Έκθεση δημόσιας διαβούλευσης

Το Σχέδιο Νόμου για την αναδιάρθρωση του Ερευνητικού Ιστού (αποτελούμενο από 15 άρθρα και ένα συνοδευτικό κείμενο) αναρτήθηκε προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1128 στις 4 Ιανουαρίου 2012, 13:00 και παρέμεινε ανοικτό σε σχόλια έως τις 30 Ιανουαρίου 2012, 11:59. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης υπεβλήθησαν 72 σχόλια από εμπλεκόμενους φορείς και φυσικά πρόσωπα τα οποία αναλυτικά περιγράφονται στην έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από  εδώ.

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Στις 30 Ιανουαρίου 2012, ώρα 11:59, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια διαβούλευση για την Αναδιάρθρωση του Ερευνητικού Ιστού.
Mε αφορμή το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης, η Γενική Γραμματεία ¨Έρευνας και Τεχνολογίας και το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ευχαριστούν θερμά όσους συμμετείχαν στην δημόσια διαβούλευση για τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται από το ΥΠΔΒΜΘ αναφορικά με τις συγχωνεύσεις ινστιτούτων ή /και ερευνητικών κέντρων.
Ο πλούσιος και εποικοδομητικός προβληματισμός που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα αξιοποιηθεί για την βελτίωση και αναδιαμόρφωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων, με στόχο να αντιμετωπιστούν αδυναμίες που χρονίζουν, όπως ο κατακερματισμός, η έλλειψη κρίσιμης μάζας ερευνητικού δυναμικού, η ανεπάρκεια συντονισμού και να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι διατιθέμενοι πόροι.
Όλες οι απόψεις και προτάσεις που κατατέθηκαν έως τις 30 Ιανουαρίου 2012, αποδελτιώθηκαν και δημοσιοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr). Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι αφενός τα σχόλια που υπεβλήθησαν εκπρόθεσμα θα ληφθούν υπόψη, και ότι αφετέρου η διαβούλευση παραμένει ανοιχτή προκειμένου επιπρόσθετα σχόλια να αξιοποιηθούν στην αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού.

Δημόσια διαβούλευση για την Αναδιάρθρωση του Ερευνητικού Ιστού

Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας είναι μία ανάγκη και πρόκληση, ώστε οι δυνάμεις της ερευνητικής κοινότητας να αποδίδουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στον τομέα της επιστήμης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Ολοκληρώνοντας έναν κύκλο διαβουλεύσεων, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δίνει στη δημοσιότητα μία πρόταση για την αναδιάρθρωση των ερευνητικών κέντρων και των συμπράξεων και συνεργιών τους.

Η πρόταση αντιστοιχεί στην πρώτη φάση αναδιάρθρωσης η οποία για λόγους σταδιακού και ελεγχόμενου μετασχηματισμού εστιάζεται κυρίως στα δημόσια Ερευνητικά Κέντρα και τα Ινστιτούτα που τα απαρτίζουν και που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Στην πρόταση περιλαμβάνεται επίσης η λειτουργική συγχώνευση των κέντρων έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να υπάρξει μια ολοκληρωμένη και έγκυρη ενημέρωση για τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται από το ΥΠΔΒΜΘ αναφορικά με τις συγχωνεύσεις των ινστιτούτων ή /και των ερευνητικών κέντρων και να συγκεντρωθούν και να αξιοποιηθούν κατάλληλα οι απόψεις και θέσεις όλων των εμπλεκομένων και των ενδιαφερομένων.

Ευελπιστώ σε έναν ειλικρινή, τεκμηριωμένο και ουσιαστικό διάλογο. Η ανάγκη αντιμετώπισης αδυναμιών που χρονίζουν, όπως ο κατακερματισμός, η έλλειψη κρίσιμης μάζας ερευνητικού δυναμικού, η ανεπάρκεια συντονισμού και η βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθεμένων πόρων είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Άννα Διαμαντοπούλου