Άρθρο 03 – Πεδίο εφαρμογής

1. Το παρόν εφαρμόζεται στις διαδικασίες αφερεγγυότητας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος και για τα ειδικότερα θέματα τα οποία ρυθμίζει.
2. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος οι διαδικασίες αφερεγγυότητας σχετικά με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα πιστωτικά ιδρύματα, τις επιχειρήσεις επενδύσεων τις παρέχουσες υπηρεσίες που συνεπάγονται κατοχή κεφαλαίων ή κινητών αξιών τρίτων, καθώς και τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Ως προς τις ως άνω διαδικασίες αφερεγγυότητας ισχύουν οι ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται αντίστοιχα από τις διατάξεις των άρθρων 220 επ. του ν. 4364/2016 (Α’ 13), 1 επ., 44, 56, 145 επ. του ν. 4261/2014 (Α’ 107) και 1 επ., 22 επ., 50 του ν. 3606/2007 (Α’ 245).