Άρθρο 07 – Διαδικασία χορήγησης άδειας

1. Η άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας χορηγείται με απόφαση της αρμόδιας αρχής, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτή των πινάκων επιτυχόντων και αποτυχόντων του άρθρου 6 παρ. 5 του παρόντος.
2. Ταυτόχρονα με τη χορήγηση της άδειας, η αρμόδια αρχή εγγράφει το διαχειριστή αφερεγγυότητας στο μητρώο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 8.
3. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια αρχή, εντός πέντε (5) ημερών από την εγγραφή του στο μητρώο, σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης η οποία θα καλύπτει την αστική του ευθύνη από την άσκηση των καθηκόντων του ως διαχειριστή αφερεγγυότητας και ιδίως από τη διάπραξη των πειθαρχικών παραπτωμάτων του παρόντος. Τα ειδικότερα ασφαλιστικά όρια για την υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.