Άρθρο 11 – Κωλύματα

1. Διαχειριστής αφερεγγυότητας δεν μπορεί να διοριστεί πρόσωπο το οποίο:
α) συνδέεται με τον οφειλέτη, και επί νομικών προσώπων με κάποιο από τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στη διοίκησή τους ή ασκούν έλεγχο επ’ αυτών, με συγγένεια εξ αίματος ή αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα ή υιοθεσία και εκ πλαγίου μέχρι τέταρτου βαθμού ή είναι σύζυγος αυτών.
β) συνδέεται με τον οφειλέτη ή πρόσωπο που ελέγχει ή ελέγχεται από τον οφειλέτη με συμβατική σχέση,
γ) την πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε διαδικασία αφερεγγυότητας:
(αα) συμμετείχε στη διαχείριση ή εκπροσώπηση της επιχείρησης του οφειλέτη, ή
(ββ) είχε την ιδιότητα του νόμιμου ελεγκτή της επιχείρησης του οφειλέτη ή
δ) την τριετία πριν την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε διαδικασία αφερεγγυότητας είχε λάβει άμεσα ή έμμεσα αμοιβή (ή είχε πληρωθεί απαίτησή του) από τον οφειλέτη ή πρόσωπο που ελέγχει ή ελέγχεται από τον οφειλέτη στο πλαίσιο σύμβασης παροχής εξαρτημένων ή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή σύμβασης έργου.
2. Οι αρνητικές προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν υπό την επιφύλαξη πρόβλεψης αυστηρότερων προϋποθέσεων στις ειδικότερες διατάξεις στις οποίες προβλέπονται τα καθήκοντα του διαχειριστή.
3. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ελέγχει τη μη συνδρομή των κωλυμάτων των παραγράφου 1 και 2 ως προς τα πρόσωπα που προσλαμβάνει, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση (εργασίας, έργου κλπ.), για την υποβοήθηση του έργου του, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
4. Εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση για το διορισμό του, ο διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει εγγράφως προς το όργανο που τον διόρισε, και, στην περίπτωση που ασκεί καθήκοντα συνδίκου, προς τον εισηγητή, δήλωση περί υπάρξεως κωλύματος. Η μη υποβολή δήλωσης, εφόσον συντρέχει κώλυμα, ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

  • 7 Οκτωβρίου 2016, 11:29 | ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΥΛΑ (ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ)

    Δεν θα πρέπει να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ ορκωτού λογιστή ελεγκτή και διαχειριστή αφερεγγυότητας? Δηλαδή επαγγελματικό ασυμβίβαστο. Να μην μπορεί όποιος ασκεί το επάγγελμα του ελεγκτή (μέλος του σώματος ορκωτών λογιστών ελεγκτών) να μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του διαχειριστή αφερεγγυότητας. Παραδείγματος χάριν ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ασκήσει και το επάγγελμα του λογιστή νόμιμα. Θα μπορεί λοιπόν να ασκεί και τα δυο επαγγέλματα? Του ελεγκτή και του διαχειριστή αφερεγγυότητας?