Άρθρο 15 – Διαρκής επιμόρφωση

Για την ανανέωση της άδειάς του, σύμφωνα με το άρθρο 9, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει σε προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης, που διοργανώνονται από πιστοποιημένους φορείς επιμόρφωσης.