ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ – ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 28

1. Για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας που αρχίζουν μετά την έναρξη λειτουργίας του μητρώου του άρθρου 8, τα καθήκοντα της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 2 θα ασκούνται από διαχειριστή αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας που αρχίζουν από τη θέση του παρόντος σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 29, και έως την έναρξη λειτουργίας του μητρώου του άρθρου 8, τα καθήκοντα της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 2 θα ασκούνται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.
3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του μητρώου, πρόσωπα που είχαν αναλάβει καθήκοντα τα οποία υπό τις διατάξεις του παρόντος ανατίθενται σε διαχειριστή αφερεγγυότητας, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την περάτωση των σχετικών διαδικασιών ή έως την απαλλαγή τους από τα καθήκοντά τους, έστω κι εάν δεν έχουν αδειοδοτηθεί να ενεργούν ως διαχειριστές αφερεγγυότητας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος, η διαδικασία αφερεγγυότητας θεωρείται ότι αρχίζει με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής σε αυτήν, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.
5. Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 σε σχέση με το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, οι πρώτες εξετάσεις θα διεξαχθούν σε χρόνο που θα καθορισθεί με απόφαση της αρμόδιας αρχής.