Άρθρο 06 – Εξετάσεις

1. Οι εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του διαχειριστή αφερεγγυότητας είναι πανελλήνιες και διενεργούνται εντός του τελευταίου τριμήνου εκάστου έτους, μετά από προκήρυξη της αρμόδιας αρχής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι αστικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, πτωχευτικό δίκαιο, στοιχεία δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, γενικές αρχές λογιστικής και φορολόγηση επιχειρήσεων.
3. Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση ενώπιον της πιο κάτω οριζόμενης επιτροπής εξετάσεων, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 7 και αποδεικνύουν την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5. Εάν διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, αποκλείεται η συμμετοχή του στις εξετάσεις με απόφαση της επιτροπής εξετάσεων, η οποία κοινοποιείται στον υποψήφιο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της. Επί της ένστασης αυτής αποφαίνεται η αρμόδια αρχή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται στον υποψήφιο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την υποβολή της. Ο υποψήφιος μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του να ζητήσει από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την απόφαση την ανάκληση ή τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 επ. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Επίσης, ο αποκλειόμενος υποψήφιος δύναται να ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα και μέσα ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων, σύμφωνα και με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγκροτείται επιτροπή εξετάσεων στην οποία συμμετέχουν δύο μέλη της αρμόδιας αρχής, τα οποία υποδεικνύει ο πρόεδρος αυτής, και ένας δικαστικός λειτουργός, ο οποίος υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών, Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, έχει διατελέσει εισηγητής πτωχεύσεων για τουλάχιστον τρία (3) έτη και ορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν. 1756/1988, ως πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής.
5. Η επιτροπή εξετάσεων συνεδριάζει νόμιμα, όταν έχει απαρτία. Οι αποφάσεις της επιτροπής εξετάσεων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και φέρουν συνοπτική αιτιολογία.
6. Η επιτροπή εξετάσεων έχει την ευθύνη επιλογής των θεμάτων, διεξαγωγής των εξετάσεων και βαθμολόγησης των υποψηφίων. Η επιτροπή εξετάσεων συντάσσει πίνακα επιτυχόντων και αποτυχόντων, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, τον οποίο κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή ώστε να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
7. Οι εξετάσεις αποσκοπούν στη διαπίστωση της κατοχής υψηλού επιπέδου θεωρητικών γνώσεων σε θέματα που άπτονται της διαδικασίας αφερεγγυότητας και της δυνατότητας ορθής πρακτικής εφαρμογής τους. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται σε κλίμακα δέκα βαθμών, με άριστα το δέκα (10) και με βάση το πέντε (5).
8. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις (βιογραφικό σημείωμα, φωτοτυπία ταυτότητας, φωτοτυπία των τίτλων σπουδών, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος). Ο αιτών πρέπει να μην έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, χρεοκοπίας, παρακώλυσης άσκησης δικαιώματος, καταδολίευσης δανειστών και τοκογλυφίας, σε οποιαδήποτε ποινή.
9. Με απόφαση της αρμόδιας αρχής καθορίζονται ο τόπος, ο τρόπος και οι αναγκαίες υποδομές για τη διενέργεια των εξετάσεων, η διάρκεια των εξετάσεων, η σύνταξη των πινάκων επιτυχόντων και αποτυχόντων και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
10. Η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας διατηρεί σχετικό χώρο στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.