Άλλες προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του θεσμού του μέντορα;

Άλλες προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του θεσμού του μέντορα;

 • 15 Δεκεμβρίου 2010, 01:10 | Ελένη Κοφίνη

  Είναι καλό ο μέντορας να έχει τη δυνατότητα να επιμορφώνεται για ένα ως δύο χρόνια σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, ανάλογα με την ειδικότητα και την επιθυμία του, ώστε να έρχεται σε επαφή με τις εξελίξεις στον επιστημονικό του τομέα και να μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός στη δουλειά του.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 13:21 | ΧΑΤΖΗΒΕΗ ΜΕΡΟΠΗ

  1.Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία, κάποια στα ελληνικά και τα περισσότερα στα αγγλικά που μιλούν για την τέχνη του να είσαι μέντορας και πώς παρέχεις συμβουλευτική καθοδήγηση σε άτομα ή ομάδες. Θεωρώ αναγκαία την επιλογή κάποιων από αυτά ή σχετικών άρθρων, τα οποία να προστεθούν στην επιμόρφωση που θα λαμβάνουν οι υποψήφιοι μέντορες.
  2. Θα πρότεινα η αξιολόγηση να μην γίνεται μόνο στο τέλος, αλλά και κατά τη διάρκεια του έτους. Έτσι οι υποψήφιοι μέντορες θα είναι σε εγρήγορση, αλλά και θα λυθούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να αναπτυχθούν. Είναι κρίμα να φτάσει στο τέλος η σχολική χρονιά για να φθάσουμε στο συμπέρασμα πως μια σχέση μέντορα-νέου δασκάλου δεν λειτούργησε καλά. Η διαμορφωτική αξιολόγηση εξασφαλίζει τη διατήρηση της υγείας της σχέσης και κρατά ενεργά και τα δύο μέλη κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.
  Συνολικά όλα όσα καταγράφονται ως τώρα για το θεσμό είναι ιδιαίτερα αξιόλογα. Όπως πάντα ισχύει στην εκπαίδευση, οι άνθρωποι που θα ζωντανέψουν τελικά όσα περιγράφονται και θα αποτελέσουν μέντορες για τους νέους εκπαιδευτικούς, θα καθορίσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του νέου θεσμού.

 • o Η παρακολούθηση της πορείας της μεντορικής σχέσης πρέπει να γίνεται από το διευθυντή. Προτείνεται η καθιέρωση τακτικής συνάντησης μέντορα, νέου εκπαιδευτικού και διευθυντή. Αν στο σχολείο υπάρχουν πολλοί νεοδιορισμένοι, άρα και μέντορες, θα μπορούσε να καθιερωθεί και κοινή συνάντηση για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πορεία της μεντορικής σχέσης. Προτείνεται οι συναντήσεις αυτές να είναι θεσμοθετημένες και υποχρεωτικές.
  o Ο μέντορας μετά την επιλογή του θα πρέπει να συμμετέχει σε σεμιναριακού τύπου πρόγραμμα κατάρτισης, στο οποίο θα επιμορφωθεί σε ένα πλήθος ζητήματα, όπως:
   εκπαίδευση ενηλίκων
   επιτυχή αντιμετώπιση των σταδίων από τα οποία περνά ο πρωτοδιόριστος, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία
   αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικώς και αξιολόγηση / ανάλυση δειγματικής διδασκαλίας ειδικώς
   τεχνολογίες ΤΠΕ
   σχέδια μαθήματος, αξιολόγηση μαθήματος
  o Στο ίδιο πρόγραμμα κατάρτισης (σαφώς μικρότερης όμως διάρκειας) πρέπει να συμμετέχει και ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της συνεργασίας και γενικότερα της σχέσης μέντορα-νεοδιορισμένου εκπαιδευτικού.
  o Μετά την επιμόρφωση, τόσο ο μέντορας όσο και ο νεοδιορισμένος εκπαιδευτικός θα μπορούσαν να ενταχθούν σε κατάλληλα δίκτυα εξ αποστάσεως συνεχιζόμενης κατάρτισης και επικοινωνίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που αφορούν τον καθένα ξεχωριστά. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να δημιουργηθεί μια δυναμική ηλεκτρονική κοινότητα ανταλλαγής απόψεων με σημαντική προσφορά στην εκπαιδευτική κοινότητα. Εμπειρίες από την εφαρμογή του θεσμού, ιδέες καινοτόμες αλλά και συγκεκριμένο πρόσθετο διδακτικό υλικό μπορούν να ανταλλάσσονται στο forum αυτό.
  o Ο νεοδιορισμένος πρέπει να έχει άλλο μέντορα την 1η χρονιά και άλλον τη 2η. Ο μέντορας της 1ης χρονιάς παραδίδει αναλυτική έκθεση πεπραγμένων – αξιολόγησης (βάσει συγκεκριμένης φόρμας – υπoδείγματος) στο μέντορα που θα οριστεί για τη 2η χρονιά. Θεωρούμε ότι η πρακτική αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εξασφαλίζει αντικειμενικότητα αλλά βοηθά και το νέο εκπαιδευτικό να δει διαφορετικές προσεγγίσεις στα ίδια θέματα.
  o Ο ορισμός του μέντορα για κάθε νεοδιορισμένο εκπαιδευτικό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την 1η Σεπτεμβρίου, ώστε να υπάρχει χρόνος πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, για να ξεκινήσει έγκαιρα η – ευεργετική για το νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό – αλληλεπίδρασή του με το μέντορα.

  Κύρια αποστολή του μέντορα, όπως αναλυτικά αναπτύχτηκε παραπάνω, είναι η παροχή πρακτικής βοήθειας στο νεοδιορισμένο εκπαιδευτικό. Ωστόσο είναι προφανές ότι από τη στενή του συνεργασία με το νέο συνάδελφο θα προκύψουν πολλά και σημαντικά στοιχεία για την πρακτική ικανότητα και επίδοση στην τάξη του νεοδιορισμένου. Κατά την άποψή μας τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συνεκτιμηθούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του.

  Ο μέντορας θα έχει αποκτήσει εκ των πραγμάτων αρκετά σαφή άποψη για τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να χειριστεί την τάξη και να εκτελέσει με επιτυχία τα διδακτικά του καθήκοντα. Είναι σαφές ότι οι εκτιμήσεις αυτές πρέπει να έχουν σημασία στην τελική αξιολόγηση του νεοδιορισμένου εκπαιδευτικού. Αυτό πρέπει να γίνεται όμως σε ένα πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι η συμμετοχή του μέντορα στην αξιολόγηση δεν πρέπει να επισκιάζει το ρόλο του στην υποστήριξη του νέου εκπαιδευτικού να ενταχθεί επιτυχώς στη σχολική κοινότητα. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία της τελικής αξιολόγησης του νεοδιορισμένου εκπαιδευτικού είναι εξόχως σημαντική και πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής διαβούλευσης. Εκφράζουμε όμως την άποψη ότι πρέπει να προβλέπεται, σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, ο αποκλεισμός του εκπαιδευτικού από το διδακτικό έργο. Άποψή μας είναι ότι ο εκπαιδευτικός που κρίνεται ανεπαρκής για διδακτικό έργο με την όποια πλήρη, συστηματική και αντικειμενική διαδικασία αξιολόγησης θεσπιστεί, θα πρέπει να απομακρύνεται, όπως προβλέπεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η επιλογή της απασχόλησής του σε διοικητική θέση έχει κατά την άποψή μας τα εξής τρία προβλήματα:
  – ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί διοικητική θέση δεν έχει κανένα κίνητρο, για να αποδείξει την ικανότητά του στη διδασκαλία, από τη στιγμή που θα αμείβεται το ίδιο για δουλειά γραφείου
  – ο εκπαιδευτικός επιλέχτηκε για διδακτικό έργο με κριτήρια που αξιολογούν την καταλληλότητά του γι’ αυτό (ΑΣΕΠ). Δεν έχει καμία κατάρτιση ή εκπαίδευση για την αποτελεσματική άσκηση διοικητικών καθηκόντων. Σε περίπτωση που πρέπει να ασκήσει τέτοια καθήκοντα, πρέπει τουλάχιστον να προβλεφθεί η κατάρτισή του γι’ αυτά.
  – Σε αυτή την περίπτωση οι αμοιβές των διοικητικών υπαλλήλων θα εξομοιωθούν με αυτές των εκπαιδευτικών, αν και σήμερα στην αγορά οι διοικητικοί υπάλληλοι αμείβονται σημαντικά χαμηλότερα. Η κάλυψη των διοικητικών αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας θα μπορούσε να γίνει αποτελεσματικότερα με προκήρυξη ειδικών θέσεων.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 13:07 | Νικόλαος Χερουβείμ

  Ο εκπαιδευτικός έχει συχνά δυσκολίες γιατί είτε ο μαθητής δεν έχει ενδιαφέρον σε αυτό που γίνεται μέσα στην τάξη του είτε επειδή τον απασχολούν προβλήματα που φέρει από το σπίτι. Το σύστημα, όπως είναι σήμερα, δεν αφήνει τον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιήσει τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την δίψα για έρευνα που έχει ο μαθητής σε αυτές τις ηλικίες, ούτε βοηθάει τον μαθητή να ξεπεράσει τυχόν άλλα προβλήματα. Είναι ανάγκη να γίνουν πολλές αλλαγές και σίγουρα δεν μπορούν να μην εισακουσθούν οι γνώμες των ανθρώπων που περνούν ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους μέσα στην αίθουσα με τα παιδιά. Αν οι αλλαγές αυτές είναι καλά μελετημένες, θα βρεθούν λύσεις και όχι μόνο επί χάρτου αλλά και στην πράξη.
  Ο θεσμός του μέντορα, είναι πιστεύω, μία αναγκαιότητα στο σημερινό σχολείο. Όχι μόνο για τον εκπαιδευτικό αλλά και για τον μαθητή .
  Θα μπορούσαν να ορισθούν έξι μέντορες σε κάθε Γυμνάσιο – Λύκειο (ένας για κάθε τάξη) και τρεις σε κάθε δημοτικό (ένας για κάθε δύο τάξεις).
  Μέντορας θα μπορούσε να είναι κάποιος που θα είχε κάποια χρόνια εμπειρίας στο σχολείο και πραγματικά αγαπάει αυτό που κάνει. Θα ήταν αυστηρός εάν απαιτείται αλλά δεν θα δίσταζε να ενθαρρύνει και να επιβραβεύει τα παιδιά όταν το αξίζουν, κάποιος που θα είχε τον σεβασμό των παιδιών.
  Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί που θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτή την ευθύνη σε κάθε σχολείο.
  Ο μέντορας θα είχε δύο ώρες διδασκαλίας λιγότερο από το κανονικό ωράριο. Τις δύο αυτές ώρες, θα αναλάμβανε άλλα καθήκοντα πέρα από τη διδασκαλία. Συγκεκριμένα θα μπορούσε,
  1. Να βλέπει τυχόν παιδιά που δημιουργούν προβλήματα στην τάξη, να συζητεί μαζί τους μετά από πρόταση του καθηγητή ή του δασκάλου και να τους προτείνει λύσεις .
  2. Να οργανώνει διαγωνισμούς προόδου μεταξύ των τμημάτων της ίδιας τάξης αλλά και μεταξύ των διαφορετικών τάξεων του ίδιου σχολείου.
  3. Οπωσδήποτε να συνεργάζεται με τον δάσκαλο ή τον καθηγητή της κάθε τάξης .
  4. Να συνεργάζεται με τον διευθυντή του σχολείου κλπ.

  Όσο αφορά τον μέντορα για τον εκπαιδευτικό, ας ορισθεί ξανά ο ρόλος του σχολικού συμβούλου ώστε να υποστηριχθούν τόσο οι νέοι όσο και οι παλαιοί εκπαιδευτές, και γιατί όχι και οι μαθητές. Για παράδειγμα.

  1. Ο σχολικός σύμβουλος θα μπορούσε να αναλάβει μία τάξη για ένα μικρό προκαθορισμένο διάστημα έπειτα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός ,νέος ή μη, θα ήταν χρήσιμο να παρακολουθεί την διδασκαλία . Θα μπορούσαν να ακολουθήσουν συζητήσεις γύρω από την παρουσίαση του μαθήματος. Τι προσπάθησε να κάνει ο σύμβουλος, τι τελικά κατάφερε και πως κράτησε την προσοχή και το ενδιαφέρον των παιδιών.
  2. Κατά καιρούς, ο σχολικός σύμβουλος θα μπορούσε να οργανώσει πρωινά εργασίας όπου θα δούλευαν και θα συζητούσαν με άνεση 5-10 εκπαιδευτικοί από διάφορα σχολεία. Όσο οι εκπαιδευτικοί βρίσκονταν στο εργαστήριο, άλλοι σχολικοί σύμβουλοι θα μπορούσαν να αναλάβουν τις τάξεις τους στα σχολεία.

  Οι αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν είναι πολλές αλλά προκειμένου να γίνουν πρέπει να απελευθερωθούν οι εκπαιδευτικοί από τις αγκυλώσεις του συστήματος. Ας σεβαστούμε τη πολύ καλή δουλειά που γίνεται στα σχολεία παρά όλες τις δυσκολίες και τα πρακτικά προβλήματα που υπάρχουν καθημερινά. Είμαι της γνώμης ότι στήριξη χρειάζονται όλοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές. Τα πολιτικά πρόσωπα έρχονται και φεύγουν, οι εκπαιδευτικοί ξοδεύουν τη ζωή τους κοντά στα παιδιά μας. Ας τους στηρίξουμε.

 • Θεωρώ απαρέτητο τον θεσμό του μέντορα.Προτείνω την συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής της μεντορικής σχέσης στο σχολείο από κάποιο θεσμικό όργανο ,για την στήριξη και συνεχή ανατροφοδότηση του μέντορα με τους επιμορφωτές του ώστε ο μέντορας να καταστεί αποτελεσματικός .Κάτι ανάλογο εφαρμόζεται στην Κύπρο πριν από τρία χρόνια.Την εισαγωγική επιμόρφωση των μεντόρων έχει αναλλάβει το ΠΙ καθώς και την συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής της μεντορικής σχέσης στο σχολείο.

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 13:18 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης- Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

   Να μην είναι ο διευθυντής του σχολείου
   Να μην αξιολογεί
   Ουσιαστικά να δημιουργηθεί μια νέα βαθμίδα στην εκπαίδευση, αυτή του μέντορα του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού, με βάση όλες τις προαναφερθείσες προτάσεις

 • 11 Δεκεμβρίου 2010, 21:44 | ΠΙΣΣΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

  Επί πλέον να έχει το δικαίωμα να ζητεί παιδοψυχολόγο σε συνεργασία με τον πρωτοδιόριστο σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις μαθητών για να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα και όχι για το τιμωρώ

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 11:32 | Πιανίστας

  O μέντορας είναι η Τελική Λύση για όσους κατάφεραν να ξεφύγουν απ την Τρεμπλίνκα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 00:56 | ΜΑΡΙΑΝΘΗ Δ

  1. Δεν γνωρίζω ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου, αλλά πιστεύω ότι αυτός πρέπει να επιβαρυνθεί με νέες υποχρεώσεις και να προσφέρει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες όποτε τις έχουν ανάγκη οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί.
  2. Οι ειδικές ανάγκες που διαμορφώνονατι σε κάποιο τμήμα απορρέουν από το χαρακτήρα και την ικανότητα διαχείρισης του εκάστοτε εκπαιδευτικού. Αυτό, πώς είναι εφικτό να το διορθώσει ο μέντορας? Ποιός εγγυάται ότι θα ακολουθήσει/συμβουλέψει για την πιο αποτελεσματική πρακτική? Οι κοινωνικές αλλαγές και η κουλτούρα των νέων μαθητών ίσως είναι πιο κοντά με τις εμπειρίες και τις σπουδές των νεότερων εκπαιδευτικών, και επομένως απλά το κριτήριο της προϋπηρεσίας του μέντορα να μην είναι επαρκές. Εδώ πολλές φορές, παρά την σχετική εμπειρία δεν είναι ικανή ούτε η διεύθυνση του σχολείου να γνωρίζει στοιχειώδη προβλήματα των επιμέρους τμημάτων. Γιατί να τα γνωρίζει και μάλιστα να έχει την ικανότητα να τα αναλύει και να τα επιλύει ο μέντορας? Για να μπορεί να είναι αποτελεσματικός ένας τέτοιος ρόλος, ίσως θα πρέπει απλά να διορισθεί σε κάθε σχολείο ένας επιστήμονας ψυχολόγος και μόνο αυτός να δώσει σοβαρές κατευθύνσεις σε δύσκολα θέματα που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιο ή ομάδα παιδιών.
  3.Τέλος, μια παρατήρηση που την έχω θέσει ξανά στο υπουργείο και είναι άσχετη με την παρούσα διαβούλευση: ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΕΝΤΑΞΕΤΕ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟ SITE ΣΑΣ? ΔΗΜΙΟΎΡΓΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΝΈΟ SITE, ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΚΟΜΑ… Μήπως θα πρέπει να φροντίσετε και εσείς για το δικό σας μέντορα?

 • Μέντωρα θα χαρακτήριζα
  έναν εκπαιδευτικό που κατάφερνε να »δαμάσει» και να βάλλει σέ ροή εκπαιδευτική μια τάξη με τσιγγάνους ή ένα μειονοτικό σχολείο όπως η Χαρά Νικοπούλου.
  Εναν εκπαιδευτικό που η τάξης του αναπτύσσει ιδιαίτερες κοινωνικές διακρίσεις με τήν δική του κατεύθυνση.
  Εναν εκπαιδευτικό που οι μαθητές του εχουν ιδιαίτερες μαθησιακές επιδόσεις.
  Εναν εκπαιδευτικό που παράλληλα με την διδασκαλία του αναπτύσσει και προβεβλημένο λογοτεχνικό έργο.

  Γενικώς ο Μέντορας προκύπτει μέσα από μιά κατάθεση έμπρακτης σοφίας κυρίως και συντελεί σέ μια επαύξησή της.Είναι ένας χαρισματικός και ένας φύσει ταλαντούχος παράγοντας, δεν αρκεί μια οποιαδήποτε 5ετής εμπειρία για να γίνει.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 21:41 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Είμαι εκπαιδευτικός σε σχολείο του κέντρου της Θεσσαλονίκης.Εχουμε πολλούς μετανάστες.Από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε την βοήθεια του κέντρου στήριξης εφήβου. μπήκαμε στο πρόγραμμα και κάθε εβδομάδα ερχόταν δύο ψυχολόγοι μεταπτυχιακοί που κάνανε την πρακτική τους άσκηση. τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Αλλά καταλάβαμε ότι χρειαζόμαστε και εμείς στήριξη στήριξη ψυχολογική χρειάζεται ο εκπαιδευτικός. τα παιδιά μετάφέρουν τα προβλήμάτα στο σχολειο και γίνονται επιθετικά ας τα βοηθήσουμε.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 20:33 | Γ.Π.Π.

  Ο θεσμός του μέντορα αρχικά φαντάζει ελκυστικός. Τι το καλύτερο από έναν έμπειρο εκπαιδευτικό ο οποίος θα καθοδηγεί νεοδιόριστους στο δύσκολο δρόμο ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη. Ιδιαίτερα όταν και άλλα κράτη τον έχουν υιοθετήσει! Έχουν όμως έτσι τα πράγματα; Ας δούμε τα όσα προβλέπει το κείμενο διαβούλευσης και ας τα συνδυάσουμε με τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα.
  1. Τυπικά προσόντα. Το κείμενο μιλά για εκπαιδευτικό με μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία. Πώς όμως προσδιορίζεται το μεγάλη; Με τα χρόνια υπηρεσίας; Τη συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις; Ίσως με κάποιου είδους συνδυασμό τους; Ποια βαρύτητα θα έχει κάθε παράμετρος, ιδιαίτερα αν συνδυαστεί και με όσα ακολουθούν (επιστημονικό υπόβαθρο, γνώση της κουλτούρας της περιοχής); Αν, για παράδειγμα, μοριοδοτηθούν τα χρόνια υπηρεσίας θα ακολουθηθούν τα όσα προβλέπονται και για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης όπου δεν υπάρχει διαφορά αν κάποιος έχει 26 ή 36 χρόνια; Και οι καινοτόμες δράσεις; Αν δεν θεωρούνται σημαντικές για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης (δεν μοριοδοτούνται), γιατί θα πρέπει να είναι σημαντικές για έναν ιεραρχικά κατώτερο θεσμό; Φανταστείτε για παράδειγμα ένα Σχολικό Σύμβουλο ή ένα Διευθυντή Εκπαίδευσης που δεν έχει ούτε μία καινοτόμο δράση στο βιογραφικό του και τη σχέση τους με τους μέντορες της περιοχής τους. Αν πάλι πρέπει να μοριοδοτήσουμε τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους δράσεις θα αξιολογούνται το ίδιο η απλή εκπόνηση και εκτέλεση ενός απλού προγράμματος με την διευθυνση πιο σύνθετων όπως για παράδειγμα τα προγράμματα του ΕΙΝ; Το ύψος της μοριοδότησης θα καθοριστεί χαμηλά ή ψηλά (θα συμβαίνει δηλαδή ότι παρατηρείται και στις υπόλοιπες επιλογές στελεχών όπου τα επιπλέον πτυχία πλην του πρώτου, μοριδοτούνται ελάχιστα έως καθόλου (το τρίτο για παράδειγμα πανεπιστημιακό πτυχίο); Και πώς όλα τα παραπάνω θα πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα και διδακτική επάρκεια του υποψήφιου μέντορα; Η εκπόνηση μιας σειράς προγραμμάτων Αγωγής Υγείας ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δείχνουν απαραίτητα και έναν επαρκή εκπαιδευτικό, τη στιγμή μάλιστα που το ΔΕΠΠΣ δεν είναι κυρίως διαθεματικό; Με ποιον τρόπο θα αξιολογηθεί το υπόλοιπο κομμάτι της παρουσίας του εκπαιδευτικού στην τάξη; Ακόμα πιο δύσκολη είναι η διαπίστωση του βαθμού της «γνώσης της τοπικής κουλτούρας». Πρώτα – πρώτα πώς, ποιος και με ποια κριτήρια, καθορίζει την έννοια τοπική εκπαιδευτική κουλτούρα και ιδιαίτερα όταν οι συνεχείς μετακινήσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού (17% κάθε χρόνο)αλλά και των Διευθυντών των σχολικών μονάδων (ως γνωστόν δεν υπάρχει διοικητική συνέχεια μια και που τα στελέχη επανακρίνονται ουσιαστικά εκ του μηδενός κάθε τέσσερα χρόνια και είναι συχνό το φαινόμενο να υποβιβάζονται μετά από μία ή δύο θητείες)δεν επιτρέπουν τη δημιουργία της. Αλλά ακόμα και αν μπορούσε να αποτιμηθεί ποσοτικά μία τέτοια έννοια, τι θα γίνει με όσους μέντορες θα μετακινηθούν; θα πρέπει ουσιαστικά να ξεκινήσουν από την αρχή, εφόσον δεν θα είναι γνώστες της κουλτούρας του προορισμού τους. Επιπλέον, εφόσον η εκπαίδευση ως εφαρμοσμένη δεοντολογική επιστήμη επιτρέπει τη δημιουργία διαφορετικών σχολών σκέψης για το «δέον γενέσθαι» σε αυτήν και κατ’επέκταση για τους ρόλους και τον επιθυμητό τύπο εκπαιδευτικού, πώς θα συντονιστούν μέντορας και καθοδηγούμενος αν ασπάζονται διαφορετικές σχολές σκέψης;
  2. Προϋποθέσεις επιλογής. Η πενταετία (που όπως σωστά παρατηρεί συντάκτης άλλου άρθρου καλύπτεται από πολλούς αναπληρωτές) είναι επαρκής χρόνος για απόκτηση της ζητούμενης εμπειρίας και αν όχι πώς προσδιορίζεται το ελάχιστο χρονικό διάστημα που θα πιστοποιεί εμπειρική επάρκεια; Να σημειωθεί ότι όταν επιδιώκεται υψηλή ποιότητα το «άνοιγμα του παιχνιδιού» απαιτεί να «βάλεις τον πήχη» ψηλά και όχι το αντίθετο. Αλλά και το να διδάσκεις τα δύο προηγούμενα χρόνια μπορεί να είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη στελέχωση αυτού του θεσμού; Ένας/μία εκπαιδευτικός με 6 χρόνια υπηρεσίας κρίνεται ικανότερος από έναν/μία με 32, αλλά με απουσία με αναρρωτική τον προηγούμενο χρόνο; Από κει και πέρα κάθε Σχολικός Σύμβουλος θα επιλέγει στηριζόμενος σε κάποια από τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω (και ποια;)ή θα υπάρχει κοινή αντιμετώπιση από όλους; Οι πίνακες θα είναι ονομαστικοί μόνο ή θα περιλαμβάνουν και την όποια μοριοδότηση (με άλλα λόγια θα υπάρχει διαφάνεια στις επιλογές ή θα παρατηρηθεί ότι συμβαίνει σήμερα κατά την επιλογή των ανώτερων διοικητικών βαθμίδων, όπου κανένας δεν γνωρίζει το πώς, ποιος και γιατί);
  3. Καθήκοντα. Όλα τα καθήκοντα που περιλαμβάνει το κείμενο διαβούλευσης αποτελούν σήμερα καθήκοντα των Σχολικών Συμβούλων. Οι τελευταίοι φαίνεται να απομακρύνονται από εκείνους στους οποίους σήμερα δίνουν κατά προτεραιότητα στήριξη, περιοριζόμενοι σε ρόλο αποδελτιωτή των εκθέσεων που θα καταθέτουν νεοδιόριστοι/ες και μέντορας. Αν ισχύσει κάτι τέτοιο δεν αποτελεί υποβάθμιση του ρόλου τους και αυτό το θέλει η εκπαιδευτική κοινότητα;
  4. Οργανωτικά. Νεοδιόριστοι/ες σήμερα τοποθετούνται κατά κύριο λόγο σε περιοχές με μεγάλο αριθμό ολιγοθέσιων σχολείων και σίγουρα σε ικανή απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Το κράτος, προκειμένου να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες για μέντορες θα πρέπει να απασχολήσει αναλογικά μεγάλο αριθμό υπηρετούντων εκπαιδευτικών, με τουλάχιστον δυσάρεστα αποτελέσματα για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος. Αν αναλογιστεί κάποιος τον αριθμό των μεντόρων αλλά και των μετακινήσεων που αυτοί θα πρέπει να κάνουν (μόνο για το 2ο έτος της σχέσης πάνω από 15) σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Μεσσηνία, η Λακωνία, τα Επτάνησα, θα διαπιστώσει τις δυσλειτουργίες που θα εμφανιστούν σε μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων των περιοχών αυτών. Πρόβλημα που σε μεγάλο βαθμό δεν αντιμετωπίζεται ούτε και στην περίπτωση μαζικών συγχωνεύσεων ή/και καταργήσεων των μικρών μονάδων (μπορεί να καταργηθούν ολιγοθέσια ή μικρά Γυμνάσια ή Λύκεια, όπου αυτό είναι εφικτό, με διοικητικές πράξεις, αλλά δεν μπορούν να κτιστούν και αίθουσες που ίσως λείπουν με την ίδια ταχύτητα). Τέλος, αλλά όχι τελευταίο, σε μια εποχή που μειώνονται κάθε είδους έξοδα, πώς η πολιτεία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το κόστος που συνεπάγεται η δημιουργία ενός νέου θεσμού. όταν για παράδειγμα κόβει στο μισό τις μετακινήσεις των στελεχών εκπαίδευσης προκειμένου να εξοικονομήσει όσα περισσότερα μπορεί;
  5. Σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα: Τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η δημιουργία ενός θεσμού που σχετίζεται με αυτήν πριν η τελευταία πάρει οριστική μορφή είναι μάλλον άκαιρη (σήμερα φαίνεται να διεξάγονται ο διάλογος για το μέντορα όπου υποστηρίζεται ότι οι Β΄και Γ΄ φάσεις της εισαγωγικής επιμόρφωσης στα ΠΕΚ θα συνδυαστούν με το πρώτο έτος του και παράλληλα ένας άλλος για την επιμόρφωση, επομένως και για την εισαγωγική, που μπορεί να οδηγήσει σε κατάργηση των ΠΕΚ). Αλλά και αργότερα θα πρέπει πρώτα να απαντηθούν ερωτήματα, όπως όλα όσα τέθηκαν στις πρώτες παραγράφους αυτού του κειμένου πριν αποφασιστεί η υιοθέτησή του από την πολιτεία.
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Εδώ και χρόνια η ελληνική εκπαίδευση κατατρέχεται από τα ίδια προβλήματα που απασχολούν και την υπόλοιπη κρατική λειτουργία: διοικητική ασυνέχεια (συχνές αλλάγες διοικήσεων που εμποδίζουν τη δημιουργία διοικητικής κουλτούρας ), έλλειψη αξιοκρατίας (νόμοι που «φωτογραφίζουν» πρόσωπα, περιορίζοντας ή αποκλείοντας προσόντα, όπως το ότι το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης δεν αξιολογεί ως προσόν την εκπαίδευση ενηλίκων για τη επιλογή όσων είναι επιφορτισμένοι με αυτό το καθήκον, ακόμα και αν αυτή έχει γίνει από φορείς του, αλλά μοριοδοτεί την συνδικαλιστική συμμετοχή μέσω της παρουσίας σε υπηρεσιακά συμβούλια ), έλλειψη αυτονομίας (ακόμα και όταν αποκεντρώνονται οι διοικητικές αρμοδιότητες το κράτος «φροντίζει» να ελέγχει το ποιοι θα τις υπηρετήσουν στις νέες θέσεις που δημιουργούνται, πολιτικοποιώντας έτσι την διοικητική ιεραρχία και αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο την ύπαρξη δύο παράλληλων προσεγγίσεων: μιας διοικητικής πάνω στην οποία θα έρχεται να «πατήσει» η πολιτική)κ.τ.λ.. Έτσι λαμβάνονται αποφάσεις που η μία αναιρεί το περιεχόμενο της άλλης. Στο χώρο της εκπαίδευσης, για παράδειγμα, ενώ από τη μια το κράτος αυξάνει τα όρια συνταξιοδότησης, εξαντλεί από την άλλη κάθε κίνητρο παραμονής, αφού ο/η εκπαιδευτικός δεν έχει να περιμένει μετά την εικοσαετία ούτε κάποια μείωση ωράρίου (ενώ λογικά τα τελευταία χρόνια θα ήταν κάτι τέτοιο περισσότερο απαραίτητο), ούτε κάποια έμπρακτη επιβράβευση (με μοριοδότηση, για παράδειγμα, όλων των χρόνων υπηρεσίας του και μάλιστα μεγαλύτερη όσο αυτά αυξάνουν).
  Η πολιτεία πρέπει πρώτα να επιλέξει ανάμεσα σε ένα πρότυπο ουσιαστικής διοικητικής και εκπαιδευτικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων, όπου όσοι αποτελούν την εκπαιδευτική κοινότητα θα οργανώνουν τη πορεία τους στη μάθηση, υποβοηθούμενοι από άλλους φορείς της (Σύμβουλους, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήμια) και όπου μέντορας θα είναι δυνητικά κάθε μέλος της κοινότητας αυτής και σε ένα άλλο που θα αφορά κυρίως την ατομική εξέλιξη κάθε εκπαιδευτικού και όχι τη θέση του ανάμεσα στα μέλη της. Ο μέντορας, όπως τουλάχιστον διαγράφεται στο κείμενο διαβούλευσης, αφορά κυρίως αυτό το τελευταίο.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 20:24 | ΣΤΕΛΙΟΣ

  Πολύ καλή η πρόθεση σας να βοηθήσετε τους νεοεισερχόμενους στην εκπαίδευση αλλά για να γίνει κάποιος μέντορας πρέπει πρώτα από όλα να έχει αγάπη για αυτό το λειτούργημα, να έχει αγάπη προς τους νεότερους του για να τους μεταδώσει την εμπειρία του και το κυριότερο να έχει ανεπτυγμένο συναισθηματικό κόσμο για να κάνει αυτό το λειτούργημα. Όμως επιτρέψετε μου να σας προτείνω να α) περάσουν όλοι ανεξαιρέτως όλοι οι εκπαιδευτικοί ασχέτως βαθμίδας από ειδικά σεμινάρια για να μάθουν τις σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης(εσπερινά σεμινάρια) και β) να μάθουν ψυχολογία και κοινωνιολογία για να μπορούν να βοηθούν τους εκπαιδευόμενους και ιδιαίτερα αυτούς που έχουν χαμηλές αποδόσεις στα μαθήματα ή έχουν συμπεριφορά που αποκλίνει από τη φυσιολογική συμπεριφορά των συνομηλίκων των. Όπως θα γνωρίζετε μια και έχετε διδάξει ως καθηγήτρια οι παραπάνω εκπαιδευόμενοι συνήθως αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε προσωπικά είτε οικογενειακά. Θα πρέπει λοιπόν ο εκπαιδευτικός να έχει τα κατάλληλα εφόδια ώστε να αντιμετωπίζει τους εκπαιδευόμενους με τα παραπάνω χαρακτηριστικά και όχι να ρίχνονται στην πυρά γιατί ο εκπαιδευτικός είναι ακατάλληλος για αυτό το λειτούργημα. Γιατί εκτός από το να μεταδώσει τις εξειδικευμένες γνώσεις του θα πρέπει πρώτα να μιλήσει στην καρδιά κάθε εκπαιδευόμενου γιατί κάθε εκπαιδευόμενος είναι μια ξεχωριστή οντότητα και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί.
  Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι χρονοβόρο αλλά είναι καλύτερο από την εφαρμογή του μοντέλου του μέντορα το οποίο θα διαιωνίσει ή μεταθέσει το πρόβλημα.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 20:21 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

  1.ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΛΕΧΘΟΥΝ ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΕΡΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ).
  2.ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.
  3.ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
  4.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 10% ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.
  5.ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΣΕΠ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 16:19 | Γιώργος Τσιφουτίδης

  Ο θεσμός του μέντορα (αγγλιστί tutor) υπάρχει στην αγγλοσαξωνική τριτοβάθμια εκπαίδευση και υπηρετεί τυχόν καθοδήγηση και επιπλέον ακαδημαϊκές ανάγκες των φοιτητών. Ο ρόλος του μέντορα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα θα μπορούσε να είναι αυτός του Σχολικού Συμβούλου.

  Οι προϋποθέσεις θα πρέπει να είναι αυστηρές (π.χ. αρχαιότητα, συνεχής άριστη αξιολόγηση διδακτικού έργου). Μέντορ μπορεί να είναι οποιοςδήποτε ενεργός εκπαιδευτικός, ο οποίος όμως απαραιτήτως θα συνεχίζει να ασκεί διδακτικό έργο και όχι να αποκοπεί από την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

  Θα πρέπει ταυτοχρόνως να επανεισαχθεί ο ρόλος των επιθεωρητών, κατά τα πρότυπα ISO (auditors) ενός συστήματος αξιολόγησης, που θα αξιολογούν το έργο των εκπαιδευτικών. Τότε, στην περίπτωση ανάγκης διορθωτικών κινήσεων για την βελτίωση της απόδοσης ενός υστερούντος εκπαιδευτικού, θα επιλαμβάνεται ο μέντωρ. Το ίδιο μπορεί να γίνεται και για τους νεοεισερχόμενους ως υποβοήθηση στο νέο εργασιακό περιβάλλον.

  Επειδή δυστυχώς πολύς κόσμος βλέπει την εκπαίδευση όχι ως λειτούργημα αγάπης προς τα παιδιά αλλά ως επαγγελματική εφ όρου ζωής εξασφάλιση, με αποτέλεσμα η εκπαιδευτική κοινότητα ως μέσος όρος να υπολείπεται σε ενδιαφέρον εν σχέσει προς το παρελθόν, ο θεσμός αυτός θα πρέπει να υπηρετηθεί από τους ΑΡΙΣΤΟΥΣ των ΑΡΙΣΤΩΝ για πολλά χρόνια.

  Γιώργος Τσιφουτίδης
  Δρ. Μηχανικός Γεωλόγος

  ΥΓ Την λεκτική και κριτική φτώχια των νέων την έζησα σε μεγάλα εργοτάξια όπου ήλθαν φοιτητές ΑΕΙ για τις διπλωματικές τους εργασίες.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 15:59 | ΕΓΔ

  1.Ένας τρόπος να πάρετε απαντήσεις σχετικά με το ερώτημα αυτό είναι να πάτε σε μία από τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, όπου ο θεσμός εφαρμόζεται εδώ και πάνω από μισόν αιώνα, και να δείτε τί προβλήματα παρουσιάστηκαν και πώς λύθηκαν.
  2. Ο θεσμός θα αποδειχθεί εντελώς άχρηστος αν δεν συνδυαστεί με το σύστημα πρακτικής άσκησης των προς εκπαίδευση εκπαιδευτικών, και εαν οι μεντορες δεν έχουν ενεργό ρόλο και ενεργό συμμετοχή στην άσκηση αυτή. Αυτό προϋποθέτει σύνδεση του σχολείου με τις σχολές παραγωγής εκπαιδευτικών με συστηματικό τρόπο, και την δημιουργία όρων συνευθύνης στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μεταξύ σχολών παραγωγής και σχολείου.
  3. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει ένας εκπαιδευτικός ως μέντορας αν δεν είναι στο ίδιο σχολείο με τον νέο εκπαιδευτικό.Τα γειτονικά και όμορα κοκ σχολεία είναι άστοχες ιδέες.
  4. Μην γίνει και σε αυτή την περίπτωση το αιώνιο λάθος: Μην επιλεγούν ως μέντορες οι συνδικαλιστές μόνο και μόνο επειδή θα έχουν μειωμένο ωράριο. Αυτός είναι ο ασφαλέστερος τρόπος να καταργήσετε τον θεσμό πριν τον εισαγάγερε. Μην ξεχνάτε τίέγινε με τους Σχολικούς Συμβούλους, τί γίνεται συνεχώς με τους διευθυντές κοκ.
  5. Η αχίλειος πτέρνα και αυτού του θεσμού βρίσκεται στην επιλογή του μέντορα. Ήδη οι βασικές προϋποθέσεις που ορίζετε είναι τόσο σαθρές που εγγυώνται την σιγουρη αποτυχία του θεσμού. Είναι ανάγκη να κυριαρχήσουν ακαδημαϊκά κριτήρια (σχετικά με ασφαλείς μεταπτυχιακές σπουδές, που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης). Οι περισσότεροι νέοι εκπαιδευτικοί πριν διοριστούν έχουνήδη τυχία μεταπτυχιακών σπουδών. Πώς θα σταθούν οι παληοί εκπαιδευτικοί μποστά τους, μόνο με την ηλικία τους;
  6. Η μείωση ωραρίου του μέντορα θα οδηγήσει στο θάνατο του θεσμού, γιατί όλοι οι γνωστοί και μη εξαιρετέοι κηφήνες στη χώρα μας θα προσπαθήσουν να δράξουν την ευκαιρία να μειώσουν το ωράριό τους. Μια ιδέα θα ήταν μέντορες να είναι μόνον σε εθελοντική βάση! Ίσως θα είναι λίγοι, αλλά τουλάχιστον δεν θα αμφισβητείται η καλή τους πρόθεση και η ειλικρίνειά τους! Ούτε θα απορρίπτονται αυτόματα από τους νέους εκπαιδευτικούς! Ό,τι έχει συνδυαστεί με άμεση ή έμμεση αμοιβή στην εκπαίδευση έχει καταστρατηγηθεί και αποτύχει παταγωδώς.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 13:29 | ΓΚΡΙΤΖΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Δυστυχώς όσο καλές προθέσεις να έχει η κα Υπουργος δεν υπαρχει θεραπέια στους εκπαιδευτικούς. Εχω 3 παιδιά και διαπίστωσα ότι οι εκπαιδευτικοί ειναι αυτοί που παρακινούν τα παιδιά στις καταλήψεις (φέτος ειδικά τους κάνανε και παρατήρηση γιατί τη διέκοψαν) και γενικά στο χάλι που έχουν όλα τα δημόσια σχολεία. Ακόμα και προχθές (μνημόσυνο Γρηγορόπουλου!!!) τους είπαν επι λεξει ότι δεν εχουν όρεξη για μάθημα και τα έδιωξαν τα παιδιά. Δεν τους λείπει λοιπόν ο μέντορας τους λείπει η όρεξη για δουλειά. Γιατι δεν αξιολογούνται και δεν ελέγχονται από κανένα? Γιατί δεν μετράται η συνολική απόδοση του κάθε σχολειου? Να γίνει άρση της μονιμότητας και με παράλληλη εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης του καθενός να δείτε πως θα αρχίσει να δουλεύει το σύστημα. Ούτε φροντηστήρια θα χρειάζονται ούτε μέντορες.

  ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΣΩΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Η ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 12:41 | Μαρία Χάλκου

  Ας αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι Σχολικοί Σύμβουλοι, όχι μόνο στο ρόλο του προσώπου που καθορίζει μαζί με το Διευθυντή τον Μέντορα του Εκπαιδευτικού, αλλά στο ρόλο του ίδιου του Μέντορα. Άλλωστε αυτό δεν είναι το έργο που πρεπει να επιτελούν κατά κύριο λόγο; Ωστόσο, καλό θα ήταν να υπάρξει άμεση φροντίδα από την Πολιτεία και για τη συμμετοχή Ψυχολόγων στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 12:39 | ΝΙΚΟΣ

  ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜ ΤΟΜΕΑ Κ ΒΛΕΠΩ Κ ΕΔΩ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Κ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ (ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ). ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΩ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΑ ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΠΩΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΑΠΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΝΑΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΘΕΣΜΟΣ . ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΛΕΙΠΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ , ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΞΕΠΗΔΗΣΟΥΝ ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΡΟΛΟ. ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΤΙΚΑ . ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Κ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΤΟΝ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟ , ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΔΗΛ. ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΕΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Η ΟΧΙ . Ο ΘΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΚΠ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ;ΑΛΛΩΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΩΣ ΜΕΝΤΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ..

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 12:24 | Tasos Kokogias

  Αγαπητή κ. Υφυπουργέ,

  Πέρα απ’ την αναμφισβήτητη χρησιμότητα του «μέντορα», Θα έπρεπε να δημιουργηθούν οι συνθήκες και οι προυποθέσεις στις Παιδαγωγικές Σχσολές (υποχρεωτικος χρόνος «ειδίκευσης» ή «ασκησης») ώστε να μην είΝαι καν απαραίτητος ο παραπάνω θεσμός.
  Τέλος επειδή η λέξη μέντορας παραπέμπει και σε άλλες σημασίες( έτσι τουλάχιστον έχει επικρατήσει) προτείνω τη χρησιμοποίηση του όρου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ.

 • Η αναλογία των ενδιαφερόμενων μεντόρων, που θα πληρούν και τα απαιτούμενα προσόντα για την υποστήριξη μιας τέτοιας θέσης, είναι πολύ μικρότερη από τον αριθμό των νεοεισεχθέντων εκαπιδευτικών. Η σχέση τους λοιπόν δε μπορεί να είναι ένα προς ένα αλλά πρέπει να δημιουργηθεί ένα πιο κεντρικό όργανο με ανθρώπους που να θέλουν και να μπορούν να συμβουλέυσουν τους νεότερους συναδέλφους τους για τυχόν προβληματισμούς σχετικά με την παιδοψυχολογία ή τις διάφορες εκπαιδευτικές μεθόδους.

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 20:27 | Ελένη Τσέου

  Πιστεύετε δηλαδή πραγματικά ότι ανάγκη μέντορα έχουν όλοι οι νεοεισερχόμενοι εκπ/κοί, ακόμη και αυτοί που αρίστευσαν στις σχολές τους και στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ;
  Δε μηδενίζετε μόνο τη γνώση της σύχρονης παιδ/κής επιστήμης αλλά και τον ενθουσιασμό και το πάθος των νεοεισερχόμενων εκπ/κών, από το οποίο θα μπορούσαν και θα έπρεπε να ωφεληθούν πολλοί έμπειροι εκπ/κοί.
  Δεν έχετε ακούσει τίποτα για τους έμπειρους εκπ/κούς που σκοτώνουν τις νέες ιδέες των νέων συναδέλφων τους γιατί είναι καλύτερες από τις δικές τους; Που απαξιώνουν τη γνώση που αποκτήθηκε στα παν/μια και τους καλούν να ξεχάσουν όσα έμαθαν; που δεν έχουν διάθεση και κίνητρα να εργαστούν; που έχουν απογοητευθεί από τις εχθρικές σχέσεις των συναδέλφων τους;
  Η υποσήριξη των εκπ/κών είναι απαραίτητη για την κινητοποίηση τους και δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στους νεοεισερχόμενους εκπ/κούς αλλά σε όλους, καθώς ο καθένας μέσα στην ιδιαιτερότητα ΤΗς ΣΧΟΛΙΚΉς ΤΟΥ ΜΟΝΆΔΑς αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα (π.χ. συναδελφικών σχέσεων, προβλήματα επικοινωνίας με γονείς, προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών, προσωπικά προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας κλπ) . Δυστυχώς αυτά δε συνδέονται με την ηλικία των εκπ/κών…

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 14:49 | ΣΣ Attiki

  Σε συνέχεια των προηγούμενων σχολίων μου

  Σχόλιο γενικό 3: Ο μέντορας δεν δίνει μόνο αλλά και παίρνει. Η σχέση με το νέο εκπαιδευτικό είναι ισότιμη, γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία και ως co-learning partnership. O νέος εκπαιδευτικός επίσης παίρνει αλλά και δίνει. Είναι σημαντικό για την επιτυχία του προγράμματος να δομηθεί τέτοιας μορφής σχέση, η οποία να αναγνωρίζεται ως τέτοια όχι μόνο από τα δυο εμπλεκόμενα μέλη αλλά και από όλους τους συντελεστές του προγράμματος.

  Σχόλιο γενικό 4: Ο μέντορας είναι απαραίτητο να καθοδηγεί το νέο εκπαιδευτικό να γράφει ένα ημερολόγιο με reflection -το έχει ήδη κάνει και στις προπτυχιακές του σπουδές. Ένα αντίστοιχο τηρεί και ο μέντορας αλλά και ο ΣΣ. Η σύγκριση των ημερολογίων είναι μία ακόμη συνιστώσα στη συνισταμένη της αξιολόγησης.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 14:05 | Mar D

  Πρώτα απ΄όλα χρειάζεται μια σχέση εμπιστοσύνης και ανοιχτής, ειλικιρινής συνεργασίας.Θα πρέπει, λοιπόν, να είναι εκ των προτέρων γνωστές οι επιπτώσεις του έργου του μέντορα στις υπηρεσιακές μεταβολές του εκπαιδευτικού. Γι΄αυτό προτείνονται τα εξής:
  – Διασαφήνιση σχέσης μεταξύ ρόλου μέντορα και διαδικασίας αξιολόγησης & μονιμοποίησης του εκπαιδευτικού. Επανεξέταση σε θεσμικό επίπεδο των συγκεκριμένων διαδικασιών
  – Δυνατότητα αξιολόγησης του μέντορα και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό
  – Δυνατότητα αλλαγής του μέντορα από τον εκπαιδευτικό για λόγους κακής συνεργασίας.
  – Συνεργασία μεντόρων μεταξύ τους για ανταλλαγή απόψεων και συνεχή επικοινωνία με το σχολικό σύμβουλου. Όχι μόνο στη λήξη του έτους υποβολή υπομνήματος
  – Διασαφήνιση σχέσης μεντόρων – σχολικών συμβούλων
  – Ανάπτυξη διαδικασίας αξιολόγησης των μεντόρων για το έργο τους

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 10:04 | mtz

  Ο θεσμός του Μέντορα μάλλον θα πρέπει να συσχετισθεί με την εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (ν.ε.). Ίσως θα έπρεπε να τροποποιηθεί ολόκληρη η διαδικασία της εισαγωγικής επιμόρφωσης. Έτσι μια ιδέα που ίσως θα βοηθούσε και θα εξομάλυνε ή θα εξορθολόγιζε κάπως την υπάρχουσα κατάσταση σε μια κατεύθυνση αποφόρτισης του όλου κλίματος θα ήταν η εξής:
  • Ο ν.ε. διορίζεται την πρώτη χρονιά με δεκαέξι(16) ώρες. Για να μη χαλάσει η σημερινή ρύθμιση, ο κάθε εκπαιδευτικός αλλάζει κατηγορία όσον αφορά την τροποποίηση των ωρών του στη διδασκαλία με ένα χρόνο καθυστέρηση. Οι ώρες του ν.ε. είναι κατανεμημένες σε τέσσερις(4) ημέρες. Η 5η ημέρα (π.χ. κάθε Τρίτη) διατίθεται για πάσης φύσης εισαγωγική επιμόρφωση. Την ημέρα την καθορίζει ο Περιφερειακός Διευθυντής εκπαίδευσης με απόφασή του σε συνεργσία με τα κατά τόπους ΠΕΚ. Όταν η απουσία του εκπαιδευτικού δημιουργεί προβλήματα λειτουργίας του Σχολείου στο οποίο είναι τοποθετημένος, ο Διευθυντής της κάθε Διεύθυνσης κάνει αμοιβαία αλλαγή του ν.ε. με άλλον εκπαιδευτικό της ίδιας περιοχής, με απόφασή του.
  • Οι πρώτες δέκα(10) με δώδεκα (12) εβδομάδες διαθέτονται για την Α’ φάση εισαγωγικής επιμόρφωσης (με 6-ώρα ή 5-ώρα ανάλογα με το πρόγραμμα που εκπονεί το ΠΕΚ). Η επιμόρφωση γίνεται πρωί και μέσα στο ωράριο του Σχολείου.
  • Μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης, έχουμε την Β’ φάση της διαδικασίας. Τώρα, ο Σχολικός Σύμβουλος σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Σχολείων που υπηρετούν οι ν.ε., ορίζουν τις ημέρες που οι ν.ε. θα έχουν την «εκτός σχολείου» ημέρα, έτσι ώστε ο Σχολικός Σύμβουλος να μπορεί να συνεργάζεται με όσο το δυνατό περισσότερους ν.ε. Ο Σχολικός Σύμβουλος ορίζει τον Μέντορα για κάθε νεοδιόριστο με αναλογία (1:1 ή 1:2). Οι τρεις μαζί (ν.ε.-Μέντορας-Σχ. Σύμβουλος) σχεδιάζουν και παρουσιάζουν διδασκαλίες στις τάξεις του Μέντορα και όχι σε λιγότερες από 2 και περισσότερες από 4 εβδομάδες. Στη συνέχεια ο Σχολικός Σύμβουλος «βρίσκει» καινούργιο εκπαιδευτικό, που θα πάρει τη θέση του Μέντορα αν είναι δυνατόν σε άλλη βαθμίδα, σε άλλο σχολείο και με άλλες τάξεις, σε τρόπο ώστε ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός να μπει σε όσο το δυνατόν περισσότερες τάξεις και περισσότερα διαφορετικά Σχολεία (κεντρικά-αγροτικών περιοχών-ΓΕΛ-ΕΠΑΛ κλπ.). Αυτό γίνεται για το διάστημα από Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο και συνολικά για άλλες 12 εβδομάδες.
  • Μετά την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης ο εκπαιδευτικός επιστρέφει στο Σχολείο του προσφέροντας υπηρεσίες σ’ αυτό. Παράλληλα εξασκείται στο να σχεδιάζει διαγωνίσματα αξιολόγησης σχέδια μαθήματος, φύλλα εργασίας κλπ. σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο.

 • 1 Δεκεμβρίου 2010, 13:29 | Ξεν. Ευάγγελος

  Πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για τους εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων – υπάρχουν κι αυτοί, αν το θυμάστε – καθώς θεωρώ πως δεν είναι εύκολο να καλυφθούν, ιδίως στα αντικείμενά τους, από φιλολόγους, μαθηματικούς, κλπ. Απαιτείται η ύπαρξη ξεχωριστών Μεντόρων για κάθε τεχνική ειδικότητα. Αλήθεια, το πρόβλημα των περιοχών με έλλειψη γεωγραφικής συνέχειας (όπως οι νησιωτικές περιοχές) πώς θα ξεπεραστεί, ώστε οι συγκεκριμένες περιοχές που εμφανίζουν την αναγκαιότητα της μεντορικής παρουσίας ιδιαίτερα αυξημένη να καλυφθούν ικανοποιητικά;

 • 1 Δεκεμβρίου 2010, 12:22 | Θάλεια

  Θα πρότεινα τη δημιουργία ενός προσωρινού μητρώου μεντόρων, δημοσιευμένου στο Διαδίκτυο, όπου θα αναφέρονται τα προσόντα των υποψηφίων. Με την έναρξη του θεσμού αυτοαξιολόγηση από τους εμπλεκόμενους και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εργασίας στο Διαδίκτυο (π.χ ένα project που εκπονήθηκε από κοινού, μια συμμετοχή διδακτικής πρακτικής σε κάποιο διαγωνισμό, ένα βίντεο διδασκαλίας).

 • 1 Δεκεμβρίου 2010, 01:39 | Βικεντιος Κ

  Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την αξιολόγηση του έργου «δημιουργίας» μεντόρων.
  Δηλαδή θα κάνουν καλά τη δουλεία τους ή σε συνεννόηση με τον νεοδιόριστο εκπαιδευτικό θα οδηγήσουν σε Ελληνικού τύπου μαγειρέματα των εκθέσεων και τελικά σε απαξίωση τού θεσμού.

 • 30 Νοεμβρίου 2010, 23:43 | Μανώλης

  Συγγνώμη αλλά μέχρι τώρα η καθοδήγηση (και των νέων)εκπαιδευτικών ανήκες στις αρμοδιότητες του Σχολικού Συμβούλου. Τι θα γίνει ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου; θα καταργηθεί;

  Το κείμενο της διαβούλευσης είναι για γέλια. Μόλις από την πρώτη παράγραφο όπου γράφει πως η προσωπική / επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού είναι (λέει) προτεραιότητα του νέου σχολείου διαφαίνεται το δούλεμα!!!

  Κατ’ αρχήν :
  Διευθυντές ή υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και σχολικοί σύμβουλοι, υπεύθυνοι πολιτιστικών και καινοτόμων προγραμμάτων θα μπορούν να είναι μέντορες, ναι ή όχι; Δεν διευκρινίζεται.

  Αν μειώνεται το ωράριο ενός εκπαιδευτικού που αναλαμβάνει μέντορας δυο ώρες την εβδομάδα για κάθε νέο εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει σημαίνει ότι αφού έχει δικαίωμα να αναλάβει έως 5 νέους κάνει 10 ώρες λιγότερες. Δηλάδή κάθε σχολείο που ένας παλιός δάσκαλος του αναλαμβάνει μέντορας σε 5 νέους δασκάλους (στην ευρύτερη περιφέρεια γιατί 5 νέοι στο ίδιο σχολείο αποκλείεται) χάνει 0,5 δασκάλους.

  Αλλιώς κάθε 10 νέοι εκπαιδευτικοί που διορίζονται γεννούν την ανάγκη διορισμού ενός 11ου λόγω των ωρων που θα χαθούν από τους μέντορες τους. Ήτοι όπου χίλιοι διορισμοί χρειάζονται 1100!

  Στα νησιά πως θα λειτουργήσει ο θεσμός; Στα μονοθέσια και ολιγοθέσια; Σε σχολεία της επαρχίας (χωριών) όπου οι αποστάσεις είναι μεγάλες; Διότι ο μέντορας δε θα χάνει μόνο τις ώρες κατά τις οποίες θα είναι με τον νέο εκπαιδευτικό αλλά και πολλαπλάσιο χρόνο και χρήμα στις μετακινήσεις.

  Το κείμενο της διαβούλευσης μιλάει επίσης για αξιολόγηση του θεσμού του μέντορα αλλά ποιος θα την κάνει και πως θα γίνει η αξιολόγηση ούτε κουβέντα.

  Υπολογίστε κύριοι πρώτα το κόστος του νέου θεσμου σε διδακτικές ώρες και σε επιπλέον δαπάνη, βάλτε δυο τρια πραγματάκια στη σειρά και μετά βγάλτε το κείμενο για διαβούλευση. Αυτό το κειμενάκι που βγάλατε μοιάζει να γράφτηκε σε ένα απόγευμα μεταξύ τυρού και αχλαδιού…

 • 30 Νοεμβρίου 2010, 22:29 | Κώστας

  1. Να διασφαλίζεται η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ και η ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ αλλά και η ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ του μέντορα.
  2. Ο μέντορας να έχει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ για πράξεις παραλήψεις (σε θέματα διδασκαλίας) του δασκάλου που «μεντορεύει», αλλιώς είναι σίγουρο ότι δεν θα ενδιαφερθεί. Θα μπορούσε π.χ. να αξιολογηθεί θετικά ο μέντορας αν πάει καλά ο δάσκαλος που «μεντορεύει» αλλά κ αρνητικά σε αντίθετη περίπτωση.
  3. Να εφαρμοστεί και στον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα.

 • 30 Νοεμβρίου 2010, 09:22 | Βοιωτός

  Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν επιστημονικά συμβούλια (όπως σε νοσοκομεία, πανεπιστήμια και άλλοι φορείς) σε περιοχές των νομών (3-4 σε κάθε νομό) που θα εποπτεύουν, θα βοηθούν, θα υποστηρίζουν και θα αξιολογούν τα σχολεία της δικαιοδοσίας τους. Επίσης θα οργανώνουν ομιλίες, συναντήσεις με γονείς, μαθητές και με κατοίκους των περιοχών. Θα πρέπει να είναι αυξημένων προσόντων επιστημονικών και με πλούσιο βιογραφικό.

 • 30 Νοεμβρίου 2010, 09:13 | Δημήτρης

  Θα μπορούσαν οι μέντορες με μειωμένο εκπαιδευτικό ωράριο να σχεδιάζουν, να κατευθύνουν, να αξιολογούν και να βοηθούν την εκπαιδευτική διαδικασία υποκαθιστώντας τους σχολικούς συμβούλους οι οποίοι θα έχουν έναν επιτελικό ρόλο σε αντίθεση με τη σημερινή κατάσταση που δεν είναι εμφανής η παρουσία τους. Προφανώς πρέπει να έχουν επιστημονικά προσόντα και μια πενταετή προϋπηρεσία.

 • 30 Νοεμβρίου 2010, 09:09 | Βοιωτός

  Θα μπορούσε κατ’αναλογία με τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια και άλλους φορείς να δημιουργούνται σε περιοχές νομών επιστημονικά συμβούλια από τους μέντορες οι οποίοι θα είναι αυξημένων προσόντων και θα συντονίζουν τα σχολεία, θα αξιολογούν την πορεία της εκπαίδευσης, θα οργανώνουν ομιλίες, συνεδρίες, συναντήσεις με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς και γενικά θα είναι δρομοδείκτες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με μειωμένο ωράριο και μια μικρή αμοιβή πιστεύω ότι πολλοί ενθουσιώδεις και καινοτόμοι εκπαιδευτικοί θα το ακολουθούσαν.

 • 30 Νοεμβρίου 2010, 01:32 | γιωργος

  ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ… ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΖΑΜΠΑ ΠΑΡΑΔΕΣ……………. ΚΑΛΟΣ ΜΕΝΤΩΡΑΣ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ….. ΦΤΩΧΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΕΡΑ …..ΔΡΟΣΙΑΣ
  Ο ΜΕΝΤΩΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ…………

 • 30 Νοεμβρίου 2010, 00:36 | Τατιάνα Φυσικός

  Υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα στα δημοσια σχολεία! Πρώτα απ’όλα να κοιτάξετε λίγο τις διευθυντικές θέσεις , τις οποίες παίρνουν άνθρωποι συνδικαλιστές, γραφειοκράτες και κυρίως χωρίς όραμα,οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι οι αρμοδιότητές τους είναι πολύ περιορισμένες. Η αρχή για οτιδήποτε δημιουργικό σ’ ένα σχολείο είναι η διευθυνση που πρέπει να εμπνέει και να οδηγεί. Νομίζω επίσης πως οι σχολικοί σύμβουλοι , που ελάχιστα χρήσιμοι έχουν αποδειχθεί, θα μπορούσαν να παίξουν το ρόλο του καθοδηγητή, αν οι ίδιοι ήταν πιο ενεργοί. Τελός πάντων όλοι αυτοί, σύμβουλοι, μέντορες, διευθυντές κλπ θα έπρεπε να παρουσιάζουν έργο και να κρίνονται με βάση αυτό κι όχι απλώς «να υπάρχουν για να υπάρχουν».Ας έχετε επιπλέον υπ’όψην ότι ένα σωρό συνάδελφοι 30, 40 ή και παραπάνω χρονών μπαίνουν στο δημόσιο χωρίς αναγνωρισμένη προυπηρεσία (τα φροντιστηρια δεν αναγνωρίζονται ως προυπηρεσία)και αποκλείονται από την επιλογή ως μεντορές με βάση τα κριτήρια που έχουν συζητηθεί, αυτό είναι άδικο.Σε τελική ανάλυση η γνώμη μου είναι τα χρήματα που θα δωθούν γιαυτό το εγχείρημα είναι προτιμότερο να δοθούν στα σχολεία για τον εκσυγχρονισμό τους παρά άλλη μια φορά να ξοδευτούν με αμφίβολα αποταλέσματα! Σε καιρό ΔΝΤ ας είμαστε πιο ουσιαστικοί. Αν αρχίσουν να μας περισευουν …τότε βλέπουμε!

 • 29 Νοεμβρίου 2010, 23:58 | Panos

  Ετήσιες αξιολογικές εκθέσεις από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (μέντορας, νεοδιόριστος), οι οποίες θα επεξεργάζονται και θα αξιοποιούνται για τη βελτίωση του θεσμού, με δημοσιοποίηση σε ημερίδες, ώστε να υπάρχει διάχυση της πληροφόρισης.

 • 29 Νοεμβρίου 2010, 22:45 | Γιάννης Φυσικός

  Ενεργό ρόλο συντονιστή του μαθήματός του αλλά και αξιολογητή σε ομάδα σχολείων (4-5) αντίστοιχο αυτού του σχολικού συμβούλου – σε μικρότερη κλίμακα και πιο ουσιαστικά και ενεργά. Αυτό θα είναι αποτελεσματικό αφού λείπει εμφανώς από την εκπαίδευση.

 • 29 Νοεμβρίου 2010, 18:39 | Σφυράκης Μιχάλης

  Σε μια εποχή που οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους και κυριαρχούν οι πρόχειροι αυτοσχεδιασμοί του κάθε αυτοαποκαλούμενου σωτήρα και κάθε επιτροπής ανώνυμων – κρυφών συμβούλων του εκάστοτε υπουργού, προσπάθειες όπως η εισαγωγή του Μέντορα του Εκπαιδευτικού στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα είναι κενές περιεχομένου.

  Η εισαγωγή πράγματι χρήσιμων «εργαλείων» στην εκπαίδευση προϋποθέτει τη δυνατότητα στήριξής τους από το υπάρχον σύστημα και εφαρμόζονται συνήθως σε κοινωνίες και συστήματα που έχουν κατακτήσει ένα ελάχιστο συναίνεσης και σταθερής λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν γίνονται αποσπασματικά μέτρα «εντυπωσιασμού» τα οποία πρόκειται να αλάξουν με την επόμενη ηγεσία του Υπουργείου, έχει εξασφαλιστεί εκ τον προτέρων η υποστήριξή τους, έχουν εκτιμηθεί και ποσοτικοποιηθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα και έχουν συνδεθεί με συγκεκριμένους στόχους του εκπαιδευτικού συστήματος. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν έχει γίνει ούτε στην περίπτωση της πρότασης για το Μέντορα του Εκπαιδευτικού ούτε και για το ίδιο το «Νέο Σχολείο» που πέρα από ευχολόγια και γενικότητες αποδεκτά συνήθως από όλους δεν στηρίζεται σε καμία επιστημονική αποτίμηση της παρούσας κατάστασης και στόχευσης για το που θέλουμε να φτάσουμε.

  Επιπλέον η υποδομές και για τον μαθητή αλλά και για τον εκπαιδευτικό στα περισσότερα από τα σχολεία σήμερα (εκτός από την ευκαιριακή προμήθεια κατά καιρούς εξοπλισμού ΤΠΕ για την ενδυνάμωση της ντόπιας αγοράς Πληροφορικής) δεν μπορούν να υποστηρίξουν δράσεις όπως αυτές διαφημίζονται με μεγάλη ευκολία στα προτεινόμενα σχέδια αναμόρφωσης της Παιδείας.

  Εν κατακλείδι, αφού έχετε όπως φαίνεται λύσει βασικές αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος και θέλετε να προχωρήσετε στην εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών «εργαλείων» ΠΡΟΤΕΙΝΩ αντί να αρχίσετε με την εισαγωγή Μέντορα για τους Εκπαιδευτικούς να εξετάσετε την εισαγωγή του θεσμού του Μέντορα του Μαθητή. Θεσμός πολύ πιο χρήσιμος και άμεσα υλοποιήσιμος. Στην παρούσα κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος το ρόλο του Μέντορα του Νεοδιοριζόμενου Εκπαιδευτικού θα μπορούσε να τον παίξει επιτυχώς ο Σχολικός Σύμβουλος αρκεί να του γινόταν ανάθεση σχετικών καθηκόντων και διευκολυνόταν περισσότερο στο έργο του από τη Διοίκηση.

  Μιχάλης Σφυράκης
  Καθηγητής ΠΕ 19 Πληροφορικής

 • 29 Νοεμβρίου 2010, 17:57 | Γιώργος

  Και ποιος έχει αξιολογήσει τις ικανότητες – γνώσεις του Μέντορα !!!

 • 29 Νοεμβρίου 2010, 17:35 | Συλλογοσ Γονεων

  ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΥΤΟΧΣΕΔΙΑΖΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΡΩΤΑΤΕ ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΞΑΝΑΑΝΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΧΟ