Άρθρο 06: Θέματα Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ Α’42) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α’24), μετά το τρίτο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: «Επίσης, οι Ιεροδιδάσκαλοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, να διδάσκουν μαθήματα θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης (συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας της Αραβικής γλώσσας) στα μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια της Θράκης, εφόσον έχουν τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, έστω και αν δεν κατέχουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια». Στην αυτή παράγραφο του άρθρου 36, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Τα σχετικά με την επιλογή των Ιεροδιδασκάλων που θα διδάξουν στα μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια της Θράκης τα μαθήματα θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης, ο καθορισμός των μαθημάτων, η διδασκαλία και γενικώς όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες, θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ Α’42), προστίθεται η φράση «ή απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ που έχουν εμπειρία διδασκαλίας του Κορανίου.»
3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 37 ν.3536/2007 (ΦΕΚ Α΄42), επαναδιατυπώνεται ως εξής : «Σε περίπτωση που ο Ιεροδιδάσκαλος αποδεχθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε σχολείο ή σε μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο της Θράκης, σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου, τεκμαίρεται ότι τροποποιείται ανάλογα η σύμβαση εργασίας με σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών, με αντίστοιχη μείωση της απασχόλησης του στα τεμένη όπου τοποθετήθηκε.»
4. Στο τέλος του άρθρου 37 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α’42) προστίθεται νέα παράγραφος 5, ως εξής: «5. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη των σχετικών αναγκών και κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1, δύναται να παρατείνεται προσωρινά η ισχύς της σύμβασης εργασίας των υπηρετούντων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ιεροδιδασκάλων. Οι παραταθείσες συμβάσεις λήγουν αυτόματα, άνευ καμίας διατυπώσεως και χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης, από την ημερομηνία έκδοσης της υπουργικής απόφασης περί πρόσληψης των επιτυχόντων που έχουν επιλεγεί κατόπιν της δημόσιας προκηρύξεως, θεωρούμενης της ημερομηνίας αυτής και ως συμβατική ημερομηνία λήξεως της ισχύος τους. Σε κάθε περίπτωση, η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα μήνες.»
5. H περίπτωση γ) του άρθρου 38 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α΄42), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24), αντικαθίσταται ως εξής: «γ) ένα μέλος Δ.Ε.Π ειδικευμένο στις Ισλαμικές σπουδές ή έναν πτυχιούχο Α.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή έναν απόφοιτο της ΕΠΑΘ, με τον αναπληρωτή του».
6. Οι συμβάσεις των ιεροδιδασκάλων που καταρτίστηκαν εντός του έτους 2013 συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τη πάροδο των εννέα (9) μηνών, κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του ν. 3536/2007.