Άρθρο 14 – Περιοδική ενημέρωση

1. Πέραν των ειδικότερων καθηκόντων ενημέρωσης που επιβάλλονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας όπου προβλέπονται τα καθήκοντά του, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας υποχρεούται να συντάσσει ανά εξάμηνο, υπολογιζόμενου από την ημερομηνία αποδοχής του διορισμού του, συνοπτική έκθεση σχετικά με την πορεία και τους τρόπους συνέχισης των εργασιών της διαδικασίας αφερεγγυότητας. Η ως άνω έκθεση υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο και σε περίπτωση πτωχευτικής διαδικασίας στον εισηγητή, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του εξαμήνου.
2. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας υποχρεούται να παρέχει διευκρινίσεις επί της ως άνω εκθέσεώς του, εφόσον τούτο του ζητηθεί εγγράφως από το αρμόδιο όργανο ή τον εισηγητή σε περίπτωση πτωχευτικής διαδικασίας.
3. Η μη συμμόρφωση του διαχειριστή αφερεγγυότητας προς το ως άνω καθήκον περιοδικής ενημέρωσης, καθώς και η ανακριβής ή παραπλανητική παροχή στοιχείων ή η καθυστέρηση στην παροχή διευκρινίσεων επί της εκθέσεώς του γνωστοποιείται με επιμέλεια του αρμοδίου οργάνου ή του εισηγητή σε περίπτωση πτωχευτικής διαδικασίας, στην αρμόδια αρχή για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 17 επ.
4. Η έκθεση του παρόντος υποβάλλεται με επιμέλεια του διαχειριστή στην αρμόδια αρχή εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της στα όργανα της παραγράφου 1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από αίτησή του, να λαμβάνει γνώση της πιο πάνω έκθεσης. Με απόφαση της αρμόδιας αρχής ρυθμίζονται η διαδικασία και οι διατυπώσεις υποβολής της έκθεσης κατά την παρούσα παράγραφο καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.