Άρθρο 03

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 08:57 | Τσολάκης Βασίλειος

  Θεωρώ ότι όλο το σχέδιο είναι προχειρογραμμένο και δεν αναλύεται ποιός είναι ο απώτερος σκοπός του διαχωρισμού των οχημάτων ειδικής χρήσης. Θα υπάρχει ιδιαόιτερη μεταχείρηση των οχημάτων αυτών?
  Παρακάτω σας δίνω μιά προσπάθεια επαναδιατύπωσης του σχεδίου όπως πιστέυω ότι θα πρέπει να είναιΆρθρο 01
  Ως «ειδικά οχήματα» χαρακτηρίζονται τα οχήματα που προορίζονται για ειδική χρήση και ειδικότερα:
  1. Όλα τα πυροσβεστικά οχήματα που φέρουν μόνιμο εξοπλισμό πυρόσβεσης
  2. Οι κινητές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που εργοστασιακά μεταφέρουν μόνιμο Η/Ζ που λειτουργεί είτε από τον κινητήρα του οχήματος είτε από ιδιαίτερο κινητήρα
  3. Όλα τα νοσοκομειακά οχήματα και ειδικότερα
  α. Τα κινητά ακτινολογικά εργαστήρια.
  β. Τα κινητά χειρουργεία, όλων των ιατρικών ειδικοτήτων.
  γ. Τα ασθενοφόρα είτε απλής μεταφοράς ασθενών είτε τα εξοπλισμένα για παροχή άμεσης βοήθειας
  δ. Τα οχήματα που προορίζονται για δειγματολογικό έλεγχο ή την προληπτική ιατρική
  δ. Τα οχήματα μεταφοράς ΑΜΕΑ
  4. Τα οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά για φωτισμό εξωτερικών χώρων με ειδικούς προβολείς
  5. Τα αυτοκίνητα οχήματα εκπομπής και λήψης ή αναμετάδοσης ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος
  6. Τα αυτοκινούμενα ραντάρ, μετεωρολογικοί σταθμοί και σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
  7. Τα κινητά αρτοποιεία, μαγειρεία και καντίνες
  8. Οι κινητές Τράπεζες.
  9. Όλα τα οχήματα εξυπηρέτησης αεροδρομίων τα οποία κινούνται αποκλειστικά εντός της χώρων των αεροδρομίων και ειδικότερα:
  α. μετατοπιστικά αεροσκαφών
  β. αναβατόρια φαγητών
  γ. αναβατόρια ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες
  δ. αναβατόρια αποσκευών
  ε. μεταφορικές ταινίες αποσκευών
  στ. μετατοπιστικά καροτσιδίων
  ζ. μετατοπιστικά αποσκευών
  η. ανεφοδιαστικά αεροσκαφών με καύσιμα
  θ. ανεφοδιαστικά αεροσκαφών με νερό κ.λ.π.
  ι.Αυτοκινούμενες κλίμακες αεροσκαφών
  κ. Ειδικά διαμορφωμένα λεωφορεία μεταφοράς επιβατών προς το αεροσκάφος
  10. Τα οχήματα εξυπηρέτησης πλοίων και λιμενικών φορτοεκφορτώσεων
  α. μετατοπιστικά βαρέων αντικειμένων τα οποία κινούνται αποκλειστικά εντός των χώρων λιμένων
  β. ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών
  γ. στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων κ.λ.π.
  11. Τα αυτοκινούμενα αναβατόρια οικοσκευών και άλλων αντικειμένων
  12. Τα αυτοκινούμενα κλιμακοφόρα οχήματα
  13. Τα πλυστικά οχήματα οδών, πεζοδρομίων, ρείθρων
  14. Οι αυτοκινούμενες σκούπες οδών
  15. Τα απορριμματοφόρα οχήματα που φέρουν πρέσα για τη συμπίεση απορριμμάτων στερεών αποβλήτων ή ανακύκλωσης αυτών.
  16. Τα οχήματα που φέρουν δεξαμενή για την άντληση μεταφορά και διάθεση είτε καθαρού νερού είτε ακαθάρτων υγρών.
  17. Τα φορτηγά οχήματα που φέρουν μόνιμο εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης ξυλείας, σκραπ, κ.λ.π.
  18. Τα οχήματα που φέρουν μόνιμο εξοπλισμό για τον τεμαχισμό ή θραύση κλαδιών ή τον τεμαχισμό ελαστικών, πλαστικών και άλλων αντικειμένων
  19. Τα μετατοπιστικά τρένων και τα οχήματα με δυνατότητα κίνησης επί οδού και εναλλακτικά επί σιδηροτροχιάς (μέσω κατάλληλου μηχανισμού και ειδικών πρόσθετων τροχών) εξαιρουμένων των περιπτώσεων μεταφοράς εμπορευμάτων
  20. Τα μη επιβατηγά θωρακισμένα οχήματα χρηματοποστολών
  27. Τα οχήματα μεταφοράς άλλων οχημάτων είτε για επισκευή τους (οδικής βοήθειας) είτε δημόσιας τάξης (απομάκρυνσης παρανόμως σταθμευμένων), με συστήματα οπίσθιας ημιανύψωσης (περόνες) ή/και πλατφόρμας (σταθερής ή ολισθαίνουσας), βαρούλκο, υδραυλικό γερανό κλπ.
  21. Τα οχήματα μεταφοράς πάσης φύσης υγρών καυσίμων
  22. Τα διασωστικά οχήματα, σε περιπτώσεις πυρκαγιών, ατυχημάτων, περιβαλλοντικών καταστροφών, τα οποία περιλαμβάνουν σχετικές διατάξεις πάσης φύσεως, π.χ. πλατφόρμα ανυψούμενη με οποιονδήποτε τρόπο, υδραυλικό γερανό κλπ. Εκτός εκείνων που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά ατόμων
  23. Τα κινητά ανακριτικά γραφεία της Ελληνικής Αστυνομίας
  24. Οι αυτοκινούμενοι εκθεσιακοί χώροι πολιτιστικών ή/και εμπορικών εκδηλώσεων, όπως κινητές βιβλιοθήκες, κινητές εκθέσεις/παρουσιάσεις, κινητές μονάδες κινηματογραφικών προβολών ή/και θεατρικών παραστάσεων, κινητές μονάδες διαφήμισης προϊόντων κλπ.
  25. Τα μόνιμα ερπυστριοφόρα οχήματα για ειδικές αποστολές, σε ασταθή εδάφη π.χ. διάσωση, άμεσης επέμβασης της ΔΕΗ
  26. Κάθε άλλο όχημα που δεν κατατάσσεται στις λοιπές κατηγορίες επιβατηγών και μηχανημάτων έργων
  Ο παραπάνω κατάλογος μπορεί να συμπληρώνεται κάθε φορά μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 1 της Κ.ΥΑ. Α3/28010/2345/2008 (ΦΕΚ 992/Β/2008)
  Άρθρο 02
  Αρμόδια Υπηρεσία για την έγκριση τύπου των Οχημάτων ειδικής χρήσεως είναι η Διεύθυνση Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Μηχανικού Εξοπλισμού (Δ13), της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εκτός των ολοκληρωμένων ή πλήρων οχημάτων που διαθέτουν έγκριση τύπου σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46/ΕΚ όπως ισχύει, για τα οποία αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του ιδίου Υπουργείου. Οι εγκρίσεις τύπου από τις ανωτέρω Υπηρεσίες θα χορηγούνται μετά από την έκδοση Κ.Υ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 84 του ΚΟΚ, με την οποία θα ορίζεται κάθε λεπτομέρεια για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης τύπου. Μέχρι την έκδοση της Κ.Υ.Α. αυτής ισχύουν οι μέχρι σήμερα διατάξεις.
  Αρμόδιες Υπηρεσίες για την απογραφή, ταξινόμηση και χορήγηση αδειών και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Οχημάτων Ειδικής Χρήσης είναι οι Δ.Τ.Ε.των Περιφερειών της Χώρας
  Άρθρο 03
  Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

  Σημ. Συντάκτη. Οι αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες) που αποτελούνται από βάση αυτοκινήτου οχήματος με θάλαμο οδηγού πάνω στην οποία είναι συναρμολογημένος μόνιμα ένας αναμεικτήρας σκυροδέματος (μπετονιέρα) και είναι ικανά να εξασφαλίζουν συγχρόνως την παρασκευή και τη μεταφορά του σκυροδέματος.
  (είναι έργων!)
  Τα οχήματα – αντλίες, που προορίζονται για την άντληση στερεών, υγρών ή αερίων, εξαιρουμένων των αντλιών σκυροδέματος που κατατάσσονται στα Μηχανήματα Έργων Υπάρχει λάθος παραπάνω οι αντλίες σκυροδέματος κατατάσσονταν ώς ειδικά οχήματα !!