Άρθρο 05 – Προϋποθέσεις

1. Διαχειριστής αφερεγγυότητας δύναται να διορισθεί φυσικό πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει ισχύουσα άδεια, η οποία χορηγείται από την αρμόδια αρχή εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει στις εξετάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6. Προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι η επί πενταετία τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος ή αυτού του νόμιμου ελεγκτή ή λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξεως.
2. Τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 εγγράφονται στη βαθμίδα Β΄ του μητρώου του άρθρου 8. Για την απευθείας εγγραφή στη βαθμίδα Α΄ του μητρώου απαιτείται η άσκηση ενός εκ των επαγγελμάτων της παραγράφου 1 για δέκα (10) τουλάχιστον έτη, η αποδεδειγμένη άσκηση καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις, καθώς και η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις του άρθρου 6.
3. Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας διαχειριστή αφερεγγυότητας σε πρόσωπο που:
α) είναι διοικητικός υπάλληλος του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπάλληλος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οιουδήποτε βαθμού,
β) έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα κατά της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων, της παραβίασης απορρήτων, σχετικά με την υπηρεσία, την απονομή της δικαιοσύνης, περί τα υπομνήματα και το νόμισμα καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, των άρθρων 29 και 30 του ν. 3340/2005 και του άρθρου 44 του ν. 3959/2011.
γ) έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του ή
δ) έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική, κατά τo άρθρο 1676 του Αστικού Κώδικα.
4. Για τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ./τος 38/2010.
5. Με απόφαση της αρμόδιας αρχής καθορίζονται ο τρόπος και τα μέσα με τα οποία αποδεικνύεται η άσκηση των επαγγελμάτων της παραγράφου 1 καθώς και η άσκηση των καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις.

 • 7 Οκτωβρίου 2016, 11:46 | ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΥΛΑ (ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ)

  Γιατί αφού υπάρχει εξεταστική διαδικασία είναι τόσο περιοριστική ως προς τους συμμετέχοντες? Θα μπορούσε ο νόμος να περιλαμβάνει όχι μόνο λογιστές αλλά και τα μέλη του οικονομικού επιμελητηρίου, ή τα μέλη του σώματος ορκωτών λογιστών (για όσα από αυτά δεν είναι μέλη του οικονομικού επιμελητηρίου). Δηλαδή αποκλείουμε όλους τους οικονομολόγους επειδή δεν άσκησαν το επάγγελμα του λογιστή, άσχετα αν ήταν για παράδειγμα στελέχη τραπεζών ή μεγάλων επιχειρήσεων με επαγγελματική εμπειρία τεραστία. Επίσης γιατί αφού και πάλι υπάρχει η διαγωνιστική διαδικασία να ζητούμε πενταετή εμπειρία και όχι για παράδειγμα τριετή. Ευχαριστώ.

 • 7 Οκτωβρίου 2016, 10:06 | Ελευθέριος Μπαρμπάτσαλος

  Στο άρθρο 5 της εν λόγω διαβούλευσης ορίζει ως εν δυνάμει διαχειριστή αφερεγγυότητας το φυσικό πρόσωπο που επί πενταετία τουλάχιστον ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα ή αυτού του νόμιμου ελεγκτή ή λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξεως.
  Σε αυτή την περίπτωση έχουμε υποβάθμιση της επιστημονικής ιδιότητας του οικονομολόγου. Καθώς αναφέρει λογιστή και όχι οικονομολόγο. Υπάρχουν αρκετοί οικονομολόγοι που είναι τεχνικά αρτια καταρτισμένοι στον τομέα της εξυγίανσης, εκκαθάρισης, αναδιάρθρωσης κτλ. Η εξαίρεση τους δεν έχει επιστημονικά κριτήρια ενώ καθιστά τους οικονομολόγους λιγότερο ικανούς από τους λογιστές ή τους νομικούς σε θέματα εξυγίανσης και εκκαθάρισης που απαιτούν ευρύτερα οικονομικές γνώσεις. Επιπρόσθετα ενώ από τους δικηγόρους ζητάει την πενταετή άσκηση του επαγγέλματος από τους λογιστές ζητάει πενταετή άσκηση ως λογιστές Α τάξης άρα συνολικά 7 ετή με 8 ετή άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή.
  Ορθά θα έπρεπε όπως αναφέρει για τους δικηγόρους να ζητάει οικονομολόγους με πενταετή άσκηση του επαγγέλματος.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 21:46 | Βαρνάβας

  Αξιότιμοι Κύριοι.

  Ονομάζομαι Βαρνάβας Βαρνάβα και είμαι λογιστής φοροτεχνικός Β τάξεως. Η άδεια μου ως γνωστόν σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις μου επιτρέπει την λογιστική διαχείριση επιχειρήσεων Β κατηγορίας μέχρι του ύψους 1.500.000 Ευρώ κύκλο εργασιών. Ως εκ τούτου θεωρώ δυνατό και επιζητώ από την επιτροπή νομοθετικής ρύθμισης του εν λόγω επαγγέλματος να είναι αποδεκτοί στις εξετάσεις καθώς και στο επάγγελμα εφόσον επιτύχουν και λογιστές φοροτεχνικοί Β τάξης για την διαχείριση των αφερεγγυοτήτων μέχρι 1.500.000 Ευρώ κύκλο εργασιών σε επιχειρήσεις Β τάξεως καθώς και όπου αλλού αυτό είναι δυνατόν. Θα με τιμούσε ιδιαίτερα αν συζητούσατε στην επιτροπή την εν λόγω πρόταση μου.