Άρθρο 18 – Πειθαρχικά παραπτώματα

Πειθαρχικά παραπτώματα του διαχειριστή αφερεγγυότητας είναι: α) η παραβίαση υποχρεώσεων που επιβάλλονται στο διαχειριστή με τις διατάξεις του παρόντος και των λοιπών νομοθετημάτων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή της παραγράφου 22 της υποπαραγράφου Γ3 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 όπως ισχύει, β) η παραβίαση υποχρεώσεων που επιβάλλονται στο διαχειριστή με τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει την άσκηση των καθηκόντων του, γ) η παράβαση των καθηκόντων της υπηρεσίας του διαχειριστή με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον, δ) η απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ίδιου του διαχειριστή αφερεγγυότητας ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, ε) η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων του που οφείλεται αποκλειστικά στον ίδιο, στ) η παράβαση της επιβαλλόμενης εχεμύθειας για γεγονότα και πληροφορίες, των οποίων έχει λάβει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και ζ) κάθε συμπεριφορά, ασυμβίβαστη με την ιδιότητά του, η οποία καταφανώς πλήττει το κύρος του επαγγέλματος.