Άρθρο 12 – Αντικατάσταση

Το αρμόδιο όργανο αντικαθιστά το διαχειριστή αφερεγγυότητας στις εξής περιπτώσεις:
α) ύστερα από έγγραφη δήλωση του διαχειριστή περί κωλύματός του, σύμφωνα με το άρθρο 11 ή ύστερα από έγγραφη δήλωση παραίτησής του για σπουδαίο λόγο. Το αρμόδιο όργανο, με την απόφαση διορισμού νέου διαχειριστή αφερεγγυότητας, αποφαίνεται συγχρόνως, για το εάν η παραίτηση οφείλεται σε κωλύματα του άρθρου 11 ή εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Εάν δεν συντρέχει κάποια εκ των ανωτέρω δύο περιπτώσεων, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας που παραιτήθηκε δεν μπορεί να διοριστεί εκ νέου διαχειριστής για τα επόμενα δύο (2) έτη και το γεγονός αυτό γνωστοποιείται με επιμέλεια του αρμοδίου οργάνου στην Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας προκειμένου να καταχωρισθεί στο μητρώο.
β) ύστερα από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή για σπουδαίο λόγο που συνίσταται, ιδίως, σε σοβαρή παράβαση του διαχειριστή κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του ή μη εκπλήρωση αυτών. Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο που διόρισε το διαχειριστή, η απόφαση του οποίου υπόκειται στο προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα ή μέσο.