Άρθρο 02: Αποστολή του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία

Το ΣΕΠΟΠ είναι άτυπο συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και σκοπό έχει την υποβοήθησή του στην άσκηση της ακολουθούμενης πολιτικής για την παιδεία. Στην αποστολή του συμπεριλαμβάνεται η πρόταση γνώμης ή συμβουλών τόσο για την αποτίμηση της έως τώρα ασκούμενης πολιτικής στην εκπαίδευση, όσο και στη διαμόρφωση και υλοποίηση νέων πολιτικών.
Το ΣΕΠΟΠ μπορεί να εκφράζει απόψεις στην ασκούμενη πολιτική για όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και να προτείνει γενικές θέσεις για τον τρόπο και την υλοποίηση αυτής, να προσδιορίζει τις προτεραιότητες, τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ενδεχομένως τις απαιτούμενες δράσεις και τα μέσα εκτέλεσης αυτής.