Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Αλλες Διατάξεις

Με το σχέδιο νόμου «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και λοιπές διατάξεις» επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα Εθνικά Κληροδοτήματα και τις κοινωφελείς περιουσίες γενικότερα, δεδομένου ότι ο σχετικός αναγκαστικός νόμος 2039/1939 θεωρείται ξεπερασμένος και υπερσυγκεντρωτικός και είναι αδύνατον να ανταποκριθεί στις εξελίξεις των καιρών καθώς και στο έργο το οποίο καλούνται σήμερα να επιτελέσουν τα Κληροδοτήματα αυτά. Είναι γεγονός ότι ο α.ν.2039/1939 απηχεί τη νομική και οικονομική πραγματικότητα προηγουμένων δεκαετιών και συνιστά ένα βαρύ, γραφειοκρατικό πλέγμα που δεν συνάδει με την επιταγή εξυπηρέτησης του κοινωφελούς σκοπού υπέρ του οποίου ετάχθη η κοινωφελής περιουσία.
Οι κύριοι άξονες της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας προέκυψαν από την μέχρι τώρα εμπειρία εφαρμογής του α.ν.2039/1939 καθώς και από τα πορίσματα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής (των ετών 1998 και 2011), αφορούν δε στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου μέσα από την αποκέντρωση της εποπτείας και τη χρήση των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, στην καταγραφή των κοινωφελών περιουσιών που ήδη υφίστανται και στον έλεγχο της τήρησης των σκοπών που θέτουν οι διαθέτες, στη χρηστή διαχείριση των περιουσιών με έμφαση στον κατασταλτικό έλεγχο και στην τιμωρία περιπτώσεων κακοδιαχείρισης από τους εντεταλμένους για την διαχείρισή της καθώς και στην απλούστευση των διαδικασιών με σκοπό την τήρηση των υποχρεώσεων που το Κράτος, δια των οργάνων του, αναλαμβάνει διαχρονικά απέναντι στους διαθέτες και δωρητές των περιουσιών, δηλαδή να τιμήσει την υπόσχεσή του για την τήρηση των επιθυμιών τους, σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης των περιουσιών και την επίτευξη του σκοπού τους.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, καλούνται οι πολίτες σε διαβούλευση, ώστε να καταθέσουν τις απόψεις τους μέχρι τις 05.06.2013 και ώρα 12:00, επί των υιοθετούμενων ρυθμίσεων και να υποβάλουν τυχόν προτάσεις για τη βελτίωσή τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ