Άρθρο 03: Οργάνωση-Λειτουργία

Το ΣΕΠΟΠ συγκαλείται δύο φορές τον χρόνο και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Αρμόδιος για την λειτουργία του ΣΕΠΟΠ ( καθορισμός ημερήσιας διάταξης, ενημέρωση των μελών αυτού κλπ) είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος επιπλέον θα ασκεί και καθήκοντα γραμματέα του οργάνου.
Για την γραμματειακή υποστήριξη του ΣΕΠΟΠ, ο γραμματέας αυτού μπορεί να επιλέγει από ένα (1) έως τέσσερα (4) άτομα από το διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Για την λειτουργία του ΣΕΠΟΠ δεν επιτρέπεται καμία οικονομική δαπάνη που να βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.