Άρθρο 13 – Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας οφείλει να ενεργεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του με ανεξαρτησία, αμεροληψία, εντιμότητα και επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πιστωτών και του οφειλέτη.