Άρθρο 08 – Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας

1. Η αρμόδια αρχή τηρεί το μητρώο, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων προσβάσιμης στο κοινό, το οποίο περιλαμβάνει δύο βαθμίδες, Α΄ και Β΄.
2. Στη βαθμίδα Β΄ εγγράφονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 1. Στη βαθμίδα Α΄ εγγράφονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 5, καθώς και όσοι έχουν εγγραφεί στη βαθμίδα Β΄ και αποδεικνύουν ευδόκιμη επαγγελματική πείρα σε θέματα αφερεγγυότητας διάρκειας πέντε (5) ετών.
3. Οι εγγεγραμμένοι στη βαθμίδα Β΄ διαχειριστές διορίζονται σε διαδικασίες αφερεγγυότητας οφειλετών που με βάση το μέγεθός τους κατατάσσονται στις κατηγορίες των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014. Οι εγγεγραμμένοι στη βαθμίδα Α΄ διαχειριστές διορίζονται στις διαδικασίες αφερεγγυότητας του προηγούμενου εδαφίου καθώς και σε διαδικασίες αφερεγγυότητας οφειλετών που με βάση το μέγεθός τους κατατάσσονται στην κατηγορία των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014.
4. Σε κάθε διαχειριστή αφερεγγυότητας αντιστοιχεί ένας ατομικός αριθμός στο μητρώο (αριθμός μητρώου).
5. Για κάθε διαχειριστή αφερεγγυότητας το μητρώο περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον αριθμό μητρώου,
β) την επωνυμία, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας στην οποία απασχολείται ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ή με την οποία συνδέεται ως μέτοχος ή εταίρος ή μέλος διοίκησης ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο,
γ) βιογραφικό σημείωμα,
δ) κάθε άλλη πληροφορία η οποία καταχωρίζεται στο μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
6. Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας καθορίζονται ο τρόπος και τα μέσα απόδειξης της επαγγελματικής πείρας σε θέματα αφερεγγυότητας για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα.