Άρθρο 07:Καταργούμενη διάταξη

Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του νόμου 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156) καταργείται.