Άρθρο 09 – Ανανέωση άδειας

Η χορηγούμενη σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος άδεια ανανεώνεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια. Με την απόφαση της αρμόδιας αρχής της παραγράφου 7 του άρθρου 6 καθορίζονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ανανέωσης της άδειας, όπως μεταξύ άλλων, ο ελάχιστος αριθμός των υποχρεωτικών ωρών επιμόρφωσης και το τέλος ανανέωσης.