Άρθρο 26 – Ανάκληση άδειας

1. Κάθε άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ανακαλείται με απόφαση της αρμόδιας αρχής εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο του δικαιούχου μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) επιβολή πειθαρχικής κύρωσης οριστικής αφαίρεσης της άδειας με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22 επ.,
β) συνδρομή κάποιας από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5,
γ) συνταξιοδότηση από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα,
δ) οριστική ανάκληση της επαγγελματικής άδειας του δικηγόρου, νόμιμου ελεγκτή, λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξης, κατά περίπτωση.
2. Σε περίπτωση καταδίκης σε πρώτο βαθμό για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 3 του άρθρου 5, αναστέλλεται η ισχύς της άδειας του διαχειριστή, έως την αμετάκλητη απαλλαγή του.
3. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή προβαίνει στην αμετάκλητη διαγραφή του διαχειριστή από το μητρώο.