττει, για τους σκοπούς υλοποίησης του σχεδίου, με διαχειριστή φορέα, ο οποίος δύναται να είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σύμφωνα με τον ν. 2646/1998 (Α΄236), που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών που άπτονται της εφαρμογής του παρόντος. Το πιστοποιημένο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του προηγούμενου εδαφίου δύναται να συμπράττει ως διαχειριστής φορέας σε έως τρία (3) σχέδια στην ίδια Περιφέρεια και σε έως τέσσερα (4) σχέδια πανελλαδικά για κάθε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Η σύμπραξη των δικαιούχων φορέων της περ. γ) με διαχειριστή φορέα είναι δυνητική.
6. Στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ανατίθεται η διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος. Για τον σκοπό αυτό χρηματοδοτείται με τη μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στον προϋπολογισμό του.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται η διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος, η εξειδίκευση των προϋποθέσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων στο πρόγραμμα, το ύψος της επιδότησης ενοικίου και εργασίας, καθώς και των λοιπών παροχών του προγράμματος, οι ειδικότερες παρεχόμενες υπηρεσίες, κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών και επιχειρήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα, οι δαπάνες τεχνικής συνδρομής, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, του Ο.Π.Ε.Κ.Α., της Δ.ΥΠ.Α. και των λοιπών εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις σχεδιασμού, αξιολόγησης, υλοποίησης, εκτέλεσης, παρακολούθησης, χρηματοδότησης και διαχείρισης του προγράμματος, καθώς και κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Ειδικότεροι όροι για την εφαρμογή του προγράμματος δύνανται να εξειδικεύονται με τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.
8. Οι ικανοί προς εργασία ωφελούμενοι του προγράμματος, οι οποίοι μετά τη λήξη του δικαιώματός τους, απεντάσσονται από το πρόγραμμα, είναι εγγεγραμμένοι στη Δ.ΥΠ.Α. και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, δικαιούνται να λάβουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), όπως ισχύει, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Δ13/οικ./53923/23.7.2021 (Β΄3359) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
9. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος οι οποίοι, μετά τη λήξη του δικαιώματός τους, απεντάσσονται από το πρόγραμμα, δικαιούνται να λάβουν το Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄74), κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης, που δικαιούνται οι ωφελούμενοι της παρούσας, ισούται με το 75% της επιδότησης ενοικίου, σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. Το επίδομα καταβάλλεται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, από τον μήνα που έπεται της λήξης του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» για κάθε ωφελούμενο και ισχύει για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σύμβασης μίσθωσης κατοικίας για το ως άνω χρονικό διάστημα και κατά παρέκκλιση των άρθρων 3, 4 και της παρ. 2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 71670/27.9.2021 (Β΄4500) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 ως προς την απαιτούμενη διάρκεια διαμονής.
10. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών της παρ. 9, οι ωφελούμενοι δικαιούνται να λάβουν εκ νέου το Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017, κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), για επιπλέον διάστημα δώδεκα (12) μηνών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σύμβασης μίσθωσης κατοικίας για το ως άνω χρονικό διάστημα και κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 71670/27.9.2021 (Β΄4500) κοινής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 ως προς την απαιτούμενη διάρκεια διαμονής.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διαδικασία του τρόπου υποβολής της αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή των παρ. 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου.».

 • 14 Απριλίου 2024, 13:39 | Λάζαρος Πετρομελίδης (μέλος Δ.Σ. FEANTSA)

  Συμπληρωματικά με τα αναφερόμενα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, προτείνεται η δυνατότητα αξιοποίησης στην υλοποίηση του προγράμματος πρώην αστέγων, με τον ρόλο του ομότιμου υποστηρικτή (peer supporter).

  Κριτήρια για την επιλογή ενός ομότιμου υποστηρικτή μπορούν να είναι α) η βιωμένη εμπειρία της έλλειψης στέγης β) η παρακολούθηση σχετικής εκπαίδευσης από φορέα με εμπειρία σε παρόμοιες διαδικασίες γ) η φάση της ανάκαμψης στην οποία βρίσκεται.

  Υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα άτομα με παρόμοια προφίλ. Είναι καιρός να δοθεί η δυνατότητα να λειτουργήσει έστω και σε πιλοτική βάση μια θεσμική προσέγγιση που δεν έχει ως τώρα δοκιμαστεί στα προγράμματα υποστήριξης αστέγων.

 • 12 Απριλίου 2024, 17:07 | Ανδρέας Καραδάκης (Στέγαση και Εργασία Δήμου Θεσσαλονίκης)

  Παρακάτω παρατίθενται οι προτάσεις μας, κατανεμημένες ανά άρθρο αναφορικά με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ13/οικ. 42815/2021 ΦΕΚ 2788/Β/30-6-2021 (καθώς θα τροποποιηθεί μετά την τροποποίηση του νόμου):

  Άρθρο 5:

  Αναφορικά με τους Πυλώνες Ενεργειών 2: Υπηρεσίες ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία προτείνουμε την τροποποίηση του αα. Που αφορά στην εγγραφή των ικανών προς εργασία ανέργων στον Ο.Α.Ε.Δ.

  Ειδικότερα αξιολογείται ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται καθολική ένταξη των δικαιούχων του «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», ως ειδική κατηγορία στα παραρτήματα ΕΚΟ των κατά τόπων ΔΥΠΑ, για την ενίσχυση της υποστήριξης τους αναφορικά με την εργασιακή τους επανένταξη και τη βέλτιστη συνεργασία των κοινωνικών λειτουργών των Φορέων Διαχείρισης με τους εργασιακούς συμβούλους στα εν λόγω παραρτήματα Ειδικών Κοινωνικά Ομάδων της ΔΥΠΑ.

  Άρθρο 7

  Αναφορικά με τον 1ο Πυλώνα Ενεργειών που αφορούν Α τις Δαπάνες Στέγασης και κάλυψης βασικών αναγκών, λαμβάνοντας υπόψιν τη συνεχόμενη αύξηση των τιμών ενοικίων και της γενικότερης στεγαστικής κρίσης της χώρας, προτείνεται την αύξηση της επιδότησης ενοικίου κατά 16,67% (50€) σε όλες τις συνθέσεις των νοικοκυριών, καθώς αξιολογούμε ότι στον επόμενο κύκλο του προγράμματος θα είναι αδύνατη η εύρεση ακινήτων με 250€.

  Αναλυτικότερα :

  1. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 300€/μήνα

  2. Διπρόσωπο νοικοκυριό 350€/μήνα

  3. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό 400€/μήνα

  Αντίστοιχα προτείνουμε την αύξηση του ποσού για την κάλυψη δαπανών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά 20% ανά σύνθεση νοικοκυριού, ως λύση στην ενεργειακή κρίση και την συνεχή αύξηση της τιμής ρεύματος, αερίου κλπ.

  Επιπλέον, προτείνεται η επιλεξιμότητα δαπανών εγγύησης ενοικίασης ακινήτων και μεσιτικών αμοιβών ως μέρος των άμεσων δαπανών.

  Αναφορικά με το Γ. Δαπάνες Προσωπικού, προτείνουμε αύξηση συνολικής διάρκειας του προγράμματος στους 36 μήνες, ήτοι 6 μήνες πριν και 6 μήνες μετά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υποστήριξη του προγράμματος από το απασχολούμενο προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου (Προεργασία για εύρεση θέσεων στέγασης-μεταπαρακολούθηση-ολοκλήρωση διαδικασιών οικονομικού αντικειμένου).

 • 12 Απριλίου 2024, 16:35 | Ανδρέας Καραδάκης (Στέγαση και Εργασία Δήμου Θεσσαλονίκης)

  Προτείνεται την πρόσληψη επιπλέον Επιστημονικού Προσωπικού, λ.χ. Κοινωνικού Επιστήμονα (Κοινωνικού Λειτουργού, Ψυχολόγου, Εργασιακού Συμβούλου, κ.α.) ανά σχέδιο ως μέρος των άμεσων δαπανών, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση, η ποιοτική συνέχιση υποστήριξης των ωφελούμενων έως την αποχώρηση τους από το πρόγραμμα καθώς η ημερομηνία μίσθωσης του κάθε ωφελούμενου είναι διαφορετική, ιδίως λόγω της δυσκολίας εύρεσης ακινήτων.

  Προτείνεται η επιλεξιμότητα λειτουργικών δαπανών των Φορέων Διαχείρισης.

  Αναφορικά με την εφαρμογή της μεθοδολογίας «Housing First» και για όσους φορείς την εφαρμόζουν, προτείνονται η αύξηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για τη διασφάλιση της υποστήριξης τους, καθώς και η αύξηση του ποσοστού των έμμεσων δαπανών, προκειμένου να υπάρχει επαρκές ποσό για εργασίες ανακαίνισης, συμπεριλαμβανομένης αποκατάστασης φθορών/βλαβών στο πλαίσιο προετοιμασίας των ακινήτων για την υποδοχή των ωφελούμενων.

 • 12 Απριλίου 2024, 16:50 | Ανδρέας Καραδάκης (Στέγαση και Εργασία Δήμου Θεσσαλονίκης)

  Προτείνουμε να συμπεριληφθούν στις «Ωφελούμενες Μονάδες» οι Δομές Παιδικής Προστασίας που ούτως ή άλλως αποτελούσαν φορείς παραπομπής ωφελούμενων του προγράμματος (ανεξαρτήτως της ανάγκης δημιουργίας διακριτού προγράμματος στα ΠΕΠ που είναι άγνωστο πότε θα εξειδικεύσουν και θα δημοσιεύσουν σχετικές προσκλήσεις), με την προσθήκη να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικία στους, δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία και δεν έχει παρέλθει 5ετία από την αποχώρησή τους από τη Δομή Παιδικής Προσταίας (23 ετών).

 • 3 Απριλίου 2024, 17:01 | Dwse

  Λόγω της υπογεννητικότητα στη χώρα μας το υπουργείο σας πρέπει να δώσει κίνητρα σε νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν οικογένειες και να κάνουν παιδιά. Το επίδομα στέγασης που δίνεται με όριο της 21.000 στο σύνολο οικογενειακό εισόδημα δεν αρκεί γιατί δεν μπορούν να το πάρουν πάρα πολύ. Πρέπει να αυξήσετε το όριο.
  Να δώσετε επίδομα στέγασης στους ανέργους ειδικά εποχιακούς ξενοδοχοϋπαλλήλους. Με τρεις μήνες επιδότηση ανεργίας σε ξενοδοχοϋπάλληλους που τελειώνοντας οι ανεργία τους τον φεβρουαρίου και αναλαμβάνουν δουλειά μία μαΐου αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πληρωθούνε μία ιουνίου .αναρωτιέστε πώς ζουν όλο αυτό το διάστημα η εποχιακή εργαζόμενοι στον τουρισμό και με ενοίκιο και με παιδιά??? Νομίζω δεν σας νοιάζει.

 • 3 Απριλίου 2024, 08:42 | Vasily Psarommatis

  Bravo