Άρθρο 09: Διενέργεια της δημοπρασίας – Όροι – Διαδικασία

1. Μετά το πέρας της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών του προηγούμενου άρθρου ξεκινά η ηλεκτρονική δημοπρασία.
2. Η δημοπρασία διενεργείται με την διαδοχική ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αντιπροσφορών από τους εγγεγραμμένους χρήστες.
3. Η δημοπρασία διεξάγεται μόνο στην Ελληνική γλώσσα.
4. Το νόμισμα με βάση στο οποίο διεξάγεται η δημοπρασία είναι το ΕΥΡΩ (€).
5. Η τιμή εκκίνησης που αναρτάται συμπεριλαμβάνει την εκτίμηση της αξίας του κάθε οχήματος καθώς και ΦΠΑ 23%. Οι προσφορές της ηλεκτρονικής δημοπρασίας συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.
6. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης που συμμετέχει στη δημοπρασία μπορεί να προσφέρει οποιαδήποτε τιμή ίση της τιμής εκκίνησης ή υψηλότερη αυτής κατά ποσά πολλαπλάσια των εκατό (100) ευρώ.
7. Η ανάδειξη του πλειοδότη – αγοραστή γίνεται με αποκλειστικό κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα.
8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για διάστημα εξήντα (60) ημερών από το πέρας της ηλεκτρονικής πλειοδοσίας.
9. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες συμμετέχουν στη δημοπρασία του οχήματος επιλογής τους, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τις προσφορές τους. Οι χρήστες καλούνται μετά την εισαγωγή της προσφοράς τους στο σύστημα, να την επιβεβαιώσουν εισάγοντας τον Κωδικό Πρόσβασης (Password) και δεσμεύονται ότι θα καταβάλουν εμπροθέσμως ολόκληρο το ποσό της προσφοράς που υπέβαλαν για την αγορά του αντικειμένου (οχήματος) εφόσον ανακηρυχθούν πλειοδότες.
10. Η ηλεκτρονική δημοπρασία διεξάγεται για διάστημα τριών εργασίμων πλήρων ημερών μετά την ημέρα υποβολής της πρώτης προσφοράς, κάθε ημέρας υπολογιζομένης σε εικοσιτέσσερις ώρες και με αφετηρία την ακριβή ώρα (σε ώρες και λεπτά της ώρας) κατάθεσης της προσφοράς σύμφωνα με την χρονοσήμανση του συστήματος.
Οι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή δικαιούνται να υποβάλουν προσφορές και αντιπροσφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και μέχρι την λήξη της δημοπρασίας. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς εντός των τελευταίων δεκαπέντε (15) λεπτών της ώρας πριν τη λήξη της δημοπρασίας, η διαδικασία παρατείνεται αυτομάτως για επιπλέον τριάντα (30) λεπτά της ώρας κάθε φορά, τα οποία προσμετρώνται από την αρχική ή κατά παράταση λήξη.
11. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της δημοπρασίας κάθε οχήματος αναρτάται σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα.
12. Το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται αποκλειστικά με βάση τον χρόνο καταχώρισης της προσφοράς στο σύστημα, με βάση τη σχετική χρονοσήμανση του συστήματος και ανεξαρτήτως του χρόνου αποστολής της προσφοράς από τον χρήστη.
13. Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά από το σύστημα δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί. Προσφορές θεωρούνται έγκυρες μόνο μέσω του συστήματος και κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή από το σύστημα, ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές του ίδιου συμμετέχοντα για το ίδιο όχημα.
14. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε χρήστης που συμμετέχει έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει όλες τις τιμές που υποβλήθηκαν. Οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν την ταυτότητα ούτε το όνομα χρήστη των άλλων συμμετεχόντων.