Άρθρο 01: Συμβούλιο Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία (ΣΕΠΟΠ)

Συστήνεται διαρκές Συμβούλιο Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία (ΣΕΠΟΠ) που αποτελείται από τους διατελέσαντες Υπουργούς Παιδείας και προεδρεύεται από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η συμμετοχή των προαναφερομένων προσώπων είναι οικειοθελής.