Άρθρο 20 – Πειθαρχικές ποινές

1. Πειθαρχικές κυρώσεις κατά σειρά βαρύτητας είναι:
α) η έγγραφη επίπληξη,
β) η επιβολή προστίμου ύψους έως και είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, προστίμου ύψους έως και σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ.
γ) η προσωρινή απαγόρευση ανάληψης καθηκόντων διαχειριστή αφερεγγυότητας για χρονικό διάστημα από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες,
δ) η προσωρινή αφαίρεση της άδειας για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών και
ε) η οριστική αφαίρεση της άδειας και διαγραφή από το μητρώο.
2. Η πειθαρχική κύρωση της οριστικής αφαίρεσης της άδειας επιβάλλεται μόνο σε ιδιαίτερα βαριές περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων, τα οποία, από τις συνθήκες διάπραξής τους και του διαπιστωμένου βαθμού υπαιτιότητας του διωκόμενου διαχειριστή, μαρτυρούν έλλειψη συνείδησης των βασικών του υποχρεώσεων.