Άρθρο 05: Επιπλέον μοριοδότηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες

Μετά το άρθρο 5 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71) προστίθεται άρθρο 5Α ως ακολούθως:
«Από το σχολικό έτος 2014-2015 πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δημόσιες σχολικές μονάδες, οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ & Ι΄ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ΙΑ΄ & ΙΒ΄ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ΠΔ 50/1996 ( ΦΕΚ 45 Α΄) υπολογίζεται στο διπλάσιο για τη διαμόρφωση των τελικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, που προβλέπονται στο άρθρο 3. Η εν λόγω υπηρεσία υπολογίζεται στο διπλάσιο και για τον υπολογισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης με την επιφύλαξη του χρονικού περιορισμού του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4Α.
Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων των ανωτέρω κατηγοριών με τις γενικές διατάξεις, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκπαιδευτικών για πρόσληψη στις εν λόγω σχολικές μονάδες, κατά τη σειρά κατάταξής τους στους ισχύοντες πίνακες .
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»