Άρθρο 15: Ρύθμιση Τεχνικών Θεμάτων

1.Το ΥΠΕΣΔΑ έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτρέψει την πιθανότητα εμφάνισης τεχνικού προβλήματος κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής δημοπρασίας αλλά δεν εγγυάται έναντι των συμμετεχόντων ότι η πρόσβαση, η χρήση και η επικοινωνία τους με το σύστημα-εφαρμογή θα είναι συνεχής και απρόσκοπτη.
2.Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος του συστήματος κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, το ΥΠΕΣΔΑ διατηρεί το δικαίωμα της προσωρινής διακοπής της δημοπρασίας και συνέχισής της, μετά την διόρθωση του προβλήματος. Η διάρκεια της δημοπρασίας παρατείνεται ισόχρονα, ώστε να συμπληρώνεται ο προβλεπόμενος στο άρθρο 9 της παρούσας διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται από το ΥΠΕΣΔΑ για τη διακοπή, την επανεκκίνηση και την παράταση της δημοπρασίας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της δημοπρασίας.
3. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος που δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός ευλόγου χρόνου, η ηλεκτρονική δημοπρασία του οχήματος ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται μετά την αποκατάσταση του προβλήματος, τηρουμένων όλων των νομίμων όρων και προϋποθέσεων. Οι συμμετέχοντες στην ματαιωθείσα δημοπρασία ενημερώνονται από το ΥΠΕΣΔΑ για τη ματαίωση και τους λόγους της και τους επιστρέφεται η εγγύηση συμμετοχής, εκτός εάν δηλώσουν ότι επιθυμούν τη διατήρησή της για τη συμμετοχή τους στην επαναληπτική δημοπρασία του οχήματος. Οι συμμετέχοντες στην ματαιωθείσα δημοπρασία ενημερώνονται ατομικώς έκαστος για την ημερομηνία του επαναληπτικού διαγωνισμού από το ΥΠΕΣΔΑ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4.Τεχνικά προβλήματα (όπως ενδεικτικά προβλήματα υποδομής, σύνδεση Internet, βλάβη Η/Υ, πτώση τάσεως κλπ) των συμμετεχόντων δεν επηρεάζουν το κύρος ή την πρόοδο της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, η οποία δεν διακόπτεται.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.