Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Σύνοψη Αρχών Σχεδίου Νόμου για την Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης

Στις 4 Ιουλίου 2010, το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τη Σύνοψη Αρχών του Σχεδίου Νόμου για την Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης. Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, η οποία έληξε στις 11 Ιουλίου 2010, κατατέθηκαν απόψεις και προτάσεις (92 σχόλια) από συνολικά 8 φορείς και 49 μεμονωμένα άτομα.

Τα σχόλια που κατατέθηκαν βασίστηκαν στις παρακάτω επτά κατευθυντήριες ερωτήσεις:

  1. Ποιους στόχους κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να επιδιώκει το Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου Μάθησης;
  2. Τι προτείνετε για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της αποκέντρωσης της διά βίου μάθησης στις Περιφέρειες και στους Δήμους;
  3. Πώς κρίνετε την προβλεπόμενη από το σχέδιο νόμου διοικητική αρχιτεκτονική του συστήματος διά βίου μάθησης;
  4. Πώς αξιολογείτε την πρόβλεψη του Προγράμματος Εφαρμογής του Νόμου;
  5. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πιο σημαντικά κίνητρα για την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης στη χώρα μας;
  6. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αποτελεσματική συγκρότηση του συστήματος αξιολόγησης και παρακολούθησης του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου μάθησης;
  7. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα στοιχεία εκείνα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση της παιδαγωγικής επάρκειας ενός εκπαιδευτή ενηλίκων;

Η Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Σύνοψη Αρχών Σχεδίου Νόμου για την Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης αποτελείται από δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται το κύριο μέρος της Έκθεσης όπου συνοψίζονται τα σχόλια που κατατέθηκαν. Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από το Παράρτημα στο οποίο αναφέρονται οι φορείς, οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση.

Κατεβάστε την Έκθεση της Δημόσιας Διαβούλευσης (3530)

Δημόσια Διαβούλευση για το «Σχέδιο Νόμου για την ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης»

Σε ένα περιβάλλον παγκόσμιου ανταγωνισμού και πληθυσμιακών μετακινήσεων, πολύ περισσότερο μάλιστα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες των πολιτών αποτελούν σημαντικότατο παράγοντα για την οικονομία μιας  χώρας. Ταυτόχρονα, η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου των πολιτών μέσω της εδραίωσης μιας γενικής κουλτούρας μάθησης από την προσχολική ηλικία ως την τρίτη ηλικία δε συνδέεται μόνο με την οικονομική ευημερία σε προσωπικό και εθνικό επίπεδο αλλά και με άυλα αγαθά όπως είναι η κοινωνική συνοχή μιας χώρας και η δημιουργία συνειδητοποιημένων και ενεργών πολιτών.

Σε αυτούς τους δυο στόχους αποσκοπεί η νέα πολιτική για τη διά βίου μάθηση, οι βασικές αρχές της οποίας τέθηκαν το Φεβρουάριο σε δημόσια διαβούλευση: στην προώθηση της απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και στη δημιουργία ενημερωμένων και ενεργών πολιτών.

Το σχέδιο νόμου που τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση προωθεί μια ολιστική ιδέα της διά βίου μάθησης και εστιάζει στην ανάπτυξή της  στη βάση δυο συγκεκριμένων  πολιτικών επιλογών:

  • Αλλαγή του διοικητικού μοντέλου οργάνωσης με πέρασμα από ένα συγκεντρωτικό και άκαμπτο σύστημα διά βίου μάθησης σε ένα αποκεντρωμένο και ευέλικτο Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου Μάθησης διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα σε όλες τις συνιστώσες της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εισροές, διαδικασίες, εκροές).
  • Θέσπιση κινήτρων για τη συμμετοχή σε κάθε είδους δραστηριότητες διά βίου μάθησης  με βασικότερο τη δυνατότητα αναγνώρισης και πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης μέσω της δημιουργίας Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Σας καλώ να συμμετάσχετε με δημιουργική διάθεση και συνεργατικό πνεύμα στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου για την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης στη χώρα μας. Ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση.

Άννα Διαμαντοπούλου