Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 01: Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών

1. Η οργάνωση και λειτουργία των υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθορίζεται με τους Οργανισμούς των φορέων αυτών, οι οποίοι εγκρίνονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 2. Η οργάνωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού διέπεται από τους Οργανισμούς τους, οι οποίοι εγκρίνονται, αντικαθίστανται και τροποποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις και τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
Για την έγκριση και τροποποίηση των Οργανισμών των φορέων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και των σχετικών πολιτικών που διαμορφώνονται από Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, λαμβάνονται υπόψη εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών μονάδων τους, οι οποίες συνοδεύονται από περιγράμματα θέσεων, καθηκόντων, αποστολών και διαδικασιών, καθώς και από σχέδια στελέχωσης.
Σε εφαρμογή των πολιτικών που διαμορφώνονται για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης σχετικά με τη βελτίωση της οργάνωσης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας, καθώς και για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δημοσιονομικών πόρων των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις προσωπικού με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, η οποία εκδίδεται με βάση τα πορίσματα που περιέχονται στις εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών μονάδων των φορέων της παρούσας παραγράφου και στα σχέδια στελέχωσής τους.

2. Οι Οργανισμοί των φορέων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 εγκρίνονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Επίσης, μπορεί να καταρτίζονται ενιαίοι Οργανισμοί για ομάδες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Με τα προεδρικά διατάγματα της παρούσας παραγράφου μπορεί να αντικαθίσταται, να καταργείται ή να τροποποιείται κάθε ισχύουσα διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, σχετική με την οργάνωση των φορέων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1.

3. Με τους Οργανισμούς των φορέων της παραγράφου 1 καθορίζονται:
α) Η αποστολή του φορέα και η διάρθρωση των υπηρεσιών του σε οργανικές μονάδες (γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή και μη, αυτοτελή γραφεία ).
β) Ο τίτλος και η αποστολή κάθε οργανικής μονάδας.
γ) Οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και η κατανομή των οργανικών θέσεων σε κλάδους και ειδικότητες.
δ) Η γενική περιγραφή προσόντων και καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης.

4. Με τους Οργανισμούς της προηγούμενης παραγράφου μπορεί επίσης να προβλέπεται:
α) Η κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων των φορέων της παραγράφου 1, καθώς και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες ή η κατάργησή τους.
β) Η κατανομή του συνόλου ή μέρους των οργανικών θέσεων του φορέα σε περισσότερους κλάδους ή ειδικότητες κλάδων. Στην περίπτωση αυτή οι κλάδοι και ειδικότητες από τους οποίους διενεργείται κάθε φορά η πλήρωση των κενών θέσεων καθορίζονται με την οικεία προκήρυξη.
γ) Η σύσταση ή κατάργηση οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο.
δ) Η σύσταση νέων κλάδων κατά κατηγορίες, καθώς και η συγχώνευση ή κατάργηση υφισταμένων με δυνατότητα κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων.
ε) Η μεταφορά οργανικών θέσεων σε άλλους κλάδους, υφιστάμενους ή νέους, της ίδιας ή άλλης κατηγορίας, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων ένταξης υπηρετούντων υπαλλήλων σε νέους κλάδους της ίδιας κατηγορίας, που προκύπτουν με σύσταση ή συγχώνευση υφισταμένων. στ) Η σύσταση οργανικών μονάδων χωρίς εσωτερική διάρθρωση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 2503/1997, η οποία διατηρείται σε ισχύ. Και
ζ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία της οικείας υπηρεσίας.

5. α. Οι οργανικές θέσεις των φορέων της παραγράφου 1 κατανέμονται ενιαία κατά οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης με τους Οργανισμούς της παραγράφου 1. Η κατανομή του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να τροποποιείται με αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών ή οργάνων διοίκησης των φορέων, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον η τροποποίηση επιβάλλεται για τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και διασφαλίζεται η λειτουργική επάρκεια όλων των υφισταμένων οργανικών μονάδων του φορέα.
β. Η σύνθεση του προσωπικού των Διευθύνσεων καθορίζεται από τον προϊστάμενο της οικείας Γενικής Διεύθυνσης με βάση την αποστολή κάθε Διεύθυνσης και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η σύνθεση του προσωπικού οργανικών μονάδων κατώτερου επιπέδου καθορίζεται από τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης με βάση την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι πράξεις του παρόντος εδαφίου αποτελούν ατομικές πράξεις τοποθέτησης των υπαλλήλων και δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 12 Μαΐου 2013, 21:45 | Εν ενεργεία εφοριακός υπάλληλος

  Μερικά Ερωτήματα που ίσως βοηθήσουνε το σοφό Νομοθέτη:

  1) Ο Καθορισμός της Αποστολής καθορίζεται από το ΦΕΚ σε κάθε φορέα δεν επικαιροποιεηται μέχρι σήμερα στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση; Διότι υπάρχουν φορείς με καθορισμένη – ξεπερασμένη αποστολή σε ΦΕΚ του 1980 ή 1990 ή 2000. Ακόμα και του 2010 κάποιες αποστολές πρέπει να θεωρούνται ξεπερασμένες λόγου ότι τα πάντα γύρω μας αλλάζουνε …
  2) Ο καθορισμός της Αποστολής δεν συνοδεύεται από τον καθορισμό του Οράματος, κοινών αξιών και κοινών πολιτικών για κάθε καθορισμένη αξία;
  3) Ειδικότερα για παράδειγμα στο υπουργείο οικονομικών (βλέπε στην υπερσύνδεση) :
  http://eforiakoi.org/old/images/stories/doc2013/organograma2c.pdf

  Γιατί οι διαχρονικές αντιδράσεις προς τα πίσω των συναδέλφων συνδικαλιστών και η διαχρονική ατολμία των πολιτικών ηγεσιών δημιουργούν ανάχωμα προσέγγισης της κοινής λογικής…
  • Γιατί δεν δημιουργείται ένα ενιαίος φορέας με την συγχώνευση σε μία ανεξάρτητη αρχή όλων των παρακάτω διάσπαρτων φορέων και δομών, ώστε να αρθούν όλες οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και να υπάρξουν επιτέλους πολλαπλές συνέργειες:
  Α) Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
  Β) Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (με όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις)
  Γ) Οικονομική Αστυνομία (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)

  • Γιατί δεν δημιουργείται ένα ενιαίος φορέας με την συγχώνευση σε μία ανεξάρτητη αρχή όλων των παρακάτω διάσπαρτων φορέων και δομών, ώστε να αρθούν όλες οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και να υπάρξουν επιτέλους πολλαπλές συνέργειες:
  Α) Ανεξάρτη¬τη αρχή του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Λέανδρου Ρακιτζή)
  Β) Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (με όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις)
  Γ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης (με όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις)
  Δ) Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας
  Ε) ίσως Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας κλπ….

  • Γιατί δεν δημιουργείται μία ενιαία μονάδα με την συγχώνευση σε μία όλων των παρακάτω Διευθύνσεων και Τμημάτων, ώστε να αρθούν όλες οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και να υπάρξουν επιτέλους πολλαπλές συνέργειες:
  Α) Στην υφιστάμενη δομή: Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Τμήμα Παραγωγικότητας και Απλούστευσης Διαδικασιών (Δ6 Οργάνωσης)
  Β) Στην προτεινόμενη δομή: Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού στο Γραφείο του Υπουργού με τη Μονάδα (Διεύθυνση) Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

  Κλείνοντας προτείνω επιπρόσθετη ηλεκτρονική διαβούλευση μίας εβδομάδας με όλους τους υπαλλήλους του κάθε υπουργείου πριν την νομοθέτηση όλων των αλλαγών.

 • 12 Μαΐου 2013, 16:54 | KKP

  Προς
  Τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
  & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Γνωρίζουμε ότι το έργο σας είναι εξαιρετικά δύσκολο και επίπονο, ωστόσο δεν είναι οι νέοι νόμοι/ προεδρικά διατάγματα/ κανονιστικές ρυθμίσεις, που θα λύσουν το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης, αν και το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο διασφαλίζει ως ένα βαθμό τη χρηστή διοίκηση, όπως άλλωστε και ο «Καλλικράτης» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το πρόβλημα βρίσκεται αλλού και αυτό είναι επίσης γνωστό, δηλαδή, στον τρόπο ερμηνείας τους και κατ’επέκταση στον τρόπο εφαρμογής τους από τους αρμόδιους φορείς. Ίσως, λοιπόν, θα διευκόλυνε εάν παράλληλα δημιουργείτο μια μικρή ευέλικτη «ομάδα ελέγχου» και ήλεγχε διακριτικά και συστηματικά την αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω.

  Πιο συγκεκριμένα, αν και υπάρχουν ακόμη πολλές σαθρές λειτουργίες στο δημόσιο τομέα, θα είχατε περισσότερα αποτελέσματα σχετικά με διάγνωση ολιγωρίας και αναποτελεσματικής εφαρμογής των σχετικών πλαισίων λειτουργίας εάν ξεκινούσε μια συστηματική διερεύνηση από τους Δήμους «της διπλανής πόρτας». Να επισκεφτούν οι άνθρωποί σας (μια μικρή ευέλικτη ομάδα με σύγχρονες γνώσεις των αρχών δημόσιας διοίκησης & διαχείρισης ανθρώπινων πόρων) τους μεγάλους Δήμους της Αττικής, αρχής γενομένης από Ανατολική Αττική, για να διαπιστώσουν «ιδίοις όμμασι» πώς λειτουργούν κάποιοι από αυτούς (ασφαλώς όχι όλοι) με καταστρατήγηση του «Καλλικράτη» (ή/και με διαφορετική από τη δική σας ερμηνεία του νόμου), όπως επίσης πώς λειτουργούν (προϋποθέσεις και νομιμότητες ή μη) τα ΝΠΔΔ που ανήκουν σε αυτούς τους Δήμους. Ο έλεγχος μπορεί να διευκολυνθεί εάν «η ομάδα ελέγχου» ζητήσει τους ισχύοντες «οργανισμούς εσωτερικής λειτουργίας», οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν γίνει «στο πόδι», Επίσης, να πραγματοποιήσει σύντομες συναντήσεις με το προσωπικό καταρχήν των ΝΠΔΔ και κατόπιν με τους συλλόγους των Δήμων. Θα διαπιστώσετε την αποτελεσματική εφαρμογή των στόχων σας για περιορισμό του ευρύτερου τομέα μέσα σε λίγες μέρες, αφού θα υποχρεωθούν να κλείσουν αρκετά από αυτά τα νομικά πρόσωπα, είτε ως μη έχοντα ουσιαστικό αντικείμενο ή επειδή δεν τηρούν βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕΤΑΑ και του Υπουργείου σας (2011 [1]), δηλαδή, ικανό αριθμό προσωπικού για σύσταση Δ/νσης, έλλειψη αναγκαίων ειδικοτήτων για τη λειτουργία τους, ανορθολογική κατανομή προσωπικού, επικάλυψη αρμοδιοτήτων και στόχων με άλλες υπηρεσίες του ίδιου Δήμου και άλλα σημαντικά που έχουν ως αποτέλεσμα την κατασπατάληση δημόσιου χρήματος και αναποτελεσματικές πρακτικές. Επίσης να εξεταστεί εάν και πώς αξιοποιούν το προσωπικό τους τα ίδια νομικά πρόσωπα και οι Δήμοι στους οποίους είναι ενταγμένα. Μια γενικότερη παρατήρηση δε που αφορά στους Ο.Τ.Α. είναι ότι, μέχρι στιγμής, τις προαγωγές/αναθέσεις θέσεων ευθύνης, όπως και ανάθεση Γενικής Δ/νσης αναλαμβάνουν οι Δήμαρχοι με κίνητρα κάθε άλλο παρά αξιοκρατικά. Είναι αναγκαίο και χρήζει άμεσης παρέμβασης να αλλάξει αυτό και να διασφαλιστεί από ανεξάρτητη αρχή η προαγωγή μόνο των άξιων και ειδικών προς το αντικείμενο της θέσης τους στελεχών.

  Στην Επιχειρησιακή Στήριξη της Νέας Αρχιτεκτονικής-Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ», για την καλύτερη και ομαλότερη μετάβαση στη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προβλέπονται πολλά μέτρα και ως επί το πλείστον άξια και σωστά. Ποιοι όμως Δήμοι (με τα νομικά τους πρόσωπα) εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα; Πώς θα ελεγχθεί εάν εφαρμόζονται αυτά μέτρα; Πώς θα διασφαλιστεί να εφαρμόζονται τα μέτρα και οι οδηγίες σας; Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που θα πρέπει να απασχολούν το επιτελείο σας και όχι συνεχώς να αναλώνονται άξια μυαλά για τον σχεδιασμό/επανασχεδιασμό νέων νόμων και π.δ. και νέων ρυθμίσεων που οδηγούν σε νέες καθυστερήσεις και δικαιολογίες για εμπόδια στη χρηστή λειτουργία και διοίκηση. Η Επιχειρησιακή Στήριξη της Νέας Αρχιτεκτονικής για τους Ο.Τ.Α. προβλέπει την απασχόληση/πρόσληψη στους Δήμους ειδικού επιστημονικού προσωπικού για να βοηθήσει και να αναδείξει το νέο σύγχρονο πρόσωπο της Τ.Α. Επιπλέον, δίδεται έμφαση στην «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ» των στελεχών. Τι προβλέπει όμως ο «Καλλικράτης» στην περίπτωση ΜΗ-αξιοποίησης και ΜΗ-χρηστής διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων-υψηλού επιστημονικού επιπέδου; δηλαδή όταν ήδη υπάρχουν τέτοια άτομα-εργαζόμενοι με υψηλά προσόντα αλλά δεν αξιοποιούνται ανάλογα; Μήπως θα έπρεπε να προβλεφθούν κυρώσεις για εκείνους τους προϊσταμένους που δεν αξιοποιούν σωστά τους ανθρώπινους πόρους τους; Για να ελεγχθούν οι Δήμοι (και τα νομικά τους πρόσωπα), αρχής γενομένης από τους εγγύτερα στην πρωτεύουσα Δήμους, χρειάζονται λίγες μόνο μέρες, αλλά θα έχετε σύντομα σημαντικά στοιχεία για να προβείτε σε άμεσες ενέργειες.

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, το γνωρίζετε ότι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έχει γίνει η προβλεπόμενη αξιολόγηση δομών και προσώπων από το 2008 λόγω συνεχών αναβολών είτε λόγω εκλογών, ή λόγω της περίφημης αναβάθμισης της Τ.Α.; το αποτέλεσμα είναι να συνεχίζουν (ορισμένοι) Ο.Τ.Α. με τον ίδιο ρυθμό αναποτελεσματικότητας και ολιγωρίας με παλιότερες εποχές.

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα υπάρχουν ακόμη (τουλάχιστον σε ένα Δήμο) άτομα με υψηλότατο εκπαιδευτικό επίπεδο (διδακτορικό και συμπεριλαμβανομένων ξένων γλωσσών, γνώσης νέων τεχνολογιών, επιμορφώσεων κ.α.) που παραμένουν αναξιοποίητοι-ες διότι δεν έχουν «την τύχη» να ανήκουν σε κανένα χρώμα (πράσινο, μπλε, ροζ ή άλλης απόχρωσης παράταξη – σημείωση: το μαύρο ή άσπρο δεν είναι καν χρώματα). Τα άτομα αυτά δεν ανήκουν επίσης στην κατηγορία «golden boys / golden girls» διότι θα είχαν ήδη τακτοποιηθεί σε υψηλότατα πόστα είτε ιδιωτικά ή/και δημόσια. Ωστόσο, είχαν το «προνόμιο» να διαθέτουν πείσμα, όρεξη για δουλειά και για συνεχιζόμενη βελτίωση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων τους, και για αυτό «παραμένουν στάσιμοι» ως εργαζόμενοι. Πώς θα εμποδίσετε ανάλογες αδικίες Κύριε Υπουργέ όταν στην Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών (2005) έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάλογη θεμελιώδης αρχή; [2]

  Με βάση τα παραπάνω ερωτήματα, παρατίθενται οι αντίστοιχες προτάσεις:
  Για άμεσα αποτελέσματα:
  Α) Να δημιουργηθεί μια μικρή έμπιστη ευέλικτη ομάδα ανεξάρτητων ελεγκτών οι οποίοι-ες θα μεταβούν οι ίδιοι στους Δήμους και τα ΝΠΔΔ των Δήμων (ξεκινώντας από τους Δήμους της Αττικής). Να γίνει έλεγχος των Ο.Ε.Υ. των Δήμων και νομικών προσώπων τους, με παράλληλες επαφές με τους συλλόγους εργαζομένων και εργαζομένων στα νομικά πρόσωπα.
  Β) Να ελεγχθούν τα βιογραφικά όλων των διευθυντών και προϊσταμένων τμημάτων. Συμπληρωματικά, να θεσπιστεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων (εκτός από τους απλούς εργαζόμενους) για όλους τους Δ/ντες και Προϊσταμένους σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων [3], με ανάλογη μοριοδότηση. Για να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας αλλά κυρίως της ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ στο δημόσιο τομέα χρειάζεται η επιμόρφωση του στελεχικού δυναμικού. Η ανάγκη αυτή γίνεται επιτακτικότερη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου κυριαρχεί ακόμη η εσωστρέφεια και η παλιά νοοτροπία «εξυπηρέτησης» ημετέρων.
  Γ) Να αναζητηθούν τα βιογραφικά του ΣΥΝΟΛΟΥ των εργαζομένων που διαθέτουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά (εκείνων που ανήκουν στο Δήμο αλλά και στα νομικά του πρόσωπα)αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Διανύουμε μια εποχή στη χώρα μας που πλέον είναι ανάγκη το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο του κάθε εργαζόμενου να τεθεί στη διάθεση της πολιτείας κατά αντιστοιχία αρμοδιοτήτων με ειδικότητες – ενώ είναι το αυτονόητο, δεν ερμηνεύεται ανάλογα από τις τοπικές αρχές.
  Δ) Να εφαρμοστεί άμεσα μια στοιχειώδης τουλάχιστον αξιολόγηση, με βάση τα βιογραφικά και τον τρόπο αξιοποίησης εργαζομένων από τους προϊσταμένους τους, σε όλους τους Δήμους αλλά και τα ΝΠΔΔ των Δήμων.
  Ε) Να ελεγχθεί, με αυστηρότητα, ποια ΝΠΔΔ των Δήμων διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους σύμφωνα με τις υποχρεωτικές οδηγίες της ΕΕΤΑΑ (2011), και εκείνα που συνεχίζουν να λειτουργούν παράτυπα να συγχωνευθούν αυτοδίκαια, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, με τις υπηρεσίες του Δήμου στον οποίο ανήκουν. Τουλάχιστον, θα γλυτώσει άμεσα το δημόσιο οικονομικούς (χαμένους προς το παρόν) πόρους από τις αμοιβές συμβούλων και προέδρων Δ.Σ. αυτών των νομικών προσώπων, όπως και από άσκοπες δραστηριότητες (που γίνονται μόνο για να δικαιολογούν την ύπαρξη των ν.π. χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αξιολόγηση και προβληματισμό), ενώ αντίστοιχα θα αξιοποιηθεί το προσωπικό σε αρμοδιότητες ανάλογα με τα προσόντα τους.

  Και τέλος, θα αρκούσε μια απλή πρόσκληση από πλευράς σας προς όλους τους εργαζόμενους στην Τ.Α. (συμπεριλαμβανομένων των ΝΠΔΔ) που διαθέτουν διδακτορικό τίτλο-αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (και επομένως διαθέτουν ειδικές γνώσεις υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας) να θέσουν τις γνώσεις τους στην υπηρεσία γενικότερα της Τ.Α. αποτελώντας μια ειδική ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ερευνητική ομάδα με σκοπό να σχεδιάσει ένα σταθερό ερευνητικό πλαίσιο με στόχο την αξιοποίηση των πορισμάτων τους από την Τ.Α. Η ομάδα αυτή των ερευνητών θα αναδειχθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους και για το λόγο αυτό θα φέρει και την εμπειρία μαζί με την επιστημονική γνώση από τους χώρους εργασίας τους. Επίσης, θα ωφελούσε εάν η «ομάδα ερευνητών Τ.Α.» ήταν ανεξάρτητη από τους αιρετούς, διότι είναι σε όλους γνωστό ότι οι αιρετοί επηρεάζονται και από διαφορετικούς παράγοντες. Ίσως, χρειάζεται να τοποθετηθούν ως «ειδικοί επιστημονικοί ερευνητές Τοπικής Αυτοδιοίκησης» δίπλα στο επιτελείο σας και να κρίνονται μόνο εκ των αποτελεσμάτων και της αποδοτικότητάς τους, χωρίς παραπάνω αμοιβές και προνόμια.

  Όλοι γνωρίζουμε ότι στο επίπεδο της Τ.Α. γίνονται οι περισσότερες ατασθαλίες και οι μεγαλύτερες αδικίες (αν και δεν υπάρχει πάντα τρόπος να τις ανακαλύψουμε). Δυστυχώς οι τοπικοί άρχοντες «τύπου Μπένου» [4] σπανίζουν και εναπόκειται σε εσάς να δημιουργήσετε πλαίσια που μπορούν να αναδείξουν ανάλογους-ες σπουδαίους-ες Δημάρχους, όπως και άξια υπηρεσιακά στελέχη. Οι Ο.Τ.Α. αποτελούν τα ΘΕΜΕΛΙΑ της κοινωνίας και της δημόσιας διοίκησης ειδικότερα, αλλά εκεί εντοπίζονται και τα περισσότερα αρνητικά.

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, από εκεί θα ωφελούσε να αρχίσετε το αναγκαίο έργο του διαχωρισμού «της ήρας από το στάρι» και όχι από το ‘στενό’ δημόσιο.

  Με εκτίμηση και σεβασμό στο έργο σας

  (τα στοιχεία μου, e-mail/όνομα είναι στη διάθεση του ελεγκτή συστήματος, αλλά για ευνόητους λόγους δεν μπορούν να αναγραφούν στο παρόν)

  Αναφορές:

  1. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ) ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. – 2011
  2. Ψήφισµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης Νοεµβρίου 2003 (2003/ C282/01 σχετικά µε το επάγγελµα και τη σταδιοδροµία των ερευνητών στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας: http://www.europa.eu.int/eracareers/europeancharter) που προβλέπει μεταξύ άλλων: «Οι εργοδότες (ή/και χρηµατοδότες) ερευνητών οφείλουν να καταρτίζουν, κατά προτίµηση στο πλαίσιο της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, συγκεκριµένη στρατηγική για την επαγγελµατική εξέλιξη όλων των ερευνητών σε όλα τα στάδια σταδιοδροµίας, ανεξαρτήτως του συµβατικού τους καθεστώτος. Η Χάρτα αφορά όλους τους ερευνητές στην Ευρωπαϊκής Ένωση σε οποιοδήποτε στάδιο της σταδιοδροµίας τους και καλύπτει όλα τα πεδία έρευνας στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, ανεξαρτήτως της φύσης του διορισµού ή του καθεστώτος απασχόλησης, του νοµικού καθεστώτος του εργοδότη και του τύπου του οργανισµού ή ιδρύµατος στο οποίο εκτελούνται οι εργασίες. Λαµβάνει υπόψη την πληθώρα ρόλων που αναλαµβάνουν οι ερευνητές, οι οποίοι δεν περιορίζονται µόνο στη διεξαγωγή εργασιών έρευνας ή/και ανάπτυξης, αλλά και στην άσκηση καθηκόντων εποπτείας, συµβουλευτικής, διαχείρισης ή διοίκησης.»
  3. Βλ. το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους & Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπαλλήλους «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ».
  4. Σταύρος Μπένος: Υπηρέτησε ως Δήμαρχος Καλαμάτας (1979-1990) και συνέβαλε στην ανασυγκρότηση της Καλαμάτας μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς του Σεπτεμβρίου του 1986. Βραβεύθηκε τόσο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδόμων (πρότυπη και ανθρωποκεντρική πολεοδομική ανάταξη της Καλαμάτας) όσο και από την EuropaNostra (διάσωση και ανάδειξη των μνημείων της πόλης). Αναδείχθηκε ένας από τους πιο άξιους, εμπνευσμένους, δημιουργικούς, ΕΝΤΙΜΟΥΣ και αποτελεσματικούς Δημάρχους σε όλη την Ελλάδα και συνέχισε το άξιο έργο του από άλλες θέσεις, όπως Υπουργός Πολιτισμού.

 • 12 Μαΐου 2013, 10:09 | An

  Ενιαίοι οργανισμοί για ομάδες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δεν είναι δυνατόν να καταρτιστούν γιατί επί της ουσίας καταργείται η αυτοτέλειά τους. Μπορούν να προταθούν πρότυπα οργανογραμμάτων (οργανισμών) ή ελάχιστες προϋποθέσεις/προδιαγραφές ύπαρξης οργανικών μονάδων, όπως έγινε με τον Καλλικράτη. Αυτοτελή Τμήματα στο πλαίσιο ενός οργανισμού δεν νοούνται (όλες οι μονάδες πρέπει να υπάγονται και να ελέγχονται από κάπου).
  Με προεδρικό διάταγμα να εγκρίνονται, τροποποιούνται, αντικαθίστανται οργανισμοί, τη στιγμή που το πολίτευμα είναι κοινοβουλευτική (όχι προεδρική) δημοκρατία και μάλιστα με πρόταση Υπουργών (Διοικ. Μεταρ.-Οικονομικών) μη εκλεγμένων; Και με βάση ποια κριτήρια θα αξιολογούνται οι οργανισμοί; Η αξιολόγηση δεν έχει λειτουργήσει ποτέ στην Ελλάδα όπως θα έπρεπε (αμερόληπτα κι αντικειμενικά), αν κρίνουμε από τις καταργήσεις/συγχωνεύσεις που προτάθηκαν και υλοποιήθηκαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (πραγματοποιήθηκαν με βάση τοπικά, συντεχνιακά κ.ά. συμφέροντα).

 • 11 Μαΐου 2013, 17:27 | ΓΠ

  ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡ ΤΟΥ αρθρου, 3,
  3. Με τους Οργανισμούς των φορέων της παραγράφου 1 καθορίζονται:
  ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΛΕΕΙ παραγραφοι γ,δ

  γ) Οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και η κατανομή των οργανικών θέσεων σε κλάδους και ειδικότητες.
  δ) Η γενική περιγραφή προσόντων και καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης.
  ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ? ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 8 ΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΙ (Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κ.Α) ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΠΕ-ΤΕ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ.ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ?
  ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ-ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΕ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑΤΙ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.ΑΠΛΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ,ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΕΞ.ΙΑΤΡΕΙΩΝ,ΕΞΥΠ.ΠΟΛΙΤΗ ΚΛΠ ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ δ)ΛΕΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ? ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ?

 • 11 Μαΐου 2013, 10:25 | Georgia

  Δεν βλέπω πουθενά να προβλέπεται ότι οι ειδικές γνώσεις ή η ειδική κατάρτιση να παίζει ουσιαστικό ρόλο στην στελέχωση μονάδων ενός οργανισμού.
  Π.χ. Με πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης και άριστη γνώση γερμανικών-αγγλικών, ΘΈΛΩ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ στο Δήμο μου και δεν με αξιοποιούν, ούτε καν με κατατάσσουν στη σχετική Δ/νση Οικονομικής Ανάπτυξης-Τουρισμού κλπ. ενώ δεν υπάρχει άλλος με αυτά τα προσόντα.

 • Διαβάζοντας το εισαγωγικό σημείωμα του σχεδίου νόμου «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», σχημάτισα την εντύπωση , ότι επί τέλους με αυτό θα επιχειρηθεί βαθιά τομή στην δημόσια διοίκηση.

  Ειδικότερα το εισαγωγικό σημείωμα του παραπάνω σχεδίου νόμου αναφέρει τα παρακάτω , που μου δημιούργησαν αυτή την εντύπωση:
  1. Η ορθολογική οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών θα διασφαλίσει την λειτουργική επάρκεια και την ικανότητα της Διοίκησης να ανταποκριθεί στην κύρια αποστολή της, που είναι η παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στον πολίτη.
  2. Η αναδιοργάνωση της Διοίκησης υπακούει σε μια διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν μεθοδολογία.Τα νέα οργανωτικά σχήματα που θα προκύψουν θα είναι σε θέση να εγγυηθούν τη βέλτιστη λειτουργία της Διοίκησης και την απαλλαγή της από ανορθολογικές, δύσκαμπτες και απρόσφορες δομές.
  3. Το νέο σχέδιο νόμου δίνει έμφαση στο γενικό περιεχόμενο, τη σύνταξη και την έγκριση των νέων οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών. Με τις σχετικές διατάξεις δίνονται οι κατευθυντήριες επιταγές για το περιεχόμενο των νέων οργανισμών.

  Προχωρώντας όμως στην ανάγνωση του σχεδίου νόμου ανά άρθρο, δεν είδα να εξειδικεύεται τίποτα από τα παραπάνω, παρά μόνο ν’ αναμασώνται παλαιότερες διατάξεις ή να γίνονται τροποποιήσεις υφισταμένων νόμων, χωρίς καμία απολύτως ουσία.

  Έτσι:
  Α- Στο Άρθρο 01 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών[1]», δεν αναφέρει τίποτα το διαφορετικό, απ’ ότι σε γενικές γραμμές ισχύει μέχρι σήμερα. Οι Οργανισμοί με το νέο θεσμικό πλαίσιο θα γίνουν με την ίδια διαδικασία, που στο παρελθόν μας οδήγησε στην εξυπηρέτηση των ημέτερων, χωρίς να εγγυώνται την βέλτιστη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. Η έγκριση τους θα γίνει με μία κοινή υπουργική απόφαση, ενώ για την σύνταξη τους δεν αναφέρεται τίποτα το νέο. Ο αρμόδιος Υπουργός θα συγκροτήσει, όπως γίνεται μέχρι τώρα, μία Ομάδα εργασίας (άραγε άμισθη;), που θ’ αποτελείται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Αυτοί με την σειρά τους ,θα κοιτάξουν με τους Οργανισμούς … «να βλογήσουν τα γένια τους». Θα δημιουργήσουν Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις «φωτογραφικές» για ημετέρους, τις οποίες θα φορτώσουν με εικονικές αρμοδιότητες, για να καταδείξουν ότι αυτές είναι πλήρεις αντικειμένου.
  Β- Τα υπόλοιπα άρθρα του σχεδίου νόμου τροποποιούν , συμπληρώνουν ή καταργούν υφιστάμενες διατάξεις νόμων, χωρίς καμία ουσία. Το πρόβλημα δεν είναι π.χ. αν ο Γενικός Διευθυντής για να επιλεγεί πρέπει να έχει 12 ή 15 ή 20 χρόνια προϋπηρεσία σαν Διευθυντής, αλλά τι μορφή θα έχει η νέα Γενική Διεύθυνση.
  Δηλαδή κάθε άλλο παρά με την οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης ασχολείται το παρόν σχέδιο νόμου.

  Πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου κυριολεκτικά ψευδεπίγραφο!!!

  Περισσότερη ανάλυση του παραπάνω σχεδίου νόμου γίνεται στο blog μου (http://anastasiospanag.blogspot.gr/2013/05/blog-post.html)

 • 10 Μαΐου 2013, 14:14 | ΕΙΡΗΝΗ

  Είναι φανερό ότι η ψήφιση αυτού του σχεδίου νόμου αποσκοπεί στο να μπούμε στην τελική ευθεία για την εφαρμογή της διαθεσιμότητας στους μόνιμους υπαλλήλους, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα μαζικές απολύσεις μόνιμων δημόσιων υπαλλήλων.(Τώρα που βρήκατε το νομιμοφανή αυτόν τρόπο να απολύετε μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, πιστεύω ότι θα προχωρήσετε σταδιακά σε πολύ περισσότερες απολύσεις από τις 15.000 που έχετε ήδη εξαγγείλει.)Αν οι απολύσεις είχαν στόχο τη μείωση των δημοσίων υπαλλήλων,θα μπορούσε να τις αποδεχτεί η λογική.Ομως σκοπεύετε να διορίσετε άλλους, ισάριθμους όσων θα απολύσετε.Ισχυρίζεστε πως με αυτόν τον τρόπο θα αναβαθμίσετε το δημόσιο.Αυτό θα μπορούσε να ισχύσει, μόνο αν απολύατε πράγματι αυτούς που διορίστηκαν με κομματικά κριτήρια ή με πλαστά πιστοποιητικά (που δεν πιστεύω να είναι πολλοί),τους ακατάλληλους. Αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιείτε με αριστοτεχνικό τρόπο, εκμεταλλευόμενοι τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τους δημόσιους υπαλλήλους.Εξαγγέλετε ότι θα απολύσετε αυτούς που ευθύνονται για την ταλαιπωρία τους.Μόνο που αυτό το σχέδιο νόμου και οι σχετικοί νόμοι που έχετε ψηφίσει και οι σχετικές εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί είναι ενδεικτικά ότι σκοπεύετε να κάνετε το αντίθετο ακριβώς.
  Γιατί αυτοί που ευθύνονται για την ταλαιπωρία των πολιτών είναι πρώτοι από όλους οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών(στη συντριπτική τους πλειοψηφία επιλογή των πολιτικών προϊσταμένων τους), οι οποίοι δεν οργανώνουν την υπηρεσία στην οποία προϊστανται και γενικά δε συμπεριφέρονται με τρόπο που να προάγει την αποτελεσματικότητα και την αξιοκρατία και οι υπάλληλοι που διορίστηκαν με κομματικά κριτήρια και ,εκτός του ότι συχνά είναι ακατάλληλοι,είναι αυτοί ακριβώς που έχουν το θράσος να τεμπελιάζουν και γενικά να συμπεριφέρονται με τρόπο που ζημιώνει την υπηρεσία, τους συναδέλφους τους και τους πολίτες, επειδή έχουν «πλάτες».Αν θέλατε να απολύσετε αυτούς που μπήκαν με κομματικά κριτήρια -από τα δικά σας κόμματα, που κυβέρνησαν επί τόσα χρόνια την Ελλάδα και την οδήγησαν σε αυτήν την άθλια κατάσταση – ξέρατε ποιους έπρεπε να απολύσετε .(Είναι τουλάχιστον όλοι οι αορίστου χρόνου!)Γιατί, κύριοι, δεν ψηφίσατε νόμο να απολυθούν όλοι οι αορίστου χρόνου;Γιατί ψηφίσατε νόμο που στην ουσία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε φορέα να απολύσει αυτούς που θέλει-χωρίς αντικειμενικά κριτήρια;Γιατί ,ενώ ισχυρίζεστε ότι είστε υπερ της αξιοκρατίας και ότι δήθεν θα διορίσετε μέσω ΑΣΕΠ άλλους στη θέση όσων θα απολύσετε,δεν εξαιρείτε από τη διαθεσιμότητα όσους διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ (και ειδικά αυτούς που διορίστηκαν με γραπτό διαγωνισμό;)Γιατί δεν εξαιρείται καν τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης;

 • 10 Μαΐου 2013, 00:14 | Αλέκος

  Με την κατάργηση-συγχώνευση οργανισμών και την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων αντιλαμβανόμαστε οτι οι συμβασιούχοι που εργάζονται επί σειρά ετων σε κάποια δημόσια υπηρεσία αυτόματα απολύονται και αντικαθίστανται με τις μετατάξεις ίσως και από άτομα χαμηλότερων προσόντων.Θα πρότεινα να γινόταν ουσιαστικός και λεπτομερής έλεγχος όσον αφορα το αντικείμενο των δημοσίων υπαλλήλων (κατα πόσο εργάζονται πάνω στο αντικείμενο για το οποίο προσλήφθηκαν και κατά πόσο παρευρίσκονται στην υπηρεσία τους-όσοι δεν έχουν αντικείμενο να μεταταχθούν σε άλλη υπηρεσία).Όλοι αυτοί οι απολυμένοι(που μπορεί να εκτελούσαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες) που θα προκύψουν τι θα απογίνουν;Γιατί να χάσουν το δικαίωμα στην εργασία τους και μάλιστα να αντικατασταθούν από άτομα που μπορεί να μπήκαν παράνομα στο δημόσιο τομέα?Πρέπει να υπάρξει κάποια ρύθμιση (Αναγνώριση της προυπηρεσίας τους και άμεση μονιμοποίση σε άτομα που εργάζονται 10 χρόνια και πάνω σε μια υπηρεσία).Πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους που εργάστηκαν για τόσα χρόνια σε μια θέση και πρόσφεραν στο δημόσιο συμφέρον και όχι απόλυση!!!!!

 • 9 Μαΐου 2013, 18:50 | Γεώργιος Τσιφτσίδης

  Δεδομένου του ότι από την εποχή του Καποδίστρια τα κάθε λογής κατεστημένα συμφέροντα και ομάδες συμφερόντων επιβάλλουν τις απόψεις τους στις λειτουργίες των οργανισμών των φορέων της παραγράφου 1 με τις γνωστές συνέπειες και αποτελέσματα, θα πρέπει η δεύτερη υποπαράγραφος της ίδιας παραγράφου (1) να διαμορφωθεί ως εξής
  …..
  Η έγκριση και τροποποίηση των Οργανισμών των φορέων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και των σχετικών πολιτικών που διαμορφώνονται από Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, είναι σύμφωνη με τις εκθέσεις συγκριτικής αξιολόγησης των οργανικών μονάδων τους σε σχέση με αντίστοιχους οργανισμούς Ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίες συνοδεύονται από αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων, καθηκόντων, αποστολών και διαδικασιών, καθώς και από σχέδια στελέχωσης.
  ……
  Με λίγα λόγια για να μην χαθούμε στην μετάφραση. Πάρτε έτοιμους Οργανισμούς – περιγράμματα θέσεων, καθηκόντων, αποστολών και διαδικασιών, καθώς και σχέδια στελέχωσης από επιτυχημένους και αποτελεσματικούς Δημόσιους Οργανισμούς Ευρωπαϊκών Κρατών και εφαρμόστε τους υποχρεωτικά και ενάντια στα συμφέροντα. Διαφορετικά ο Καποδίστριας διακόσια χρόνια μετά θα συνεχίσει να δικαιώνεται στην ρήση του ότι ….. κράτος δεν πρόκειται να γίνουμε ποτές …

 • 9 Μαΐου 2013, 15:38 | MATINA

  «Με τους Οργανισμούς της προηγούμενης παραγράφου μπορεί επίσης να προβλέπεται:
  α) Η κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων των φορέων της παραγράφου 1, καθώς και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες ή η κατάργησή τους.»:
  Το σχόλιό μου για την ως άνω διάταξη: Με το νόμο παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την κατάρτιση οργανισμού με προεδρικό διάταγμα, στο οποίο θα αποτυπώνεται ο οργανιμός οργάνωσης και λειτουργίας λ.χ. ενός λεπτομερώς. Συνεπώς στην ουσία με το ίδιο π.δ. θα καταργούνται ή θα συγχωνεύονται υπηρεσίες ή θα καταργούνται οργανικές θέσεις. Το «προβλέπεται» σημαίνει ότι μπορέι να υπάρχει διάταξη στο ίδιο το π.δ. που θα προβλέπει μετά την εκδοσή του άλλο τρόπο (πέραν της τροποποίησης του π.δ/τος) κατάργησης συγχώνευσης κ.πλ. υπηρεσίων ??Εάν ναι τότε υπάρχει πρόβλημα υπεξουσιοδότησης.

 • 8 Μαΐου 2013, 21:04 | adoneas

  Οσο αφορά για τις περιφερειακες διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. γιατί να υπάρχουν δύο Διευθυντές σε κάθε περειφέρεια, ένας Τελωνειακός ή Εφοριακός και ένας Αναπλ/τής Δ/ντής Εφοριακός ή Τελωνειακός
  μοιράζοντας έτσι επιδόματα ευθύνης των 400 ευρώ και πολλές φορές διχογνωμία και ασυμφωνία μεταξύτων εφόσον έχετε και τους Τμηματάρχες.
  Η Π.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Κέρκυρα) έχει αρμοδιότητα μέχρι την Ζάκυνθο ,Κεφαλληνία,Ιθάκη,
  Παξοί,Λευκάδα. Ξέρετε το κόστος μετάβασης βενζίνες- καράβι Ηγουμενίτσα-γεφυρα ριο αντίριο-καραβι Ζάκυνθο 2 μέρες για μετάβαση και επιστροφή.Ενω θα μπορούσε η Ζάκυνθος -Κεφαλληνία-
  Ιθάκη να ελεγχθούν απο Πάτρα ή Αθήνα . Η δε Λευκάδα-Παξοί-Κέρκυρα απο το ΣΔΟΕ ΗΠΕΙΡΟΥ, περιορίζοντας σημαντικές δαπάνες ενοίκια, δ/ντές, άλλα έξοδα εγκαταστάσεων κ.λ.π. δαπάνες.
  Ομοίως οι Π.Δ. ΣΔΟΕ στη Κοζάνη στο Βόλο στη Τρίπολη, στη Λαμία και τόσες άλλες 16 το σύνολο.
  Κάντε απο 16 Διευθύνσεις μόνο 6 καλύπτοντας όλη την επικράτεια >>Αθηνα-Θεσ/νίκη-Πάτρα-
  Λάρισα-Καβάλα-Κρήτη.>>Εξοικονόμιση πολλών χιλιαδων ευρώ.

 • 8 Μαΐου 2013, 20:08 | Κώνσταντίνος. Π.

  Στο εδάφιο α της παρ.3 του άρθρου 1 προτείνω την εξής προσθήκη :
  <>

  Πιστεύω ότι γίνονται κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους κάνω αυτή την πρόταση.
  Γνωρίζω ότι υπάρχουν άλλες διατάξεις που απαιτούν σύνδεση προϋπολογισμού και προσλήψεων αλλά θεωρώ ότι είναι αλλού για να μη «φαίνονται». Μη μου πείτε ότι δεσμεύει την πολιτεία στην επιχορήγηση ( αφού στο άρθρο αυτό η διάταξη είναι υποχρεωτική ) γιατί με αυτή την λογική, δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ με τα χρέη.

  Στο άρθρο 13 προτείνω την εξής προσθήκη :
  <>

  Στο άρθρο 20 προτείνω την εξής προσθήκη :
  <>

  Είμαι στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή επιχειρηματολογία σε όσα προτείνω.

 • Η επιστημονικότητα που αναφέρεται ως εισαγωγή για το σχέδιο Νόμου είναι προβληματική. Ποια «σχολή» χρησιμοποιείτε; Ποια είναι η γενική αποστολή, η γενική οριοθέτηση και κατοχύρωση του Δημόσιου τομέα στη σημερινή εποχή στην Ελλάδα μας;
  Αντί των παραπάνω διακρίνουμε ετεροβαρείς διατάξεις που υποβαθμίζουν την εμπειρία, αναδεικνύουν ως θέμα τη Διοίκηση του ΕΚΔΔΑ και κάνει τις θέσεις προσωπικού ευέλικτες, σύμφωνα με απόφαση Υπουργού.
  Οι προτάσεις μου:
  1) Θεσμοθέτηση ενός Νόμου για τη Δημόσια Διοίκηση της Χώρας συμπεριλαμβανομένου θεμάτων για τους ΟΤΑ και όλα τα Νομικά Πρόσωπα που εμπλέκεται το Κράτος. Παύουν να βρίσκονται σε σύγχυση η έννοια του Στενού του Ευρύτερου των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ. και ιδιωτικού Τομέα.
  – Διατύπωση Αποστολής της Δημόσιας Διοίκησης.
  – Απαρίθμηση Αρμοδιοτήτων που υπηρετούνται από τη Δημόσια Διοίκηση.
  – Διαχωρισμός Αρμοδιοτήτων ανά Υπουργείο, υπηρεσία, ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού, Νομικά Πρόσωπα καθ’ ύλην ή κατά περιοχή.
  2) Καθορισμός θεμάτων εύρους στα Υπουργεία, ΟΤΑ, Ν.Π. Για παράδειγμα:
  – Να θεσμοθετηθεί αριθμός κατοίκων και ΟΤΑ. Να δοθεί η δυνατότητα σε 1000 κατοίκους να αυτοδιοικούνται.
  – Να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός οργανικών θέσεων με περιγραφή θέσεων εργασίας σε κάθε υπηρεσία.
  – Να φαίνεται καθαρά πότε κάθε Υπουργείο ή Υπηρεσία έχει θέση Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή, Τμηματάρχη κλπ.
  3) Να οριστεί η διαδικασία της στοχοθεσίας που θα έχει έντονο το στοιχείο της διαβούλευσης από κάτω προς τα πάνω και της προσαρμογής στους γενικούς στόχους της Κυβέρνησης ανά έτος.
  4) Να οριστεί η αξιολόγηση βάση στόχων ανά υπηρεσία και θέση ευθύνης.
  5) Να υπάρξει εκσυγχρονισμός του καθηκοντολογίου που θα ορίζονται τα δικαιώματα, οι ευθύνες και οι πειθαρχικές διαδικασίες του υπαλλήλου

  Μόνο έτσι δημιουργείται μία νέα Δημόσια Διοίκηση.

 • 8 Μαΐου 2013, 18:10 | Λαζαρος Μαυρόπουλος

  Ύστερα από την παταγώδη αποτυχία της περίφημης μεταρρύθμισης «Ραγκούση», που δημιούργησε, με τους πρότυπους οργανισμούς, στο επίπεδο του «Καλλικράτη» ένα πλήθος οργανικών μονάδων (περίπου 20 με 30%) οι οποίες (δυόμιση χρόνια μετά) ψάχνουν ακόμα τον ρόλο τους στην διοίκηση, δεν υπάρχουν περιθώρια νέων πειραματισμών. Το νέο πλαίσιο που ορίζει το περιεχόμενο των Οργανισμών θα πρέπει να οριοθετεί με σαφήνεια και να εξυπηρετεί στο μέγιστο βαθμό τον ρόλο του κάθε φορέα, προσαρμοσμένο στις κατά περίπτωση αναπτυξιακές του ιδιαιτερότητες. (περιθώρια διαμόρφωσης οργανισμών που καταδυναστεύονται από συντεχνιακές παρεμβάσεις, φόβο για το πολιτικό κόστος, ατολμία και πειραματισμούς, όπως έχει δείξει η εμπειρία, δεν υπάρχουν). Το περιεχόμενο λοιπόν των νέων οργανισμών θα πρέπει να οριοθετεί απαγορευτικά πλέον την έκταση των οργανικών μονάδων, να χαρακτηρίζει το περιεχόμενο και την κατεύθυνσή τους, να αφήνει περιθώρια εσωτερικής ανάπτυξης και προοπτικής τους, να προσδιορίζει με σαφήνεια τον ρόλο τους (υποστηρικτικός ή αναπτυξιακός), να έχει ευελιξία στην απορρόφησης των μεταβολών και τέλος να προκαθορίζει την διαδρομή εξέλιξης των στελεχών. Παράλληλα η πρόνοια για την στελέχωσή τους θα πρέπει να περιλαμβάνει ευέλικτες ειδικότητες, νέες ειδικότητες αυξημένων προσόντων, ανάδειξη ταυτοποίηση των επιστημονικών ειδικοτήτων που κρύβονται στα «χωνευτήρια» των κλάδων (π.χ. στους κλάδους διοικητικών υπαλλήλων συγκεντρώνονται απίστευτες κάθε είδους άσχετες ειδικότητες) και τέλος καθιέρωση manager στις ανώτερες θέσεις ευθύνης (Γενικών Διευθυντών & Διευθυντών), με ταυτόχρονη οριοθέτηση και όχι μόνο περιγραφή των θέσεων ευθύνης.
  Λάζαρος Μαυρόπουλος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 • 8 Μαΐου 2013, 13:45 | saili1973

  Κατά τον Αριστοτέλη «τὸ ἄρχειν ἤδιστον», και συνεπώς ΠΟΛΛΟΙ το επιζητούν

  Όμως, καλόν είναι, να ενθυμούνται ΚΑΙ οι Νομοθέτες ΚΑΙ οι (πάσης φύσεως) άρχοντες ότι……

  τὸν ἄρχοντα τριῶν δεῖ μεμνῆσθαι∙
  πρώτον μὲν ὅτι ἀνθρώπων ἄρχει∙
  δεύτερον κατὰ νόμους ἄρχει∙
  τρίτον ὅτι οὐκ ἀεὶ ἄρχει

  Και τελικώς, «δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα, παυόμενον ἀρχῆς, μὴ πλουσιότερον γεγονέναι»

 • 7 Μαΐου 2013, 14:41 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

  Θάθελα να μάθω γιατί γίνεται μια διαβούλευση γιά κάτι που έχει ήδη προαποφασισθεί!
  Εχω συμμετάσχει και σε άλλες συζητήσεις,όπως πρόσφατα το θέμα της καταβολής στους υπό συνταξιοδότηση των 500€ όπου όλοι είπαν ότι είναι ανεπαρκές αν κάτω των 1000€ σχεδόν στο σύνολο αλλά μάλλον κανείς δεν τους άκουσε ή μάλλον δεν τους διάβασε.Προς τι λοιπόν η διαβούλευση;
  Οσον αφορά το σχέδιο και πάντα ξέροντας ότι δεν θα ακουστεί η γνώμη όλων των προλαλησάντων αλλά και η δική μου,τα Π.Δ. και γενικά αυτό που απορρέει από το σχέδιο είναι κάτι σαν «Αποφασίζουμε και διατάσουμε».
  Σας θυμίζει κάτι;

 • 7 Μαΐου 2013, 10:33 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ

  προτείνω στο άρθρο 1 να προστεθεί στη παρ. 2
  «Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καταρτίζεται πρότυπος εσωτερικός οργανισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Δήμων»

  η ίδια ρύθμιση είχε εφαρμοστεί και στους ΟΤΑ Β βαθμού (άρθρο 241 παρ. 7 ν. 3852/10) θεωρώ διορθώνοντας την αρνητική και συνήθως φωτογραφική πρακτική της κατάρτισης των εσωτερικών οργανισμών οργάνωσης και Λειτουργίας των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.

 • 7 Μαΐου 2013, 09:33 | ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
  Δε ξέρω γιατί , αλλά μια πρώτη ανάγνωση σχετικά με τα συμβόλαια στοχοθεσίας και αποδοτικότητας των προϊσταμένων και υπαλλήλων , μου έφερε στο νου το λεγόμενο «ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ» στην πρώην Σοβιετική Ένωση . Αφού οι στόχοι (Πλάνο) διατυπώνονται απο «κάτω» προς τα «πάνω» , ποιος Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής δεν θα θέλει να πετύχει τους στόχους του . Άρα έχουν κάθε λόγο , τόσο οι διευθυντές όσο και το υπ’ αυτούς προσωπικό να θέσουν χαμηλούς στόχους ώστε να τους υπερκαλύψουν κι έτσι να φαίνεται «επιτυχία» , σε βάρος του επιπέδου της αποδοτικότητας της υπηρεσίας .
  Έπειτα γεννάται κι άλλο πρόβλημα . Κυρίως σε ΟΤΑ. Σε ποια υπηρεσία θα δουλέψει και με ποιο αντικείμενο ποιος , δεν το επιλέγει ο διευθυντής αλλά ο Δήμαρχος(πολιτικός προϊστάμενος) . Έτσι ο διευθυντής είναι ανίσχυρος να επιλέξει τους συνεργάτες του και να τους βάλει σε ένα ορισμένο πόστο . Πως θα αξιολογηθεί ο άνθρωπος αυτός ; …αναγκαστικά θα πρέπει να έχει πολύ χαμηλούς στόχους , αν το προσωπικό που θα διαθέτει είναι ανεπαρκές . Άσε που κινδυνεύει να εκτεθεί συνεχώς !…
  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  Στην παρ.6 του άρθρου 2 νομίζω , διάβαζα οτι μπορεί κάποιος να κριθεί σαν προϊστάμενος και να τοποθετεί σε άλλη υπηρεσία απο αυτή που εργάζεται . Για να γίνει ένα στέλεχος σε μια υπηρεσία , ειδικά σε ΟΤΑ , κατά την 28χρονη εμπειρία μου , απαιτείται χρόνος περίπου 10 έτη . Ας έρθει τώρα διευθυντής σε ΟΤΑ ένας που εργαζόνταν σε εφορία και να μιλήσουμε μετά για αποδοτικότητα ….
  ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
  Κάποια απο τα κριτήρια κρίσης προϊσταμένων είναι και η προηγούμενη διεθυντική εμπειρία . Ρωτώ . Περιλαμβάνονται και όσοι ΔΕΝ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΠΟΤΕ σαν προϊστάμενοι απο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ , γιατί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση υπάρχουν πολλοί προϊστάμενοι 5-7 χρόνια χωρίς ποτέ ο φάκελος τους να πήγε για αξιόγηση απο υπηρεσιακό συμβούλιο με διάφορα προσχήματα . Είναι δηλαδή ΔΟΤΟΙ ! …Μήπως η παρανομία αυτή των διοικήσεων των ΟΤΑ με τον παρόντα νόμο «παίρνει άφεση αμαρτιών» σε βάρος ικανών στελεχών αλλά μη αρεστών στους Δημάρχους ; …Έχω την γνώμη οτι όσοι υπήρξαν προϊστάμενοι χωρίς να κριθούν ποτέ απο υπηρεσιακό συμβούλιο , ο χρόνος αυτός , δεν πρέπει να προσμερτάται ως διευθυντική εμπειρία – προϋπηρεσία , αλλιώς νομιμοποιείται το ρουσφέτι .
  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΩΝ
  Πάλι οι Έλληνες κατάφεραν να περάσουν στην «απέναντι όχθη» κυνηγώντας «μάγισες» . Ας πούμε οτι για ένα ικανό στέλεχος που έχει τα προσόντα να κριθεί διευθυντής ή τμηματάρχης εκκρεμεί πειθαρχική διαδικασία για πχ. απείθια …Το άτομο αυτό δεν θα μπορεί να κριθεί σαν προϊστάμενος πριν τελεσιδικήσει και αποδειχθεί η παράβαση , ακόμα κι αν αρνιόταν να εκτελέσει παράνομη εντολή . Πως να το κάνουμε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι καθημερινό φαινόμενο !…
  ΤΕΛΙΚΑ η κυβέρνηση κατάφερε προσπαθώντας να απολύσει δημόσιους υπαλλήλους , να αποξηλώσει απο την δημόσια διοίκηση ο,τι απέμεινε απο ηθκό και τίμιο αντιγραφειοκρατικό στοιχείο . Κοντά στα ξερά έκαψε και τα χλωρά !…Τρομάζεις να βρεις δημόσιο λειτουργό να βάλει μια υπογραφή , φοβούμενος μήπως μπλέξει…χώρια που το διευθυντικό επίδομα έγινε πια μια καλή έξτρα αμοιβή και οι ενδουπηρεσιακές «σφαγές» καλά κρατούν !!! Ο ένας καρφώνει τον άλλον να του πάρει την θέση για 400,00 € που είναι ποσό σημαντικό …έρχεται και ο κύριος Πρωθυπουργός , με την πολλαπλά διαφημιζόμενη κατάργηση της μονιμότητας και μετατρέπει τον δημόσιο λειτουργό σε φοβισμένο ανθρωπάκι , εκεί που θα έπρεπε να είναι ο αρωγός του πολίτη . Ο Δημόσιος υπάλληλος φοβάται …και για αυτοπροσπασία αυξάνει την γραφειοκρατία …Αυτό θέλαμε ; ! …
  Κάποιος ας διαβάσει για το έργο του μεγάλου Καποδίστρια …

 • 6 Μαΐου 2013, 21:48 | Αθηνά

  «H σύνθεση του προσωπικού των Διευθύνσεων & των κατώτερων οργανικών μονάδων θα γίνεται από τον Γενικό Διευθυντή ή τον Διευθυντή, αντίστοιχα». Ερώτηση:
  α) Πως θα διασφαλιστεί ότι ο εκάστοτε προιστάμενος δεν θα τοποθετήσει υπαλλήλους που δεν του κάνουν τα χατίρια σε θέσεις που ενέχουν μελλοντικό κίνδυνο κατάργησης;
  β) Το νομοσχέδιο μιλάει για αξιοκρατία αλλά όλοι οι προϊστάμενοι αυτή τη στιγμή στο Δημόσιο είναι τοποθετημένοι με απόφαση του εκάστοτε πολιτικώς προϊσταμένου (κοινώς δεν έχουν γίνει κρίσεις εδώ και πολλά χρόνια και σε πληθώρα περιπτώσεων δεν έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, κοινώς έγιναν προϊστάμενοι αυτοί που τα ‘χαν καλά με τους πολιτικώς προϊσταμένους). Δεν βλέπω να γίνεται αναφορά σ’ αυτό το θέμα. Πότε θα γίνουν κρίσεις στο Δημόσιο; Θα υπάρξει έλεγχος και τιμωρία για τις αυθαίρετες τοποτήσεις προϊσταμένων; Ο κόσμος περιμένει να δει αξιοκρατία και όχι άλλο έναν νόμο για δημιουργία εντυπώσεων…
  γ)Θα μπουν δικλείδες ασφαλείας για την αξιοκρατική αξιολόγηση των υπαλλήλων και τη σύνθεση του προσωπικού των νέων οργανικών μονάδων, ώστε να μην υπάρξουν φαινόμανα μεροληψίας αναντίον των υπαλλήλων που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους σύμφωνα με το νόμο;

 • 6 Μαΐου 2013, 14:51 | ιωάννης τσιωνάς

  Στα θετικά στοιχεία το ότι ο νόμος έχει περισσότερα από ένα άρθρα! Το είχαμε πεθυμήσει αυτό. Επίσης δεν αποτελεί πράξη νομοθετικού περιεχομένου και δεν ψηφίζεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος!

  Από την άλλη μεριά, για άλλη μια φορά βρισκόμαστε στη θέση να πρέπει να διαβάσουμε και να σχολιάσουμε κείμενα που αφορούν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ευαγγελίζονται. Πάμπολλα στη διαβούλευση τα σχόλια που αναφέρουν ότι δεν πρόκειται παρά για μία προσπάθεια απλής μείωσης θέσεων και δομών για οικονομικούς λόγους χωρίς καμμία ουσιαστική αντιμετώπιση του ρόλου της δημόσιας διοίκησης και των αναγκών που πρέπει να εξυπηρετεί. Το κράτος υπάρχει για κάποιες ανάγκες που δεν αλλάζουν όταν έχεις λιγότερα χρήματα, μερικές αυξάνονται κιόλας. Το κράτος πρέπει να βρίσκει τρόπους να τις εξυπηρετεί και όχι «πονάει χέρι, κόψει χέρι».

 • 6 Μαΐου 2013, 14:24 | Κωνσταντίνος Παπαιωάννου

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

  Θα ήθελα να σας θέσω ένα θέμα ως προς το άρθρο αυτό όσον αφορά τις Ανεξάρτητες Αρχές.Για την οργάνωση των υπηρεσιών των Ανεξάρτητων Αρχών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.5 του νόμου 3051/2002 απαιτείτο πρόταση της οικείας Ανεξάρτητης Αρχής την οποία αφαιρείται με το παρόν άρθρο αφείνοντας την αρμοδιότητα στον Υπουργό χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής,πράγμα που μπορεί να ληφθεί ως παρέμβαση στην λειτουργική της ανεξαρτησία που επιφυλάσσει το Σύνταγμα.Θα πρέπει να διατηρηθεί ως έχει το άρθρο 2 παρ.5 (Η σύσταση θέσεων και γενικότερα η οργάνωση των υπηρεσιών της ανεξάρτητης αρχής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έπειτα από πρόταση της ανεξάρτητης αρχής και γνώμη του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης)του νόμου 3051/2002 που ρυθμίζει επαρκώς σύμφωνα με το πνέυμα του παρόντος Νόμου ήδη την λειτουργία των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών και μπορείτε αν θέλετε να το επεκτείνεται και στις μη συνταγματικά ανεξάρτητες αρχές.

  Οι συνταγματικά Ανεξάρτητες Αρχές αποτελούν νέες,μικρές και ευέλικτες δομές με μικρό σχηματισμό και λιγοστό προσωπικό και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η γνώμη της οικείας ανεξάρτητης αρχής μέσα από την εως τώρα εμπειρίας της προκειμένου να μην οδηγήθεί σε διάλυση .

 • 6 Μαΐου 2013, 00:04 | Ioanna

  Αυτό που πραγματικά δεν καταλαβαίνω είναι πως θα μειωθεί το κόστος του κρατικού Π/Υ αν τηρηθεί ο κανόνας μία νέα πρόσληψη για κάθε απόλυση, γεγονός που αναφέρεται και ως νίκη σε σχέση με το 1-5. Οι απολυμένοι δεν θα λάβουν αποζημιώσεις και επιδόματα ανεργίας; Το κέρδος θα είναι μόνο από τις αμοιβές των μελών ΔΣ; Με απλά μαθηματικά δεν προκύπτει όφελος για τον φορολογούμενο. Αν υποθέσουμε ότι οι παλιοί και οι νέοι υπάλληλοι κοστίζουν σχεδόν το ίδιο και απολύονται 15.000 στελέχη με μέση αποζημίωση 5.000€ και επίδομα ανεργίας 350€ για 12 μήνες, προκύπτει μια «ζημιά» 138.000.000 ευρώ. Υπολογίσατε ποτέ ποιο θα ήταν το όφελος του κρατικού Π/Υ αν μειώνατε τα μέλη ΔΣ όλων των φορέων κατά 2 άτομα και βάζατε ένα ανώτατο όριο στα έξοδα κινητού τηλεφώνου όλων των προϊσταμένων και προνομιούχων που πληρώνουμε, στα Χ ευρώ μηνιαίως; Τελικά ποιος κερδίζει από αυτήν την ανακατάταξη; Είναι οι απολύσεις αυτοσκοπός; Βελτιώνουν την εικόνα της χώρας; Απλοϊκές ερωτήσεις, για να μην αναφέρω και πιο σύνθετα ερωτήματα όπως π.χ τα κριτήρια αξιολόγησης … που απαιτούν και «ποιοτική ανάλυση».

 • 5 Μαΐου 2013, 20:18 | Μαρια Κορφιατη

  Η Ανάσταση του Κυρίου ας σηματοδοτήσει τη φώτιση και των υπευθύνων της Διαβούλευσης προκειμένου να αποφύγουμε και άλλες λαμπρες ιδέες που θα μας σώσουν.Δεν είναι δυνατόν να προτείνεται η κατάργηση ενός οργανισμού ή ενα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ με ένα ΠΔ. Η απόφαση αυτή θα αποτελέσει την ταφόπλακα του Δημοσίου. Γνωρίζουμε όλοι πόσα λάθη έχουν γίνει από τους κ. Υπουργούς και πόσα λάθη συνεχίζουν να γίνονται καθημερινά.Ναί χρειάζονται ριζικές αλαγές στο Δημόσιο και ιδίως στους ΟΤΑ αλλά με σωφροσύνη και με ηρεμες και στρατηγικές κινήσεις.

 • 5 Μαΐου 2013, 09:56 | Απόστολος

  Θα πρότεινα δυο ουσιώδεις προσθήκες, οι οποίες διέλαθαν των σοφών συντακτών του νομοσχεδίου: α) Στο τέλος του εδαφίου: «Με τα προεδρικά διατάγματα της παρούσας παραγράφου μπορεί να αντικαθίσταται, να καταργείται ή να τροποποιείται κάθε ισχύουσα διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, σχετική με την οργάνωση των φορέων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1» να προστεθεί «…καθώς και κάθε διάταξη νόμου γενικότερα που θεωρείται οτι αντιβαίνει στον παρόντα νόμο, όπως και οι διατάξεις του συντάγματος που είναι πιθανόν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην εκτέλεσή του» και β)»Οι απόφοιτοι της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης αμέσως με την αποφοίτησή τους καταλαμβάνουν θέσεις Διευθυντών. Οι δε εξ αυτών εισηγητές των μνημονίων,των νέων οργανογραμμάτων του Δημοσίου και του παρόντος νόμου, καταλαμβάνουν αυτοδικαίως θέση Γενικού Διευθυντή»
  Εφόσον συμπληρωθεί με τις προσθήκες αυτές, πιστεύω ότι το νομοσχέδιο αγγίζει το τέλειο και προτείνω να εξαχθεί ως τεχνογνωσία στις χώρες της Εσπερίας και να επιβληθεί ως case study στο Συνταγματικό και το Δημόσιο Δίκαιο των Νομικών Σχολών της χώρας.

 • 4 Μαΐου 2013, 17:05 | Seaman

  Από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1ο του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, διαφαίνεται σχεδόν με σαφήνεια και το πνεύμα του.
  Αναμενόμενη προχειρότητα και πρόθεση εν λευκώ εξουσιοδότησης σε Προεδρικά Διατάγματα να καθορίσουν το μέλλον της δημόσιας Διοίκησης. Διατάξεις νόμων καταργούνται, τροποποιούνται ή αντικαθίστανται απλά με ένα ΠΔ.
  Ποιος ο λόγος αυτή η Πολιτεία να νομοθετεί πλέον; Δώστε γενική εξουσιοδότηση με ένα ΠΔ να μεταβάλλεται όλη η υπάρχουσα νομοθεσία. Για κωδικοποίηση ούτε κουβέντα. Για μια ακόμη φορά αλλάζει η παράγραφος του τάδε σε τάδε, προστίθεται το τάδε και τρέχα γύρευε να βρεις ένα ολοκληρωμένο κείμενο.
  Πραγματικά κρίμα.
  Μερικές εκθέσεις αξιολόγησης για κάποια Υπουργεία, που έχουν βγει στη δημοσιότητα, ντρέπεσαι να τις διαβάσεις. Πραγματικά σκουπίδια. Μόνος στόχος η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και τίποτα άλλο. Αν οι αλλαγές που σχεδιάζετε εφαρμοστούν όλες μαζί, μάλλον η Δημόσια Διοίκηση θα κάνει χρόνια να συνέλθει και να λειτουργήσει. Όχι ότι ένα ΣΟΚ δεν χρειάζεται, είναι όμως διαφορετικό πράγμα το σχεδιάζω, καταλήγω και εφαρμόζω, από το κάνω ένα διαγωνισμό μεταξύ νεαρών υπαλλήλων της σχολής Δημόσιας Διοίκησης για το ποιος θα επιτύχει τη μεγαλύτερη περικοπή δομών.
  Ο θεός βοηθός.

 • 4 Μαΐου 2013, 12:53 | tomaris

  Άμμεση αποκατάσταση των επιτυχοντων της 9κ/2008 του ασεπ που απολύθηκαν προσφάτως από το ΙΚΑ λόγω δικαστικής απόφασης.Είναι απαράδεκτο να μιλάμε για κράτος δικαίου και για χρηστή διοίκηση όταν η πολιτεία αποφασίζει να μεταφερθούν επιτυχόντες σε άλλο φορέα(επειδή προφανώς γνώριζε ότι θα πωληθεί η ΑΤΕ-άρα και με λιγότερους εργαζόμενους ) και τώρα που προέκυψε το πρόβλημα να κωφεύει και να αφήνει 500 οικογένεις στον δρόμο. Κύριοι εσείς δημιουργήσατε το πρόβλημα, εσεις θα πρέπει να το λύσετε ΑΜΕΣΑ.

 • 4 Μαΐου 2013, 10:18 | Αλεξανδρος Τακτικός

  Πολυπλοκο κείμενο, πρεπει να απλοποιηθεί.

  Στο (3) πρεπει να προστεθεί: «Οι οργανισμοι πρεπει να καθορίζουν επακριβώς εκτος απο τα προσόντα και τον αριθμό των ατόμων ανα γραφείο, τμήμα, διεύθυνση και γενική διέυθυνση». «Σε τμήματα των ΟΤΑ που αφορόυν την ασφάλεια και την πρόληψη καταστροφών (ΠΣΕΑ-Πολιτική Προστασία) η οργάνωση θα καθορίσεται ύστερα απο πρόταση του ΟΤΑ και έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου (ΥΠΕΘΑ για το ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την Πολιτική Προστασία)
  «Οι οργανισ΄μοί των ΟΤΑ θα πρεπει να εγκρίνονται απο την αρμόδια διεύθυνση ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος θα γνωμοδοτεί σε περιπτώσεις διαφωνιών λως προς την στελέχωση ή τα προσόντα των υπαλλήλων»

 • 4 Μαΐου 2013, 08:00 | lala

  ΠΔ που καταργεί νόμο ή διατάξεις του δεν συνάδει με τις νόμιμες διαδικασίες

 • 3 Μαΐου 2013, 23:23 | Tim

  5β. Δηλ. Αν ο διευθυντής σου δεν σε πάει ….. Άντε γεια

 • 3 Μαΐου 2013, 18:56 | Γεώργιος Πολύζος

  Αυτό λοιπόν είναι το επαναστατικό νομοσχέδιο που θα αλλάξει τη δημόσια διοίκηση; Μια συρραφή από ήδη ισχύουσες διατάξεις με εμβόλιμα άρθρα για την τακτοποίηση ημετέρων; Ποιό λόγο ύπαρξης έχει το άρθρο 3, αφού απλά αρκείται να επαναβεβαιώνει την ισχύ προηγούμενων νόμων; Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΕΚΔΔ είναι ο τρόπος επιλογής της διοίκησής του (άρθρο 14); Ένα χρόνο τώρα, το μόνο που έχει καταφέρει ο σημερινός Υπουργός είναι να παραπέμψει στις καλένδες κάθε θετική πρωτοβουλία. Η αξιιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με τεστ ήταν προ των πυλών πέρυσι τέτοιο καιρό (ή τουλάχιστον έτσι είχε ανακοινωθεί). Με ένα απλό τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων το Δημόσιο θα είχε απαλλαγεί από χιλιάδες άσχετους, ανίκανους, άρρωστους και κοπανατζήδες. Ποιά κινητικότητα στις θέσεις ευθύνης, όταν αφήνεται ελεύθερη η κάθε γραφειοκρατία να ορίσει ποιοί κλάδοι είναι επιλέξιμοι; Με λίγα λόγια: Τίποτα το ουσιαστικά προοδευτικό. Για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνεται ότι ο κ. Μανιτάκης, ένας εξαιρετικός καθηγητής, είναι πολύ λίγος για Υπουργός.

 • 3 Μαΐου 2013, 17:11 | Γιάννος Γραμματίδης

  Στήν παράγραφο 5α1 η κατανομή νά μή τροποποιείται μέ αποφάσεις τών οργάνων διοίκησης τών φορέων, αλλά μόνον από τούς αρμόδιους Υπουργούς κατόπιν σχετικής εισήγησης τών οργάνων διοίκησης δεόντως αιτιολογημένης, η δέ σχετική κοινή Υπουργική απόφαση νά εκδίδεται τό αργότερο εντός ενός μηνός από τήν ημερομηνία τής σχετικής εισήγησης. Οι αρμόδιοι Υπουργοί νά έχουν τό δικαίωμα άπαξ νά αναπέμψουν τήν εισήγηση στά όργανα διοίκησης γιά περαιτέρω τεκμηρίωση, τροποποίηση ή προσθήκη στήν εισήγηση αφού έχουν πρώτα ζητήσει τίς απόψεις τού Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.

 • 3 Μαΐου 2013, 12:07 | Ζησης Ζαρπας

  Πρωτα πρεπει να ανασχεδιαστουν οι στοχοι και οι κυριες επιχειρησιακες διαδικασιες (business processes) του δημοσιου που θα τους εξυπηρετουν. Μετα θα πρεπει να ανατεθουν αυτες οι διαδικασιες σε οργανισμους, διευθυνσεις, τμηματα, υπαλληλους.

  Αυτο που πατε να κανετε θα γιγαντωσει την γραφειοκρατια και θα την κανει ακομα πιο ακαμπτη στα χερια φοβισμενων για τη δουλεια τους υπαλληλων.

  Εχει νοημα να αποδιδει καλα ενας υπαλληλος σε μια διαδικασια που ειναι χρονοβορα, κοστοβορα για τον πολιτη και εμποδιζει την αναπτυξη; Φανταστειτε τη θεση ενος υπαλληλου που πρεπει να ελεγχει μια αιτηση. Θα ζηταει συνεχεια δικαιολογητικα για να εξασφαλισει οτι καποιος αλλος θα πρεπει να παρει την ευθυνη τελικα και οχι αυτος.

  Η διοικηση πρεπει να ειναι ευελικτη και να βρισκει λυσεις εξυπνες, καινοτομες και με φαντασια.

  Το παρον νομοσχεδιο μοιαζει πιο πολυ με στρατιωτικη διαταγη παρα με business plan ιδιωτικης επιχειρησης.

 • 3 Μαΐου 2013, 10:31 | Στέφανος

  Απαράδεκτο να ορίζονται νέοι Οργανισμοί απλά με Προεδρικά Διατάγματα.

  Δεν θα ορίζεται κανένας νέος οργανισμός. Όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου έχουν καθοριστεί ήδη. Αν χρειαστεί νέα υπηρεσία, τότε θα πρέπει να υπάρξει αιτιολόγηση και δημόσια διαβούλευση. Επίσης, η νέα υπηρεσία:
  – Είτε θα υλοποιηθεί από υφιστάμενα τμήματα που θα αναδιοργανώνονται με νέα στρατηγική και θα εκπαιδεύονται τα στελέχη στο νέο αντικείμενο
  – Είτε θα διεξάγεται ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός ανάθεσης της στον ιδιωτικό τομέα

  Αυτά τα κόλπα με τους Οργανισμούς και διορισμούς κατά βούληση να τα ξεχάσετε.

 • 3 Μαΐου 2013, 09:59 | Βασίλης Λουζιώτης

  Ο νόμος είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ελπίζω ότι η τροποποιήσεις που θα γίνονται πλέον με υπουργικές αποφάσεις θα κάνουν την αναγκαία προσαπμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες πιό γρήγορη.
  Αυτό που δεν καλύπτεται είναι το πως ορίζονται οι διαδικασίες με τις οποίες οι πολίτες συναλλάσσονται με το κράτος. Θα εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε 3-4 υπογραφές σε 3-4 έγγραφα για να κάνουμε κάτι;
  Πέρα από την οργανωτική δομή των υπηρεσιών, πέρα από την απόδοση (ή την έλλειψη απόδοσης) των υπαλλήλων, υπάρχει ανάγκη αλλαγής των διαδικασιών, πολλές από τις οποίες φτιάχτηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν οι συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές. Απλούστευση, απλούστευση, απλούστευση, θα πρέπει να είναι το σύνθημα. Ποιός θα έχει το θάρρος να ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια;

 • 3 Μαΐου 2013, 08:44 | P.D.A.

  Πάταξη της διαφθοράς κ της διαπλοκής.
  τιμωρία [παραδειγματισμος]όσων επίορκων κ άλλων. αυστηροί νόμοι.
  ποιος θα το κάμει αυτό στην ΕΛΛΆΔΑ?
  όσον αφορά αυτά που γράφεται δίπλα . όροι συμμετοχης .
  αν σχετίζονται αυτά που γράφουμε εμείς οι αδαείς πολίτες σας απαντώ με το . εφαρμόστε τους νόμους.

 • 3 Μαΐου 2013, 07:25 | Μανουσάκης Γεώργιος

  1)Η μη εκ των προτέρων διευθέτηση του ζητήματος της αξιολόγησης της μονάδας με σαφή κριτήρια
  2)Η δυνατότητα που δίνει το παρόν άρθρο σε προϊσταμένους να τοποθετούν ή να απολύουν κατ’ ουσία υπαλλήλους κατά το δοκούν
  3) Η «ελευθερία» που δίνει το άρθρο σε υπουργούς να ρυθμίζουν αυθαίρετα το οργανόγραμμα του υπουργείου τους και των διοικητικών μονάδων που υπόκεινται σε αυτό
  4) Η εμπειρία του πώς λειτουργούν τα πολιτικά-κομματικά στελέχη στη δημόσια διοίκηση

  ΚΑθιστούν το παρόν σχέδιο νόμου παρεξηγήσιμο έως και ύποπτο. Θα πρέπει πρώτα να ρυθμιστούν τα ζητήματα αξιολόγησης, καθώς και το πώς και σε ποιον βαθμό μπορεί ένας «προσωρινός» (όπως είναι ο εκάστοτε υπουργός) προϊστάμενος να τροποποιεί ολόκληρο το οργανόγραμμα ενός υπουργείου, ώστε να μην ανατρέπεται όλη η λειτουργία του κρατικού μηχανισμού κάθε φορά που έχουμε διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα.

 • 3 Μαΐου 2013, 02:26 | NESSUN

  Ακόμη και να προσπαθήσει να καταλάβει κανείς το οργανόγραμμα και τον τρόπο λειτουργίας του συνόλου των οργανισμών και υπηρεσιών θα βρεθεί προ εκπλήξεως.
  Κυκεώνας ανοησιών και ανορθολογικών καταστάσεων που έχουν συσσωρευθεί επιμελώς…άτακτα.
  Αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο με νέα αρχή όπως κάνουμε στην οικοδομή για μια παλιά δομή, συνήθως τη γκρεμίζουμε αν είναι σάπια ή ακατάλληλη ή τη ντύνουμε με σκαλωσιές που στηρίζουν αυτό που θα φτιάξουμε εγκολπώνοντας ότι χρήσιμο μένει.
  Ξεκινάμε όχι απο το τι υπάρχει αλλά απο το τι θέλουμε να κάνουμε δηλαδή ποιοι οι στόχοι και πως επιτυγχάνονται, μετά τι πόροι χρειάζονται για να γίνει το στρατηγικό μας σχέδιο πράξη και μετά οι τακτικές ποιο υπάρχον υλικό μένει και ποιο φευγει κι αυτό που μένει που και πως χρησιμοποιείται.
  Εδώ ξεκινάτε να χτίζετε κάτι υποτίθεται νέο που στηρίζεται στο παλιό.
  Αυτό είναι βλακώδες, ρωτήστε ένα οδοντογιατρό να δείτε σφραγίζει ποτέ χαλασμένο δόντι;ποτέ κινδυνευει με θανατο ο ασθενής.
  Το βασικό θέμα είναι πως θα λειτουργήσει αυτός ο οργανισμός με τις διάφορες υπηρεσίες του ώς ένα σύνολο μερών που συνεργάζονται αποτελεσματικά για κάποιο στόχο.
  Είναι άλλου παπά ευαγγέλιο ποιος θα μείνει και τι θα κάνει.
  Πρώτα σκεφτόμαστε το τι θέλουμε να φτειάξουμε.
  Αν πάρετε έναν άσχετο θα σας πει: θέλουμε έναν οργανισμό που να λειτουργεί με στρατιωτικά πρότυπα και μάλιστα ειδικών δυνάμεων επειδή αυτά έχουν δημιουργηθεί για να πετυχαίνουν χωρίς γραφειοκρατία την ουσία των στόχων πάση θυσία.
  Εχουν δουλευτεί σε εξαιρετικά αντίξοοες συνθήκες και βελτιώνονται καθημερινά εδώ και αιώνες.
  Ολοι οι μεγάλοι και έξυπνοι επιχειρηματίες μελετάνε στρατηγικές και τακτικές πολέμου γιατί;
  Επειδή μαθαίνουν μέσα απο τη δράση των πιο προσαρμοσμένων τεχνικών αποτελεσματικότητας.
  Πάντως αμέσως μετά το στρατό στη κλίμακα της αποτελεσματικότητας είναι οι κατασκευαστές επομένως το καλύτερο θεωρώ είναι η σύμπραξη τους .
  Επιτέλους ας αντιληφθούμε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου με το εαυτό μας και τους αντιπάλους μας.
  Οι λύσεις μπορούν να δοθούν από ανθρώπους της αποτελεσματικότητας άσχετους με το αντικείμενο επειδή βλέπουν χωρίς λεπτομέρεια το ζήτημα και με τη βοήθεια εκείνων που γνωρίζουν απο μέσα μπορούν να επέμβουν αποτελεσματικά και στη λεπτομέρεια.

 • 3 Μαΐου 2013, 01:20 | Κώστας Κ.

  Το 90% των Δήμων δεν έχουν Γενικό Διευθυντή. Πως εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του Άρθρου; Εξάλλου η σύνθεση του προσωπικού γίνεται από το Δήμαρχο και όχι από τους υπηρεσιακούς.

 • Αν επιθυμούμε την αναβάθμιση του Ελληνικού Δημοσίου είναι αναγκαίο να υπάρξει ριζική αναδιοργάνωση με πρωταρχικό στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και όχι την τακτοποίηση των υπαλλήλων. Έτσι θα πρότεινα τη σύσταση ομάδων ειδικών (και καλύτερα όχι δημοσίων υπαλλήλων – κι εγώ δημόσιος υπάλληλος είμαι), οι οποίες θα μελετούν τις ανάγκες των πολιτών και θα διαμορφώνουν ανάλογα τις δημόσιες παροχές. Είμαι τέσσερα χρόνια στο Δημόσιο, δεν είδα ποτέ κανένα να έρθει να ελέγξει το τι γίνεται σε μια Υπηρεσία, γιατί γίνεται και πώς θα γίνει να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Ένας άνθρωπος να ελέγξει λειτουργίες, οργανογράμματα, καθήκοντα… τίποτα!
  Τέλος πιστεύω ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί η λειτουργία του «mystery shopping». Δηλαδή ελεγκτής να επισκέπτεται μια δημόσια υπηρεσία ως απλός πολίτης (και θα πρότεινα με εμφάνιση «κουρελή» – συγγνώμη για τη λέξη) και να αξιολογεί την ποιότητα των υπηρεσιών. Ο προαναγγελθείς έλεγχος πρωθυπουργών, υπουργών, γενικών γραμματέων, προϊσταμένων είναι κενό γράμμα.

 • 2 Μαΐου 2013, 23:59 | ΠΕΤΡΟΣ

  Συμφωνώ με το άρθρο, εφόσον η τροποποίηση των οργανισμών επιβάλλεται για τη βελτίωση της λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.

 • 2 Μαΐου 2013, 22:07 | SPYROS V

  Ο Δημόσιος Τομέας για να είναι αποδοτικός και ο τίτλος του Δημόσιου υπαλλήλου να γίνει τιμητικός και όχι απαξιωτικός όπως έχει καταντήσει σήμερα θα πρέπει κατά την άποψή μου να ισχύσουν τα εξής:
  1) Αξιολόγηση των στελεχών με απόλυτη διαφάνεια και με βάση τις γνώσεις,τις σχολές που έχουν τελειώσει και τις δεξιότητες που έχουν αναπτύξει
  2)Να επιβραβεύονται οι υπάλληλοι εκείνοι οι οποίοι αναζητούν και ολοκληρώνουν επιπλέον σεμινάρια,σχολές,επιμορφωτικά προγράμματα κτλ όντας στον Δημόσιο τομέα και όχι εκείνοι που αναπαύονται στα κεκτημένα.
  (Η επιβράβευση να είναι ηθική,οικονομική και αντικειμενική χωρίς να επιβραβεύονται οι αρεστοί και οι ημέτεροι αλλά οι πραγματικά άξιοι)
  3) Να θεσπιστούν κίνητρα για την κατάληψη μεγαλύτερης θέσης αλλά και μια σειρά προσόντων που πρέπει να αποκτηθούν καθώς και συγκεκριμένες σχολές ή επιμορφωτικά προγράμματα κτλ που πρέπει κάποιος να έχει παρακολουθήσει και να εκπαιδευθεί για να μπορέσει να προαχθεί.
  4)Οι προαγωγές πρέπει να πάψουν να γίνονται με την αρχαιότητα. Διευθυντές πρέπει να γίνονται οι πιο εκπαιδευμένοι και πιο άξιοι με αντικειμενικά κριτήρια και όχι όσοι έτυχε να είναι περισσότερα χρόνια στο Δημόσιο. Αξιοκρατία και όχι γεροντοκρατία.
  5)Τέλος, εκτός από τις επιβραβεύσεις που μπορεί να δέχεται ο δημόσιος υπάλληλος, θα πρέπει να θεσπιστεί και ένα αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας που αν κάποιος το παραβεί θα πρέπει να γνωρίζει πως μπορεί να βρεθεί χωρίς δουλειά,με δημευμένη προσωπική περιουσία,στη φυλακή και χωρίς ποτέ να ξαναμπορέσει να ξαναενταχθεί στο δημόσιο.
  Ο δημόσιος υπάλληλος πρέπει να μεταμορφωθεί σε δημόσιο λειτουργό, να νιώθει υπερήφανος για τον τίτλο του και να ξέρει πως αν θέλει μπορεί να εξελιχθεί και όχι να παραμένει στάσιμος. Διαφορετικά παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, οι ικανοί κουράζονται και είτε αποχωρούν είτε αποσύρονται στα τετριμμένα με αποτέλεσμα ο κρατικός τομέας να λειτουργεί στη μετριότητα και όχι σε ανώτερα επίπεδα.

 • 2 Μαΐου 2013, 22:30 | ΦΩΤΗΣ

  Χωρίς υπερβολές, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο έκτρωμα που ως σκοπό έχει να συνεχίσει την απαξίωση και την εξόντωση των δημοσίων υπαλλήλων. Ο πλέον αφελής καταλαβαίνει πλέον πως το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να γίνεται αρεστοί στην τρόικα, διαλύοντας κάθε έννοια δικαίου και σεβασμού προς τον εργαζόμενο. Δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος αλλά αυτή η απαξίωση και η ανθρωποφαγία είναι προκλητική. Σε λίγο όποιος αρρωσταίνει με συνάχι εσείς θα τον απολύετε.

 • 2 Μαΐου 2013, 21:00 | Κιμπαρόπουλος Νικόλαος

  επίσης το μειωμένο ωράριο να συνυπολογίζεται ως μισός χρόνος προϋπηρεσίας στην καταμέτρηση του

 • 2 Μαΐου 2013, 21:33 | Κιμπαρόπουλος Νικόλαος

  12 χρόνια προϋπηρεσίας για να γίνει κάποιος γενικός διευθυντής είναι πολλά χρόνια ας τα στρογγυλέψουν στα δέκα χρόνια (πραγματικής) προϋπηρεσίας εξαιρώντας (αφαιρώντας) τις περιόδους τεκνοποίησης/ εγκυμοσύνης /ανατροφής τέκνων/ τις εκπαιδευτικές άδειες.
  Να μην συνυπολογίζεται η κατοχή διδακτορικού στα χρόνια προϋπηρεσίας.
  4 χρόνια προϋπηρεσία για προϊστάμενος είναι αρκετά
  6 χρόνια για Διευθυντής
  10 χρόνια για Γενικός Διευθυντής
  (πραγματική) προϋπηρεσία εξαιρώντας (αφαιρώντας) τις περιόδους τεκνοποίησης/ εγκυμοσύνης /ανατροφής τέκνων/ τις εκπαιδευτικές άδειες

 • 2 Μαΐου 2013, 21:50 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ

  ΚΑΤ ΑΡΧΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ.ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΟΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΟΥ,ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΥΤΟ,Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 140-170% ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ 20 ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 16 ΑΤΟΜΩΝ, ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΕΒΗΚΕ ΣΤΟ ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ 20 ΚΛΙΝΩΝ!!!!!!!!!!!!! ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ….ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΘΑ ΚΑΝΑΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧ/ΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ….ΟΤΙ ΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΩΣ 10% ΤΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΔΗΛ 42 ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ 20…..ΒΛΕΠΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.
  ΝΟΜΙΖΩ, ΟΤΙ ΘΑΠΡΕΠΕ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ,ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ..
  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ,ΠΟΥ ΝΑΧΟΥΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΙΔΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΑΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ , ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ .ΑΛΛΟΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ,ΑΛΛΟΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ .ΑΛΛΟΙ ΝΑ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ 4 ΓΙΑΤΡΟΥΣ(ΛΟΓΩ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΓΝ) ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΕ 15!!1 ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ..ΑΛΛΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 12-14 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕ 25-30 ΚΑΙ…
  ΠΕΡΙΤΤΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ ΑΠΟ ΕΙΧΑ ΔΙΑΠΥΣΤΩΣΕΙ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΒΡΗΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΘΟΣ(80%ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙ 140%.) ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ(ΔΙΟΙΚΗΤΗ…ΥΠΟΥΡΓΟΝ…)ΦΥΣΙΚΑ ΟΥΔΕΝ.
  ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ,ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ…

 • 2 Μαΐου 2013, 21:45 | Ιωάννης Παρδάλης

  Η παράγραφος 5β. προτείνεται να τροποποιηθεί όπως παρακάτω:
  «Η σύνθεση, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού των Διευθύνσεων καθορίζονται από τον προϊστάμενο της οικείας Γενικής Διεύθυνσης με βάση την αποστολή κάθε Διεύθυνσης και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η σύνθεση, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού των οργανικών μονάδων κατώτερου επιπέδου καθορίζονται από τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης με βάση την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι πράξεις του παρόντος εδαφίου αποτελούν ατομικές πράξεις τοποθέτησης των υπαλλήλων και δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
  Με τον τρόπο αυτό καθορίζεται επακριβώς η εργασία που πρέπει να εκτελέσει κάθε εργαζόμενος και η ανάλυση και συγκεκριμενοποίηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους δύναται να αποτελέσει βάση για την μελλοντική αξιολόγηση τους.

 • 2 Μαΐου 2013, 21:50 | Γ. Ψ.

  Θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση σχετικά με τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. Επειδή κανείς δεν γνωρίζει αν λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις που διατυπώνονται σε μια διαβούλευση, θα πρότεινα να ανακοινώνονται κάπου τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και ποιές από τις απόψεις του κόσμου συμπεριλήφθησαν στο σχέδιο νόμου που εξετάζεται. Αν αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει σε κάποιον ιστότοπο, να ενημερώνονται τουλάχιστον οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση αφού έχετε τα emails τους.
  Για τη συγκεκριμένη διαβούλευση τώρα, νόμίζω ότι είναι σε ορισμένες περιπτώσεις αναγκαία η αναθεωρηση της δομής και του τρόπου διοίκησης της Δημόσιας Διοίκησης. Εκείνο που δεν μπορώ να κατανοήσω όμως είναι για ποιό λόγο αυτές οι αλλαγές χρειάζονται την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. Φοβάμαι πως το μοναδικό κριτήριο θα είναι η συρρίκνωση και οι εξοικονόμιση χρημάτων και όχι η ορθολογικότερη λειτουργία του Δημοσίου.

 • Στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται: «Για την έγκριση και τροποποίηση των Οργανισμών των φορέων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και των σχετικών πολιτικών που διαμορφώνονται από Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, λαμβάνονται υπόψη εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών μονάδων τους, οι οποίες συνοδεύονται από περιγράμματα θέσεων, καθηκόντων, αποστολών και διαδικασιών, καθώς και από σχέδια στελέχωσης.»

  1. Προτείνω να προβλέπεται από το νόμο η ανάρτηση στο Διαδίκτυο και συγκεκριμένα στον αντίστοιχο ιστότοπο της Διαύγειας για κάθε φορέα των εκθέσεων αξιολόγησης καθώς επίσης και των περιγραμμάτων θέσεων, καθηκόντων κλπ.

  2. Η εν λόγω έκθεση αξιολόγησης γίνεται σε ad hoc βάση για την έγκριση και τροποποίηση των Οργανισμών των φορέων ή προβλέπεται σε σταθερή βάση; Σε κάθε περίπτωση, προτείνω ο νόμος να προβλέπει την περιοδική αξιολόγηση με διαφανείς διαδικασίες, με σαφή κριτήρια σύμφωνα με τους στόχους που θα πρέπει να τίθενται από την προηγούμενη, κάθε φορά, αξιολόγηση.

  3. Αυτά που προτείνω στο 1 και 2 πιο πάνω είναι συμβατά με το άρθρο 8 του Ν. 3861/10 για τη Διαύγεια που προβλέπει:

  «Άρθρο 8 Ανάρτηση οργανογράµµατος και στοιχείων υπηρετούντων

  Κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δηµοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι ανεξάρτητες και ρυθµιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και οι φορείς των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού οφείλουν να αναρτούν στο δικτυακό τόπο τους το οργανόγραµµα και τη διάθρωση των υπηρεσιών και µονάδων, την περιγραφή των αρµοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόµατα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς µε οποιαδήποτε µορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης.»

  Το συγκεκριμένο άρθρο του Ν. 3861/10 έχει μείνει ανεφάρμοστο.

 • 2 Μαΐου 2013, 17:08 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑ

  1)Ένας ΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (αλλιώς πρέπει να τους πώ, αλλά εντάξει….) 4 ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ!
  2) Απο το 2009 έπρεπε να έχουν ΑΠΟΛΥΘΕΙ (και όχι κολπάκια στύλ εφεδρείας-πρόωρων συνταξιοδοτήσεων-μετακινήσεων κ.λ.π), 300.000 κρατικοί «εργαζόμενοι»
  3) Εγώ ο άνεργος του ιδιωτικού τομέα,ενώ περίμενα απο ένα σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης (σκέτη κοροιδία), να πάρουμε 500 ευρώ (τα οποία έχω ήδη χαλάσει,σε εισιτήρια-δανεικά) για να κάνω Πάσχα, και ενώ έχουν περάσει 5 μήνες ΑΚΟΜΑ ΤΑ ΠΑΙΡΝΩ!
  4) Με ποιό δικάιωμα ένω δεν έχω να φάω, ο ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (νομίζω κρατικοδίαιτος είναι και αυτός) και κάθε πολιτικός οπαδός των αφισοκολλητών, με υποχρεώνει εμένα να τους συντηρώ; Ας τους πληρώνουν (οι πολιτικοί απο την τσέπη τους)!
  Υ.Σ Και επειδή απένταρος-απελπισμένος, είμαι ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΦΕΛΗΣ, ξέρω οτι δεν θα το δημοσιεύσετε (γιατί δεν σας συμφέρει) Να πείτε στον κ.ΜΑΝΙΤΑΚΗ να μου στείλει ενα μικρό αρνάκι( συμβιβάζομαι) να κάνω και εγώ ΠΑΣΧΑ, και μόλις με πληρώσουν τα 500 ευρώ το ….κράτος τους, θα έρθω ο ίδιος στο υπουργείο να τον ξεχρεώσω! Όχι τίποτε άλλο να μην του έχω και υποχρέωση!
  ΑΝΤΕ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ,ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΝΑ ΕΧΕΤΕ!

 • 2 Μαΐου 2013, 12:50 | Μανώλης

  «επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις προσωπικού με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, η οποία εκδίδεται με βάση τα πορίσματα που περιέχονται στις εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών μονάδων των φορέων της παρούσας παραγράφου και στα σχέδια στελέχωσής τους»…Από ΠΔ ή Nόμο που καθορίζουν θέσεις στα οργανογράμματα περνάμε σε ΚΥΑ ή Αποφάσεις του Υπουργού? Περίεργες αντιλήψεις, πράγματι