Άρθρο 04: Επιπλέον μοριοδότηση μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες

Μετά το άρθρο 4 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71) προστίθεται άρθρο 4Α ως ακολούθως:
«Από το σχολικό έτος 2014-2015 πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία μόνιμων εκπαιδευτικών που διανύεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) διδακτικών ετών, σε δημόσιες σχολικές μονάδες, οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ & Ι΄ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ΙΑ΄ & ΙΒ΄ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ΠΔ 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄), υπολογίζεται στο διπλάσιο για τον υπολογισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης.
Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των οργανικών κενών των σχολικών μονάδων των ανωτέρω κατηγοριών με τις γενικές διατάξεις, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκπαιδευτικών για διορισμό στις εν λόγω σχολικές μονάδες, κατά τη σειρά κατάταξής τους στους ισχύοντες πίνακες . Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται σε εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, δεσμεύονται να υπηρετήσουν στις οικείες σχολικές μονάδες επί μία τουλάχιστον συνεχή διετία, απαγορευομένης απολύτως και για οιποιονδήποτε λόγο της αποσπάσεως, μεταθέσεως ή μετατάξεώς τους από τις μονάδες αυτές.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»