Άρθρο 02 – Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:
α. Ως «άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας» ή «άδεια» ορίζεται η πράξη της αρμόδιας αρχής, με την οποία παρέχεται το δικαίωμα σε φυσικό πρόσωπο να ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στην περίπτωση στ’.
β. Ως «αρμόδια αρχή» ορίζεται η «Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας».
γ. Ως «αρμόδιο όργανο» ορίζεται το όργανο που διορίζει, αντικαθιστά και παύει το διαχειριστή σε συγκεκριμένη διαδικασία αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει την άσκηση των καθηκόντων του.
δ. Ως «βαθμίδα» ορίζεται κάθε μία από τις δύο βαθμίδες, Α΄ και Β΄, του μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας στις οποίες εγγράφονται οι διαχειριστές μετά τη λήψη της άδειάς τους.
ε. Ως «διαδικασία αφερεγγυότητας» ορίζεται κάθε συλλογική διαδικασία η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ, ν. 3588/2007, Α’ 153).
στ. Ως «διαχειριστής αφερεγγυότητας» ή «διαχειριστής» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντα τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠτΚ, ανατίθενται στο σύνδικο πτώχευσης, στο μεσολαβητή και ειδικό εντολοδόχο της διαδικασίας εξυγίανσης, στον ειδικό εκκαθαριστή της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα για την οποία ορίζεται στη νομοθεσία ότι η άσκησή της ανατίθεται σε διαχειριστή αφερεγγυότητας.
ζ. Ως «δικηγόρος» ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει τη δικηγορική ιδιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208).
η. Ως «έλεγχος» ορίζεται η σχέση που εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 ν. 4308/2014 (Α’ 251).
θ. Ως «κράτος μέλος» ορίζεται κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ι. Ως «λογιστής φοροτεχνικός Α΄ τάξης» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2515/1997 «Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – φορολογικές κλπ. διατάξεις» (Α’ 154) και του π.δ./τος 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού και της επαγγελματικής ταυτότητάς του» (Α’ 228).
ια. Ως «μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας» ή «μητρώο» ορίζεται το δημόσιο μητρώο που τηρείται από την αρμόδια αρχή και στο οποίο εγγράφονται οι διαχειριστές αφερεγγυότητας με τη λήψη της άδειάς τους.
ιβ. Ως «νόμιμος ελεγκτής» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει την επαγγελματική άδεια του νόμιμου ελεγκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008 » Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 174).