Άρθρο 16 – Αμοιβή

1. Η αμοιβή του διαχειριστή αφερεγγυότητας διέπεται από τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας που ρυθμίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του. Ως κριτήρια για τον προσδιορισμό της αμοιβής αυτής λαμβάνονται ιδίως η οικονομική αξία και το είδος της υπόθεσης, η επιμέλεια, η ικανότητα και εμπειρία του διαχειριστή, το είδος και η ποιότητα της παρασχεθείσας επιστημονικής εργασίας εκ μέρους του και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε και βαρύνουν τον ίδιο. Οι ίδιες ως άνω διατάξεις της οικείας νομοθεσίας που ρυθμίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του τυγχάνουν εφαρμογής και ως προς το χρόνο και τον τρόπο καταβολής της πρόσθετης αμοιβής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
2. Σε περιπτώσεις εκποίησης της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου ή ρευστοποίησης των κατ’ ιδίαν στοιχείων της χωριστά, επιτρέπεται η κατάρτιση έγγραφης συμφωνίας με πιστωτές που εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη που έχουν επαληθευθεί, έστω και προσωρινώς, στο οποίο περιλαμβάνεται το σαράντα τοις εκατό (40%) των απαιτήσεων των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων απαιτήσεων, σύμφωνα με την οποία ο διαχειριστής αφερεγγυότητας δικαιούται να λάβει πρόσθετη αμοιβή, το ύψος και το είδος της οποίας εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος, όπως ιδίως το ύψος του τιμήματος της εκποίησης ή ρευστοποίησης και το χρόνο περάτωσής τους. Ο κατά τα ανωτέρω προσδιορισμός της αμοιβής του διαχειριστή δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του προϊόντος της εκποίησης ή ρευστοποίησης που πραγματοποιείται κάθε φορά. Η πρόσθετη αμοιβή καταβάλλεται στο σύνολό της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκποίησης ή ρευστοποίησης τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης του οφειλέτη ως λογιστική αξία.
3. Η συμφωνία της παραγράφου 2 φέρεται προς επικύρωση ενώπιον του οργάνου, το οποίο, κατά τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, καθορίζει την αμοιβή του διαχειριστή. Το όργανο αυτό επικυρώνει τη συμφωνία εφόσον διαπιστώσει ότι υπογράφεται από την απαιτούμενη πλειοψηφία των πιστωτών.