Άρθρο 6 Διοίκηση, εσωτερικός έλεγχος και διαφάνεια Φορέων λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας – Τροποποίηση άρθρου 1Α ν. 2345/1995

Στο άρθρο 1Α του ν. 2345/1995 (Α’ 213), περί διοίκησης, εσωτερικού ελέγχου και διαφάνειας των φορέων λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. α) της παρ. 2 διαγράφεται η φράση «δεν είναι μέλος του Φορέα», β) προστίθεται παρ. 8Α και το άρθρο 1Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1Α
Διοίκηση, εσωτερικός έλεγχος και διαφάνεια Φορέων λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας
1. Οι Φορείς λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) είναι υποχρεωτικώς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Διοικούνται από εκτελεστικό όργανο διοίκησης, το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη. Διαθέτουν και συγκροτούν: α) επιτροπή ελέγχου και β) μονάδα εσωτερικού ελέγχου.
2. Το εκτελεστικό όργανο διοίκησης Φορέα λειτουργίας ΜοΠΠ συγκροτείται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μέλη διοίκησης. Ανεξάρτητο μέλος διοίκησης θεωρείται το μέλος διοίκησης, το οποίο κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του:
α) όσον αφορά τα σωματεία, είναι απαλλαγμένο από σχέσεις εξάρτησης,
β) όσον αφορά τα ιδρύματα, δεν είναι ιδρυτής ή ωφελούμενος και είναι απαλλαγμένο από σχέσεις εξάρτησης,
γ) όσον αφορά νομικά πρόσωπα με εταιρική μορφή, δεν είναι εταίρος του Φορέα και είναι απαλλαγμένο από σχέσεις εξάρτησης.
3. Ως σχέσεις εξάρτησης θεωρούνται οι οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις, σχέσεις μεταξύ συζύγων ή συμβιούντων ή συγγενικές σχέσεις εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σε ευθεία γραμμή είτε εκ πλαγίου, οποιουδήποτε βαθμού, ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης με τον Φορέα ή με μέλος του εκτελεστικού οργάνου της διοίκησης ή ανώτατο διευθυντικό στέλεχος του Φορέα ή άλλο μέλος ή ιδρυτή ή εταίρο του Φορέα, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του μέλους του εκτελεστικού οργάνου διοίκησης και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ύπαρξη σχέσης εξάρτησης, το μέλος ενημερώνει εγγράφως την επιτροπή ελέγχου. Η λήψη μισθού, αμοιβής ή αποζημίωσης για τα καθήκοντα ως μέλους του εκτελεστικού οργάνου διοίκησης, της επιτροπής ελέγχου και της μονάδας εσωτερικού ελέγχου δεν συνιστά σχέση εξάρτησης για τους σκοπούς του παρόντος.
4. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του εκτελεστικού οργάνου της διοίκησης ορίζονται στο καταστατικό και εξειδικεύονται στον κανονισμό λειτουργίας του Φορέα.
5. Η επιτροπή ελέγχου αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη του εκτελεστικού οργάνου διοίκησης και λειτουργεί κατ’ αναλογία με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (Α’ 7). Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της τήρησης των καταστατικών σκοπών του Φορέα ΜοΠΠ και ιδίως του προνοιακού σκοπού της και, κατά περίπτωση, της μονάδας εσωτερικού ελέγχου της. Η επιτροπή ελέγχου παρουσιάζει και υποβάλλει μαζί με τις παρατηρήσεις της στο εκτελεστικό όργανο της διοίκησης τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τις προτάσεις βελτίωσης. Επιτρέπεται η ανάθεση του εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικό συνεργάτη.
6. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου εξετάζει και αξιολογεί την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας του Φορέα, των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης και συντάσσει εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες υποβάλλονται ετησίως στην επιτροπή ελέγχου. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) ανεξάρτητα πρόσωπα, σύμφωνα με την παρ. 3.
7. Το εκτελεστικό όργανο διοίκησης του Φορέα λειτουργίας ΜοΠΠ υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει έκθεση διαχείρισης. Στην περίπτωση των σωματείων, υποβάλλει την έκθεση διαχείρισης στη συνέλευση μελών και στην περίπτωση των Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών, στους εταίρους.
8. Ο Φορέας λειτουργίας ΜοΠΠ υποχρεούται να συντάσσει και να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται επί τη βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, όπως αυτά εξειδικεύονται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. Οι οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εδαφίου ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τον ν. 4449/2017. Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον ετήσιο Ισολογισμό, Κατάσταση εσόδων και εξόδων και Κατάσταση Ταμειακών ροών.
8A. Οι διευθυντές, υπό οποιαδήποτε νομική σχέση, των Φορέων λειτουργίας ΜοΠΠ δεν επιτρέπεται να είναι μέλη/εταίροι των Φορέων λειτουργίας ΜοΠΠ, ούτε μέλη του εκτελεστικού οργάνου διοίκησης αυτών. Το ασυμβίβαστο του πρώτου εδαφίου ισχύει και μετά τη, με οιονδήποτε τρόπο, λήξη της σχέσης με τον Φορέα λειτουργίας ΜοΠΠ.
9. Η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 1, η έκθεση αξιολόγησης των Κοινωνικών Συμβούλων της παρ. 4 του άρθρου 1, η έκθεση ελέγχου, η έκθεση διαχείρισης και οι εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις του Φορέα λειτουργίας ΜοΠΠ δημοσιοποιούνται αμελλητί στον διαδικτυακό τόπο του Φορέα και αναρτώνται στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 7 του ν. 4455/2017 (Α’ 22) εντός εξαμήνου από τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.
10. Οι υφιστάμενοι Φορείς λειτουργίας ΜοΠΠ που παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 1, οφείλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
11. Από το παρόν εξαιρούνται οι δομές, οι οποίες συστήνονται και λειτουργούν από δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών και στις οποίες παρέχονται οργανωμένες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας που έχουν σχέση με την προστασία του παιδιού ή ατόμων με αναπηρία, παιδιών και ενηλίκων, ή ηλικιωμένων ή χρονίως πασχόντων ατόμων.».

 • 13 Απριλίου 2024, 14:24 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – IIA GREECE

  Άρθρο 6 Διοίκηση, εσωτερικός έλεγχος και διαφάνεια Φορέων λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας – Τροποποίηση άρθρου 1Α ν. 2345/1995 | Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

  ->Θα πρέπει να γίνει αναφορά και στο Νόμο 5041/2023 όπου αναγράφεται ότι «Μετά από το άρθρο 1 του ν. 2345/1995, προστίθεται άρθρο 1Α ως εξής: «Άρθρο 1Α Διοίκηση, εσωτερικός έλεγχος και διαφάνεια Φορέων λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας»

  5. Η επιτροπή ελέγχου αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη του εκτελεστικού οργάνου διοίκησης και λειτουργεί κατ’ αναλογία με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (Α’ 7). Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της τήρησης των καταστατικών σκοπών του Φορέα ΜοΠΠ και ιδίως του προνομιακού σκοπού της και, κατά περίπτωση, της μονάδας εσωτερικού ελέγχου της, Η επιτροπή ελέγχου παρουσιάζει και υποβάλλει μαζί με τις παρατηρήσεις της στο εκτελεστικό όργανο της διοίκησης τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τις προτάσεις βελτίωσης. Επιτρέπεται η ανάθεση του εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικό συνεργάτη.

  ->Η έκφραση «κατά περίπτωση πρέπει να διαγραφεί» διότι η κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπής ελέγχου είναι η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κάτι που δε γίνεται ποτέ «κατά περίπτωση».
  Επίσης μετά τις προτάσεις βελτίωσης θα πρέπει να προστεθεί «και τα αποτελέσματα του επιελέγχου αυτών (follow up) καθώς και την σχεδιαστική και λειτουργική αποτελεσματικότητα του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας».

  6. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου εξετάζει και αξιολογεί την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας του Φορέα, των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης και συντάσσει εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες υποβάλλονται ετησίως στην επιτροπή ελέγχου. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) ανεξάρτητα πρόσωπα, σύμφωνα με την παρ. 3.

  ->Για τις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να προστεθεί αμέσως μετά τη λέξη εκθέσεις: μετά από κάθε ελεγκτικό έργο σε υλοποίηση του ετήσιου πλάνου ελέγχων της καθώς και ετήσια συγκεντρωτική έκθεση ελέγχου, οι οποίες …. Η συγκεντρωτική έκθεση ελέγχου θα πρέπει να κοινοποιείται στην κατά περίπτωση εποπτεύουσα αρχή.

  Στο τέλος θα πρέπει να προστεθεί: Ο εσωτερικός ελεγκτής είτε είναι εργαζόμενος στο φορέα είτε έχει λάβει εντολή από το φορέα λόγω εξωτερικής ανάθεσης θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο, διεθνή πιστοποίηση Certified Internal Auditor (CIA) και να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο εσωτερικών ελεγκτών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Ο ελεγκτής κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του θα πρέπει να εφαρμόζει την τελευταία έκδοση του πλαισίου «International Professional Practices Framework(TM) (IPPF)», συμπεριλαμβανομένων και των Διεθνών Προτύπων για τον εσωτερικών έλεγχο «the Global Internal Audit Standards(TM)» όπως αυτά διακηρύσσονται από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών -ΙΙΑ.

  9. Η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 1, η έκθεση αξιολόγησης των Κοινωνικών Συμβούλων της παρ. 4 του άρθρου 1, η έκθεση ελέγχου

  -> θα πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής: η ετήσια συγκεντρωτική έκθεση ελέγχου

  ->Στο τέλος του άρθρου θα πρέπει να προστεθεί « Οι εκάστοτε νόμιμοι εκπρόσωποι και οι έχοντες την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης του Φορέα θα πρέπει να είναι υπόχρεοι υποβολής πόθεν έσχες δήλωσης.»

 • 3 Απριλίου 2024, 08:27 | Vasily Psarommatis

  Bravo και στα γηροκομεία παρακαλώ