Άρθρο 04 – Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας

1. Η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας συγκροτείται από τον πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη, καθώς και από ισάριθμους αναπληρωτές τους με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μέχρι δύο φορές. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζονται, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, ένας καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής νομικής σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εν ενεργεία ή ομότιμος, στο αντικείμενο του εμπορικού δικαίου με γνώσεις πτωχευτικού δικαίου και ως μέλη της Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, ένα μέλος Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) οικονομικής σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής των επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικής, ένας δικηγόρος με γνώσεις πτωχευτικού δικαίου που προτείνεται από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, ένας λογιστής φοροτεχνικός Α΄ τάξης που προτείνεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και ένας νόμιμος ελεγκτής που προτείνεται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.). Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών μετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μόνο σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του αντιστοίχου τακτικού. Η θητεία του κάθε αναπληρωτή είναι ίση με τη θητεία του αντίστοιχου τακτικού. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε ιεραρχικό ή διοικητικό έλεγχο και απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
2. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής υπάγονται η χορήγηση και ανάκληση της άδειας διαχειριστή αφερεγγυότητας, η τήρηση του μητρώου, ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με το παρόν διάταγμα καθώς και η θέσπιση προδιαγραφών υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης.

 • 7 Οκτωβρίου 2016, 15:38 | Κονδύλης Εμμανουήλ

  Το κείμενο που βρίσκεται στην παρ.1 στην 8η σειρά

  ¨ένα μέλος Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) οικονομικής σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής των επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικής¨

  αντικαθίσταται από το

  ¨ένας εν ενεργεία ή ομότιμος καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής Α.Ε.Ι, στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της οικονομικής των επιχειρήσεων, όπως χρηματοοικονομικής, λογιστικής, επιχειρηματικότητας, οικονομοτεχνικών μελετών, κτλ.¨

  Η αιτιολογία είναι οτι η οικονομική των επιχειρήσεων είναι πολύ γενική έννοια και υπό μια θεώρηση περιλαμβάνει και την χρηματοοικονομική και άλλα παρεμφερή γνωστικά αντικείμενα. Επίσης θεωρείται σκόπιμο να συμμετέχουν στην επιτροπή πλέον πεπειραμένοι καθηγητές λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειμένου.