ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 5 Διευκόλυνση της διενέργειας κοινωνικής έρευνας για την τέλεση υιοθεσίας και αναδοχής – Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4538/2018

Στο άρθρο 26 του ν. 4538/2018 (Α’ 85), περί ρυθμίσεων για τις κοινωνικές υπηρεσίες, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και στην παρ. 3 οι λέξεις «Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας», β) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται το αρμόδιο όργανο που εκδίδει την απόφαση για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας από άλλη κοινωνική υπηρεσία και προστίθεται η δυνατότητα ανάθεσης διεξαγωγής της κοινωνικής έρευνας σε κοινωνική υπηρεσία όμορης Περιφερειακής Ενότητας εντός της ίδιας Περιφέρειας, γ) στην παρ. 2 επικαιροποιείται η αναφορά στο αρμόδιο Υπουργείο και το άρθρο 26 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 26
Ρυθμίσεις για τις κοινωνικές υπηρεσίες
1. Κοινωνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια έρευνας σύμφωνα με το παρόν και τα άρθρα 1533 παρ. 2, 1557, 1600, 1645, 1665 ΑΚ και αδυνατεί να τη διεξαγάγει, δηλώνει αιτιολογημένα την αδυναμία της στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ανατίθεται η διεξαγωγή της έρευνας σε άλλη κοινωνική υπηρεσία των φορέων που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 22, του τόπου της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής των αιτούντων ή σε άλλη κοινωνική υπηρεσία όμορης Περιφερειακής Ενότητας εντός της ίδιας Περιφέρειας και εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατό, σε πραγματογνώμονα κοινωνικό λειτουργό, εκπαιδευμένο σε θέματα αναδοχής και υιοθεσίας από τους φορείς εποπτείας του άρθρου 13 του παρόντος και εγγεγραμμένο σε ειδικό κατάλογο πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών που τηρεί ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) για τον σκοπό αυτόν. Ο οριζόμενος κοινωνικός λειτουργός οφείλει να συνεργάζεται με τον αρμόδιο φορέα όπου είχε υποβληθεί αρχικώς το αίτημα, προκειμένου να ολοκληρώσει μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11 την κοινωνική έκθεση και να την υποβάλει στην κοινωνική του υπηρεσία, ο προϊστάμενος της οποίας εκδίδει ακολούθως βεβαίωση ολοκλήρωσης της κοινωνικής έρευνας.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ύστερα από πρόταση του Σ.Κ.Λ.Ε., ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία εγγραφής στον ειδικό κατάλογο πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών, ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής των ιδιωτών πραγματογνωμόνων κοινωνικών λειτουργών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα των εκπαιδευτών των πραγματογνωμόνων κοινωνικών λειτουργών του πρώτου εδαφίου, το ύψος της αποζημίωσής τους, η διαδικασία μεταφοράς των απαιτούμενων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εκπαίδευση των ανωτέρω κοινωνικών λειτουργών σε θέματα αναδοχής και υιοθεσίας από τους φορείς εποπτείας του άρθρου 13, καθώς και την καταβολή της αποζημίωσης των εκπαιδευτών τους.
3. Αν μετά το χρονικό διάστημα που ορίζεται με τον παρόντα δεν έχει ολοκληρωθεί η κοινωνική έρευνα από υπαιτιότητα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να ενεργήσει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1.».